ІВАН ФРАНКО:

ДУХ, НАУКА, ДУМКА, ВОЛЯ

 

Матеріали Міжнародного наукового конгресу

присвяченого 150-річчю від дня народження

Івана Франка

(Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 року)

Том 2

Львів - 2010

 

 

ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА

 

Левко Полюга. “І підеш ти в мандрівку століть з мого духа печаттю” (Іван Франко про джерела збагачення національної мови, культури, духовності)

Олександра Сербенська. Духовність у картині світу Мислителя

Зеновій Терлак. Мовно-правописне редагування творів Івана Франка і проблема збереження автентичності авторського тексту

Мар’ян Скаб. Загальнонаціональне, регіональне та індивідуальне у зверненій мові Івана Франка

Оксана Ткаченко. Назви поезій Івана Франка як фрагмент картини його мовного світу

Лілія Невідомська. Мова в естетичній концепції Івана Франка: комунікативний аспект

Ірина Фаріон. Франкова візія суспільного статусу руської мови в Галичині (друга половина XVIII–початок XX ст.)

Алла Медвідь. Ораторська майстерність Івана Франка

Тетяна Космеда. Комунікативна компетенція Івана Франка та особливості його риторики

Дмитро Бучко. Іван Франко – основоположник української антропоніміки

Ганна Бучко. Антропонімія “Малої батьківщини” Івана Франка в офіційних документах та у художніх творах Каменяра

Наталія Колесник. Особливості _____ономастикону в українських народних піснях, які записав Іван Франко

Тетяна Вільчинська. Концепт “Бог” у поемі Івана Франка “Мойсей”

Галина Тимошик. Рецепція біблійної пропріальної лексики у творчості Івана Франка

Марія Скаб. Концепт “душа” у творчості Івана Франка

Надія Бабич. Концепти “думка”, “слово” у наукових працях Івана Франка

Ірина Єременко. Експлікація концепту “кохання” в драмі Івана Франка “Украдене щастя”

Hermann Bieder. Die sprachwissenschaftliche terminologie Ivan Frankos Aspekte sprachlicher und wissenschaftlicher Kontakte

Людмила Васильєва. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка

Флорій Бацевич. Непрямий комунікативний смисл у конфліктних дискурсах (на матеріалі роману Івана Франка  Перехресні стежки”)

Соломія Бук, Андрій Ровенчак. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка “Перехресні стежки”

Лідія Сваричевська. Мовні маркери символів у повісті Івана Франка “Перехресні стежки”

Олександр Пономарів. Звертання в поетичній творчості Івана Франка

Марія Гринишин. Номінація адресата мовлення як один із засобів позначення соціального статусу людини (на матеріалі художньої прози Івана Франка)

Марія Щербак, Мирон Яким. Фразеопростір поеми Івана Франка “Мойсей”: концептуальний та експресивний аспекти

Іван Ціхоцький. “Москвофільський жаргон”: “Мовні скоки” ранньої Франкової прози

Наталія Цимбал. Мотивованість професійної лексики (на матеріалі художньої прози Івана Франка)

Наталія Руснак. Ремісничо-професійні відомості у мовній картині світу Івана Франка (на матеріалі оповідань Івана Франка у порівнянні з діалектними текстами)

Тетяна Видайчук. Українська живомовна фонетика і кирилична графіка в дослідженнях Івана Франка

Валентина Ґрещук. Гуцульський діалект у творах Івана Франка

Ірина Кочан. Іван Франко та іншомовні слова

Наталія Іванова. Лексичні асоціації в ліриці Івана Франка

Неля Блинова. Суспільно-історична метонімія в публіцистичних текстах Івана Франка (1878–1907 років)

Зоряна Василько. Лінгвокраїнознавчий потенціал дендронімів (на матеріалі “Галицько-руських приповідок” Івана Франка)

Ірина Процик. Художні твори Івана Франка як лінгводидактичний матеріал на заняттях із чужоземцями (на прикладі поеми-казки “Лис Микита”)

Галина Скіра. Роль терміна в оповіді казки. Термін Франкових казок як перекладознавча проблема

Ірина Стукало. Варіантні відмінкові форми іменників у поетичних творах Івана Франка

Валентина Чолкан. Частки як ускладнюючий компонент структури підмета у мові творів Івана Франка

Алла Агафонова. Синтаксичні засоби вираження авторизованої оцінки у мовостилі Івана Франка

Лілія Баран. Авторські зміни в синтаксичній структурі тексту (на матеріалі повісті Івана Франка “Захар Беркут”)

Олена Труш. Особливості синтаксису складного речення в науковому мовленні Івана Франка

Світлана Шабат-Савка. Комунікативні та прагматичні чинники реченнєвих реалізацій у прозових творах Івана Франка

Ніна Гуйванюк. Переповідні конструкції у художніх творах та літературно-критичних працях Івана Франка

Олена Кульбабська. Інформативний обсяг простих речень з вторинною предикацією (на матеріалі мови творів Івана Франка)

Наталія Сокіл. Мікротопоніми села Тухлі у творі Івана Франка “Захар Беркут”

 

 

КОНТАКТИ. РЕЦЕПЦІЇ. ПАРАЛЕЛІ

 

Григорій Штонь. Тарас Шевченко та Іван Франко: поетичні візії України. Онтологічна спільність та відмінність

Михайло Косів. Два духовні крила України (Тарас Шевченко й Іван Франко в контексті української історії)  

Роман Горак. Друга спроба

Віль Бакіров, Сергій Куделко. Іван Франко і Харківський університет

Ярослав Козачок. Микола Костомаров в оцінці Івана Франка

Іван Паславський. Антоній Ангелович в оцінці Івана Франка

Назар Федорак. Франкові поетичні інтерпретації середньовічних текстів (німецько-“руський” контекст)

Наталія Поплавська. Іпатій Потій у рецепції Івана Франка

Kатерина Кусько. Франко і Ґете: дискурс поетичних стратегій і культур

Борис Бунчук. Іван Франко та Ніколаус Ленау

Володимир Вишинський. Художня спадщина Ґергарта Гауптмана в оцінках Івана Франка

Володимир Матвіїшин. “Науковий реалізм” Альфонса Доде у критичній рецепції Івана Франка

Наталія Кучірка. Тематика суспільного “дна” у творчості Івана Франка та Стівена Крейна

Ольга Варениця. Іван Франко і Ян Коллар: два погляди на “слов’янську взаємність

Соломія Вівчар. Мойсей національний і універсальний у поемах Сільвіє Краньчевича та Івана Франка

Юрій Садловський. Біблійні мотиви у творчості Івана Франка та Яніса Райніса: “Мойсей” і “Йосип та його брати”

Олена Матушек. Іван Франко і Генрик Сенкевич

Микола Ільницький. Поєдинок iз собою: проблема двiйництва в “Поєдинку” Івана Франка i “Двiйнику” Федора Достоєвського

Володимир Ільїн. Дух боротьби чи “воля до влади”? (Іван Франко і Фрідріх Ніцше)

о. Олег Гірник. Гавриїл Костельник та Іван Франко: ідейно-філософське тло конфлікту

Ольга Вознюк. Біля джерел імагології: погляд Івана Франка у контексті українсько-польських взаємин

Ігор Гунчик. Творчість Марії Конопніцької в оцінці Івана Франка

Марія Войціцька. Іван Франко та Олександр Пипін

Василь Ґрещук. Листи Бодуена де Куртене до Івана Франка як літературознавче джерело

Яким Горак. “Великий талант, але без доброї школи…” (взаємини між Іваном Франком та Анатолем Вахнянином)

Олександр Добржанський. Іван Франко та Степан Смаль-Стоцький: понад три десятиліття взаємин

Марія Федунь. Відблиски долі Івана Франка в мемуарних портретах його сучасників

Євгенія Сохацька. Ювілейна франкіана Сергія Єфремова до 40-річчя літературної діяльності Івана Франка (за сторінками “Ради” 1913 року)  

Андрій Кліш. Іван Франко в житті і творчості Кирила Студинського

Галина Бурлака. Літературна творчість Івана Франка в оцінці Михайла Грушевського

Ярослав Малик. Іван Франко та Михайло Грушевський: до питання взаємовідносин

Аґнeшка Матусяк. Іван Франко і “Молода муза”. Молодомузівські зв’язки з музикою

Юрій Горблянський. Інтелектуалізм у художній прозі Івана Франка та Агатангела Кримського

Надія Мориквас. Творчі взаємини Івана Франка та Степана Чарнецького: поетичний дискурс

Аліна Узунколєва. Сакральне як топос діалогу раннього та зрілого модернізму: Іван Франко та Микола Хвильовий

Богдан Пастух. Дебют Винниченка-прозаїка в оцінці класиків української літератури

Марина Ковалик. Іван Франко і Володимир Винниченко: у пошуках модерної героїні

Микола Крупач. Іван Франко та Євген Маланюк: у пошуках ознак грядущого (різдвяна казка як історіософічна візія майбутнього України)

Леся Демська-Будзуляк. Іван Франко у критичній рецепції неокласиків

Микола Сулима. Чи сприйняв би Іван Франко Михайля Семенка

Ірина Яремчук. Франкова присутність у художній прозі Романа Іваничука

Антоніна Гурбанська. Стильова парадигма образу інтелігента у художній прозі Івана Франка та Романа Іваничука

Анастасія Фурман. Франкіана Михайла Рудницького

Ліля Сирота. Заснування наукового франкознавства: публікації Михайла Возняка 1920–1930-х років

Марія Вальо. Остання прижиттєва праця академіка Михайла Возняка

Дарина Тетеріна-Блохин. Франкознавчі дослідження Юрія Бойка-Блохина  

Нина Надъярных. Собеседование мышления Ивана Франко  и Дмитрия Чижевского

Катерина Чегаринська. Традиції Івана Франка у висвітленні “вічних” тем в поезії 60–80-х років ХХ ст.

Ганна Віват. Духовне єднання двох велетів (франківські мотиви в поезії Василя Стуса)

Катерина Постол. Франківські традиції у трактуванні національного характеру в поезії Бориса Олійника

Світлана Віщанська. Автобіографічна мала проза Івана Франка та Миколи Кравчука: дискурс психологізму

Іван Лучук. Південнослов’янська тема на сторінках “франківської енциклопедії”

 

 

ІСТОРІЯ

 

Сергій Світленко. Україна в історіософській спадщині Івана Франка

Костянтин Кондратюк. Іван Франко – дослідник історії культури України

Володимир Осадчий. На сторожі свобідної думки: Іван Франко про галицькі світоглядно-ідеологічні суперечки на зламі віків

Петро Петровський. Злободенність проекту суспільно-владних відносин Івана Франка

Євген Сінкевич. Полеміка Івана Франка із представниками краківської історичної школи

Микола Рожик. Дослідження всесвітньої історії нового часу у працях Івана Франка

Мар’ян Долішній. Іван Франко й економічні науки

Вікторія Небрат. Внесок Івана Франка у розвиток фінансової науки

Вікторія Любащенко. Наукові студії Івана Франка у царині реформаційно-протестантських впливів в Україні

Валентин Вандишев, Валерій Скотний. Релігієзнавчі студії Івана Франка: спроба визначення витоків

 

 

ПЕДАГОГІКА

 

Людмила Рижак. Національно-освітній ідеал Івана Франка і сучасність

Ніна Захлюпана. Іван Франко про реформування школи і сучасність

Олексій Караманов. Іван Франко як історик школи і освіти

Володимир Микитюк. Франкова концепція учіння літератури

Ростислав Чопик. Про читання по-франківськи (“літературоцентричні” причинки)

Тетяна Равчина. Ідеї навчання і виховання у творчій спадщині Івана Франка

Надія Заячківська. Погляди Івана Франка на моральне виховання (за збіркою “Мій Ізмарагд”)

Осип Петраш. Іван Франко в школі. Коментарі та зауваги до шкільної програми

Сергій Оленич. Актуальність ідей Івана Франка: до питання ціннісного змісту становлення сучасної молоді

 

 

ВИДАВНИЧА СПРАВА

 

Богдан Якимович. Видавнича діяльність Івана Франка: спроба синтезу

Лідія Ковалець. Не вронивши ані одного листочка… Іван Франкояк видавець спадщини Юрія Федьковича

Тетяна Маслянчук. Бібліотека Івана Франка – національне надбання України

Ірина Смогоржевська. Бібліографічні зацікавлення Івана Франка

Тамара Старченко. Іван Франко на сторінках журналу “Дзвінок” (1890–1914)

Емілія Огар. Іван Франко – теоретик і практик в царині дитячої літератури

Наталія Черниш. Внесок Івана Франка в енциклопедичну справу

Наталія Солонська. Науковий доробок Івана Франка з проблем давньоруської літератури в контексті реконструкції фонду києво-руських бібліотек (на прикладі бібліотеки Ярослава Мудрого)

Роман Кисельов. Кириличні стародруки в бібліотеці Івана Франка

 

 

КРАЄЗНАВСТВО

 

Олег Шаблій, Степан Кузик. Іван Франко – краєзнавець і мандрівник

Віталій Скоморовський. Внесок Івана Франка у розвиток українського краєзнавства кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Василь Футала. Суспільно-політичне та культурно-освітнє життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в українській історіографії

Богдан Мельничук. Іван Франко у взаєминах з краєм Юрія Федьковича

Богдан Гаврилів. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка

Роман Офіцинський, Володимир Задорожний. Історичне Закарпаття у працях Івана Франка та його послідовників

Ольга Назаренко. Іван Франко і Тернопільщина

Василь Олійник. Іван Франко і музейництво