ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 56

 

Частина 1

 

Львів – 2012

 

 

ЗМІСТ

 

 

ЛЕКСИКА І ТЕРМІНОЛОГІЯ

 

Ольга Сорока. Тенденції розвитку сучасного болгарського лексикону.

Ольга Ткачук. Лексичні процеси в мові хорватських та українських мас-медіа в контексті суспільно-політичних змін кінця ХХ – поч. ХХІ століття.

Валентина Федонюк. Англійсько-чеські мовні контакти кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Олена Катачина. Нове у чеській термінології позначень правопорушень.

Василь Вакуленко. Грецизми і латинізми на позначення рослин у текстах українського фольклору (на матеріалі українських балад про родинні стосунки).

 

ГРАМАТИКА, ДІАЛЕКТОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ МОВИ

 

Ольга Гайсенюк, Мар’ян Скаб. Милозвучність української мови на тлі інших слов’янських мов.

Валентина Лєснова. Оцінні прикметники в українському діалектному мовленні.

Іванна Окогріб. Словацькі іменники pluralia tantum на фоні української мови.

Інна Стрілець. Детермінація способів апеляції в українській і польській мовах.

Оксана Огорілко. Особливості вираження категорії роду в предикативних  та непредикативних словосполученнях у текстах сучасної польськомовної преси в Україні.

Ірина Шевчик. Іменники singularia tantum у словниках польської та української мов.

Михайло Новосад. Мовне вираження реалій навчального процесу в чеському молодіжному сленгу.

Наталія Кудіна. Морфологічні вираження просторових відношень в українській мові (на матеріалі “Казки про калинову сопілку” Оксани Забужко).

Моніка Крислова. До питання витоків лінгвістичної термінології слов’янських народів.

Христина Макович. Писемна пам’ятка: між минулим і сучасним українських діалектів.

Оксана Давидяк. Лексема буря в системі назв стихійних явищ в українській мові ХІV–ХVІІІ ст.

Аліна Тимошенко. Граматичні особливості бойківських фразеологізмів (за матеріалами “Словника бойківських говірок” М. Й. Онишкевича).

 

 

ФРАЗЕОЛОГІЯ

 

Юлія Сагата. Неосемантизація у сфері польської фразеології з анімалістичним компонентом.

Христина Ніколайчук.  Роль корпусних досліджень у вивченні польської темпоральної фразеології.

Василь Денисюк. Народна основа фразеології українських інтермедій ХVІІ–ХVІІІ ст.

Наталія Хороз. Назви художніх творів у публіцистичних заголовках (на українському та хорватському матеріалі).

Оксана Лозинська. Інновації-регуляції польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій.

Олександр Моторний. Уявлення лужицьких сербів про час та простір як про дві важливі категорії людської свідомості на матеріалі фразеології.

Віра Дерев’янко. Індивідуально-авторські фразеологічні новоутворення у ЗМІ (на матеріалі чеської мови).

Людмила Кобилецька. Структурно-семантична характеристика чеських фразеологізмів на позначення просторових відношень.

Дарія Гамулець. Гендерний аспект у сербській фразеології.

 

 

ОНОМАСТИКА ТА ЕТИМОЛОГІЯ

 

Святослав Вербич. Південнослов’янський топонімікон крізь призму праслов’янського лексичного фонду.

Ірина Єфименко. Етимологічний етюд зі слов’янської суднобудівної термінології.

Олександр І. Іліаді. Лексичні архаїзми буковинського діалекту.

Олександр Іваненко. Слов’янські старожитності. Демонологія. IV (псл. *kukumora, *kykymora).

Аґнєшка Колодзєй. Діахронічний і синхронічний аспект зоонімічних досліджень.

Зоряна Купчинська. Ойконімія України XVIII–ХХ ст. з родовим належності.

Оксана Василик. Мотиваційні особливості мікротопонімів історичної Уманщини.

Наталія Бицко. Метафоричні утворення у мікрогідронімії Тернопільщини.

Любов Осташ. Сучасна оронімія наддністрянського села Стриганці та його околиць.

Наталія Колесник. Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного фольклору слов’ян).

Irena Mytnik. Imiennictwo i sposoby identyfikacji polskich szlachcianek w województwie Wołyńskim w XVII–XVIII wieku.

Лариса Лісова. Сучасні прізвища Волині, похідні від назв одягу та взуття.

Людмила Кравченко. Патроніми в українських говірках (іменування синів).

Валерія Даніліна. Поняття про міфічний простір та його основні одиниці найменування персонажів (міфоніми).

Марія Наливайко. Неофіційна антропонімія сучасного села.

Тамара Марченко. Специфіка творення онімного простору літературної казки для молодшого шкільного віку (на матеріалі повісті‑казки Всеволода Нестайка “Незвичайні пригоди в лісовій школі”).

Ярослав Редьква. Теребовля етнічно-антропогенна vs. Теребовлі анропонімічної та “жертовної”.