ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 57

 

Львів – 2012

 

 

ЗМІСТ

 

 

ГРАМАТИКА

 

Зеновій Терлак. До відмінювання запозичених іменників на -о в сучасній українській мові

Любослава Асіїв. Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках сучасної української літературної мови

Наталія Глібчук. Адвербіалізація іменників як один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів

Уляна Добосевич. Критерії та прийоми визначення частиномовного статусу морфологічних транспозитів

Ольга Кочерга, Володимир Пілецький. Віддієслівні прикметники в науковому мовленні

Галина Кутня. Градуальність як структурно-семантична ознака дієслівних предикатів процесу на тлі аспектуальних понять

Олена Труш. Особливості функціонування складних речень із підрядними обставинними в науковому мовленні Івана Франка

Богдан ґрещук. Граматичні і лексико-семантичні категорії в категоризації дійсності

Надія Дзеньдзюра. Моделі відображених антонімів у словотвірних гніздах параметричних прикметників з антонімними вершинами

 

 

Лексикологія, лексикограФія і лінгвостилістика

 

Іван Ціхоцький. Старольвівська урбаністика Марека Краєвського (лінгвістичні кореляції)

Соломія Бук. Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка)

Ірина Кочан. Біобібліографічні словники – скарбниця національної культури

Анжела Куза. Релігійна фразеологія як вияв богоприсутності в сучасній українській публіцистиці (на прикладі творів Євгена Сверстюка)

Оксана Левчук. Мовний образ коня та його атрибутивні характеристики в українському пісенному фольклорі

Наталія Лещенко. Інформаційно-довідковий текст та його комунікативно-прагматичні особливості

Христина Щепанська. Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка

Мирослава Баліцька. Функціональні моделі жанру мовлення прохання

 

 

ОНОМАСТИКА

 

Зоряна Купчинська. Відносні прикметники та архаїчна ойконімія України

Галина Тимошик. Особливості побудови давньогебрейського антропонімікону новозавітного тексту (на матеріалі українських новочасних перекладів Святого Письма)

Олеся Сколоздра-Шепітко. Номінація осіб у “Метриці хрещених села Розвадова 1753–1784 рр.”

Наталія Михайличенко. Статистика ойконімів України на -ець, -иця

Анна Івасенко. Словотвірно-семантична структура прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалах королівщин Руської землі)

 

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ

 

Оксана Туркевич. Фахова мова методики викладання української мови як іноземної: специфіка функціонування

Оксана Андрусишин. Матеріали до словника астрономічної термінології Володимира Левицького

 

 

ІСТОРІЯ МОВИ І ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

 

Ірина Фаріон. “Густинський літопис” – джерело мовної свідомості українців першої половини ХVII століття

Тетяна Висоцька. Функціонування сполучників хотя, хотя бы в українській мові XVIXVII ст

Костянтин Іваночко. Акцентуація ономатоепічних (ентомологічних) суфіксальних дієслівних утворень у південно-західних говірках української мови

Оксана Костів. Обниження наголошених голосних в українському діалектному мовленні (зміна артикуляції [і])

Ірина Процик. Соціолект українських футбольних фанатів

Любов Осташ, Роман Осташ. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. ІІ (Гнат – Горі́шниці)

Христина Макович. Фрагмент учительного Євангелія XVI ст. у зв’язку з українським діалектним мовленням Карпат

Наталія Хібеба. До питання про північну межу бойківських говірок: говірка села Росохи Старосамбірського району Львівської області

Ірина Романина. Структурно-семантична специфіка наддністрянських текстів про зцілення

Богдан Сокіл. Українські організації Наддніпрянщини і царські укази про заборону української мови

Наталія Герасим. До характеристики прислівників у надсянських говірках

Олена Слободзяник. Староукраїнські назви лісу у пам’ятках XVIXVII століть

 

 

ІЗ СКАРБНИЦІ ПАМ’ЯТІ

 

Ніна Захлюпана. Життям підказане

Олександра Сербенська. Професор Лев Полюга (Квітка на могилу)

 

 

РЕЦЕНЗІЇ

 

Іван Ціхоцький. Антисуржик: у пошуках мовної ідентичності

Зеновій Терлак