ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 50

 

Львів – 2010

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

Методична спадщина М. М. Шкільника та сучасна школа

 

Олександра Сербенська. Педагог із великою божою іскрою.

Ірина Кочан. Слово про вчителя.

Ірина Ощипко. Він був “учителем учителів” .

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

 

Надія Бабич. Лінгво-логічні стимули і функції усного й писемного спілкування.

Валентина Бадер. Проблема взаємозв’язаного навчання усного і писемного мовлення школярів у методичній спадщині О. Біляєва.

Зінаїда Бакум. Унесок Михайла Шкільника в розроблення підходів до викладання української мови у вищій школі.

Алла Богуш. Рідномовні обов’язки І. Огієнка в сучасній практиці дошкільних закладів півдня України.

Лариса Варзацька. Особистісно зорієнтоване навчання української мови в старшій школі.

Микола Вашуленко. Лінгводидактичні орієнтири сучасної початкової мовної освіти в Україні.

Ніна Голуб. Моделювання як метод навчання у вищій школі.

Олена Горошкіна. Лінгводидактичні засади створення підручників з української мови для профільної школи.

Анатолій Загнітко, Іван Коненко. Особливості пошукових моделей у системі дистанційного навчання мови.

Станіслав Караман. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника.

Тетяна Космеда. Елітарність педагогічного дискурсу викладача вищої школи.

Тетяна Котик. Перспективи розвитку системи принципів навчання в українській лінгводидактиці

Любов Мацько. Стилістика й історія української літературної мови у лінгводидактичному полі підготовки українських філологів.

Галина Онуфрієнко. Українська наукова мова в структурі сучасної університетської освіти як об’єкт лінгводидактики.

Марія Пентилюк. Розвиток української лінгводидактики в контексті Державного стандарту базової і повної освіти в Україні.

Антоніна Токарська. Мова професійного спрямування: перспективи оновлення змісту викладання.

Іван Хом’як. Програмоване навчання.

Каленик Шульжук. Професійна орієнтація студентів-філологів у процесі вивчення синтаксису.

Лариса Алєксєєва. Робота над виражальними засобами на уроках мовленнєвого розвитку.

Олександр Антончук. Експериментально-дослідне навчання орфографії української мови.

Любослава Асіїв. Роль уроків фонетики у формуванні мовної свідомості учнів.

Надія Безгодова, Ірина Ніколаєнко. Лінгвокраєзнавчий матеріал як засіб формування професійного мовлення майбутніх учителів природничого профілю.

Марія Блажко. Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень учнів з української мови: основні поняття й терміни.

Анжела Буднік. Завдання проекту-вправи як підґрунтя для вдосконалення дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей.

Галина Гордієнко. Номінальні характеристики службових документів як лінгводидактична проблема.

Оксана Гриджук. Засвоєння фахової термінологічної лексики у процесі вивчення дисципліни “українська мова за професійним спрямуванням”.

Тетяна Денищич. Принципи формування комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців з історії та політології.

Ірина Дроздова. Професійний дискурс і мовна особистість студента ВНЗ нефілологічного профілю.

Світлана Єрмоленко. Формування мовної особистості у вищій школі.

Ніна Захлюпана. Україні – українські школи.

Оксана Кравчук. Стан сформованості навичок із лінгвістичного аналізу тексту у студентів-філологів.

Ольга Кровицька. Сучасна лексикографія в лінгводидактичному аспекті.

Зоряна Куньч. Вивчення особливостей вживання пасивних дієслівних конструкцій у курсі “українська мова (за професійним спрямуванням)”.

Оксана Кучерук. Методи навчання мови в українському педагогічному дискурсі.

Оксана Кучерява. Система роботи з формування дискурсивної компетенції у сфері писемної комунікації.

Марина Макарова. Використання мережі Інтернет у навчальному процесі студентів-філологів.

Леся Малевич, Майя Дзюба. Синергетичний підхід до викладання української мови в технічних ВНЗ.

Анастасія Надолинська. Словник концептів української культури як ключова проблема навчальної лексикографії.

Володимир Нищета. Проектний підхід у загальноосвітній риторичній освіті.

Неля Нікуліна. Транспортне термінознавство як основа мовно-професійних знань із курсу “українська мова (за професійним спрямуванням)”.

Людмила Островська, Ірина Беганська. З досвіду створення навчального посібника з українського фахового мовлення економістів для студентів ВНЗ південно-східного регіону.

Андрій Панченков. Вимірювання рівня розвитку комунікативної компетентності в тесті з української мови.

Любов Пашко. Впровадження технологічного підходу в мовну підготовку вчителів-словесників.

Ольга Петришина. Удосконалення орфоепічних та орфографічних умінь і навичок студентів факультету фізичного виховання на заняттях із української мови (за професійним спрямуванням).

Оксана Пилищук. Лінгвометодична специфіка розвитку креативного писемного мовлення у ліцеїстів гуманітарних класів.

Володимир Пілецький. Михайло Шкільник про проблемне вивчення дієприкметника в школі.

Вікторія Пушкаш. Теоретична модель підготовки правників у галузі лінгвоюристики.

Наталія Саприкіна. Науково-дослідна робота як засіб розвитку креативних здібностей студентів-філологів.

Тетяна Скасків. Методика роботи над переказом із введенням додаткових мікротем у 8 класі.

Олеся Сколоздра. Літературно-художня ономастика як предмет дослідження у вищій школі.

Людмила Гаврілова, Інна Хижняк. Класифікація лекційних презентацій та вимоги до них.

Олена Цибух. Теоретичний ресурс у вивченні мови фахового спрямування.

Лариса Шиянюк. Текст як основа формування риторичної культури студентів-нефілологів.

Олена Южакова. Засади створення посібника з дисципліни “українська мова за професійним спрямуванням” у вищих навчальних закладах.

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

 

Наталія Глібчук, Уляна Добосевич. Проблеми міжчастиномовної омонімії в сучасній українській літературній мові.

Оксана Костів. Співвідношення динаміки та статики в мові.

Зоряна Купчинська. Дещо про методику виокремлення антропонімів із ойконімії.

Галина Кутня. До проблеми аналізу дієслівної категорії стану в сучасній українській літературній мові (традиції та новаторство в морфологічних студіях).

Галина Крохмальна. Термінна лексика в навчальному процесі.

Галина Тимошик. Фонологічна адаптація давньогебрейського іменника, новозавітного тексту (на матеріалі українських новочасних перекладів Святого Письма).

Олена Труш. “Дума про вчителя”: Іван Драч із присвятою Василеві Сухомлинському.

Іван Ціхоцький. Формування раннього ідіолекту Івана Франка в контексті освітніх дискусій у Галичині другої половини ХІХ ст. (мовностилістична і правописна проблематика).

Оксана Новоставська. Полісемія у філософській терміносистемі Івана Франка.

Оксана Гулик. Відродинні назви у мікротопонімії півночі Львівщини.

Наталія Михайличенко. Українські ойконіми на -иця – джерело вивчення антропонімії.

Наталія Яніцька. Жіночий іменник у мікротопонімії центральних та східних районів Львівщини.