ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 61

 

Львів – 2014

 

 

ЗМІСТ

 

 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ

 

Анна Бочарнікова. Погляд на проблематику авестійських гатів крізь призму західної орієнталістики

Святослав Горба. Імруулькайс як основоположник арабської дескриптивної лірики

Ярослав Гриценко. Порівняння (tašbīh) як засіб творення арабських паремій

Юлія Заза. “Мова rušna” як складова арабської молодіжної субкультури

Катерина Криконюк. Формально-морфологічний підхід до вивчення сучасного перського словотвору

Лідія Луцан. Cтатус категорії розширених дієслівних основ арабської мови як об’єкт лексико-граматичного вивчення

Олена Мазепова. Концепт кольору та його місце в художній картині світу (на матеріалі сучасної перської поезії

Ольга Максимів. Лексико-семантична етноспецифіка перської та української публіцистики

Тетяна Маленька. Перська класична поезія у франції: рецепція “Гулістану” Сааді

Андрій Мацкевич. Поняття модальності в арабському мовознавстві: становлення і розвиток

Оксана Сприса. Художня література як джерело прецедентності в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі)

Марта Стельмах. Концепт “cила” в іранському й українському епосах (на матеріалі “Шагнаме” Фердоусі і “Слова о полку Ігоревім”

Ірина Яремчук. Концептуальне поле світ людини у поезії Форуг Фаррохзад

 

 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДАЛЕКОГО СХОДУ

 

Ірина Батюк. Кансайський діалект як засіб вираження авторського “я” в японській прозі (на матеріалі творів Накаґамі Кенджі)

Уляна Витичак. Становлення та розвиток поетики танка

Олена Горошкевич. Концепт hara в японській мовній картині світу

Ореста Забуранна. Конструкції зі значенням спонукальності у японській мові (з наголосом на реквестивах і прескриптивах

Олександр Козоріз. Терміни-синоніми у юридичній термінології сучасної китайської мови

Тамара Комарницька. Застосування гри слів у японському словотворі

Костянтин Комісаров. Стилістичний аспект синтаксису японської мови

Вікторія Король. Когнітивний аспект емоційного концепту ненависть у сучасній японській мові

Ірина Рябоволенко. Експансія запозичених слів у сучасній мові як спосіб архаїзації

Костянтин Тищенко. Слід тунґусів, маньчжурів і монголів у топонімії України

Крістіна Цуй. Анімальний компонент медичного терміна у сучасній китайській мові

 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Оксана Асадчих. Зміст навчання екстралінгвістичного компоненту японської мови

Ірина Кіндрась. Мовленнєва компетенція учнів у говорінні турецькою мовою у вищих навчальних закладах

Людмила Смовженко. Сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах

 

 

КУЛЬТУРИ СХОДУ І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 

Наталія Бортнік. Айну в сучасній Японії

Михайло Григоренко. Особливості процесу запозичання в сучасній українській мові

Ігор Гулянович. Соціотопографія приміських селищ одеського градоначальства в середині хіх століття: джерельна база реконструкції

Петро Гусак. Етимологічна герменевтика як ключ до розуміння і датування тексту (на прикладі легенди про Сема, Хама і Яфета: Бут. 9, 18–27)

Оксана Кобелянська. Складові японського національного менталітету (історія досліджень) Юлія Ковальчук. Образ Кореї в арабській географічній літературі ІХ–ХV ст

Світлана Мазур. Особливості перекладу терміносистеми тенрійської релігії англійською мовою

Інна Субота. Передумови культурного відродження в країнах Перської затоки

Юрій Яремчук. Поняття ката у Шотокан Карате-до