ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 52

 

Львів – 2011

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Методологія і методи сучасних лінгвістичних досліджень

 

Світлана Жаботинська. Лексичні поля й нелінійна динаміка когнітивних структур.

Олексій В. Юдін. Етнолінгвістичне вивчення народної культури і проблема дефініювання.

Світлана Мартінек. Емпіричні й експериментальні методи у сучасній когнітивній лінгвістиці.

Лідія Сваричевська. Лінгвосеміотика брехні: пошук істини.

Лариса Гонтарук. Сфера сакрумпрофанум у системі культура–мова.

Галина Прісовська, Олена Антонюк. Підґрунтя об’єктивації концепту.

Оксана Ясіновська. Концептуалізація заздрості у християнській культурній парадигмі.

 

 

Мова, культура, суспільство, комунікація

 

Adam Głaz. Język, komunikacja, człowiek.

Jean-Rémi Lapaire. Grammar, gesture and cognition.

Тетяна Космеда. Комунікативна компетенція Галичан в інтерпретації Івана Франка.

Ірина Кочан. Українське термінознавство 1920-х років: погляд з позицій ХХI століття.

Олена Левченко. «Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwiatną».

Галина Тимошик. Біблієантропоніми Авраам–Сара, Йосип–Марія: особливості рецепції в координатах українського мовнокультурного виміру.

Олена Ляховин. Мовний, освітній і науковий туризм: формування розвиток термінології (на матеріалі української, російської і німецької мов).

 

 

Проблеми організації та функціонування текстів і дискурсів

 

Флорій Бацевич. Містичні тексти як лінгвістична проблема: аспект типології.

Dylan Glynn. Corpus-driven Cognitive Linguistics. A case study in polysemy.

Cоломія Бук. Пряма й авторська мова великої прози Івана Франка: лінгвостатистичне дослідження у контексті корпусної лінгвістики.

Олена Горошко. Новий конвергентний жанр 2.0твіттінг.

Світлана Форманова. Конфліктний дискурс у комунікативно-прагматичному просторі.

Наталя Лещенко. Комунікативно-прагматична організація інтернет-інструкцій із уживання медичних засобів (комунікативні стратегії і тактики).

Тетяна Лисиченко. Асоціативно-семантична типологія метафор у поетичному тексті Максима Рильського.

Сергій Потапенко. Орієнтаційна семантика: дискурсивне втілення.

Галина  Палиця. Публіцистика Івана Франка та Льва Толстого у світлі сучасної теорії педагогічного дискурсу.

Ольга Гуменчик. Статистичні характеристики приватної кореспонденції: параметри, пов’язані з довжиною слова.

Лілія Мальцева. Українська блогосфера: функціонально-стильова характеристика.

Ірина Романина. Вияви когезії в діалектних текстах про чуда.

 

 

Нові аспекти досліджень одиниць, категорій і рівнів мови

 

Любослава Асіїв. Морфонологія: проблеми і перспективи дослідження.

Наталя Дзюман. Займенникове вираження суб’єктивних синтаксем у семантико-синтаксичній структурі речення.

Юлія Макарець. Когнітивно-асоціативна природа перифразової номінації.

Марія Микитин-Дружинець. Орфоепія українських звукосполук.

Алла Романченко. Прагматична константа компаративності.

Ярослава Свентух. Семантичні параметри локативів з атрибутивним значенням.

Лариса Семененко. Марковані експоненти лексико-граматичного классу ад’єктивів й адвербативів у структурі поетичного дискурсу Михайла Стрельбицького.

Олександра Семененко. Структурно-семантичний тип речень з інверсійним кількісним компонентом.

Aleksandra Krawuczka. Relacje kauzalności w rosyjskim i polskim zdaniu złoźonym.

Наталя Русаченко. Варіативність морфонологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVIXVIII ст.

Марія Сулима. Складнопідрядні часові речення зі сполучником як (яко) в актових пам’ятках другої половини XVII ст. .

Олена Слободзяник. Географічні апелятивні назви у староукраїнській писемній традиції.

 

 

Матеріали

 

Ірина Процик. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови в навчальній лексикографії для чужоземців .

Лідія Сваричевська, Оксана Ясіновська. Марк Теренцій Варрон, Август Шлейхер: нові матеріали до інформативно-довідкового видання «Історія лінгвістичних учень. Словник персоналій».

 

 

Рецензії

 

Соломія Бук. Бацевич Флорій. Нариси з лінгвістичної прагматикиЛьвів: ПАІС, 2010. 336 с.

Лариса Гонтарук. Мацюк Галина Петрівна. «До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві : Монографія». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 432 с. (Сер.: «Мова і соціум»; Вип. 1); Мацюк Галина Петрівна «Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: Навч. посіб». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 212 с. (Сер. : «Мова і соціум»; Вип.2); Міжнародні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики : українсько- німецький студентський семінар із соціолінгвістики: [зб. статей і тез] /

за ред Г. Мацюк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 168 с.

Олеся Палінська. Бук Соломія. Основи статистичної лінгвістики : навч.-метод. посіб. / Відп. ред. проф. Ф. С. Бацевич. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с.