ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 43

 

Львів – 2010

 

 

ЗМІСТ

 

[Титул]

 

Спогади про григорія нудьгу

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. Запитання, яке залишилося без відповіді.

Степан СТОЙКО. Спогади про Григорія Нудьгу (деякі аспекти співпраці з ученим).

Марія Галій-Моравська. Людина і вчений з великої букви (до 95-річчя від дня народження Григорія Нудьги).

 

 

Осмислення наукової спадщини григорія нудьги

Роман Кирчів. Зауваги на полях студій Григорія Нудьги над поширенням української пісенності у світі.

Михайло ЧОРНОПИСКИЙ. Найдавніша віршована сатира в літературній інтерпретації Григорія Нудьги.

Микола ДМИТРЕНКО. Григорій Нудьга і дослідження українських народних дум (проблема дефініції жанру).

Оксана Кузьменко. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія Нудьги.

Валентина ФЕДАС. Григорій Нудьга про європейський контекст збірників Михайла Максимовича.

Дмитро КОБЦЕВ. Світова рецепція українського фольклору в соціокультурній змістовій лінії шкільного курсу української мови (за працями Григорія Нудьги).

Анатолій БУРДЕЙНИЙ, Олександр ЛІСНЯК. Українські вчені в закордонних університетах: від середньовіччя до наших днів.

Анатолій БУРДЕЙНИЙ, Олександр ЛІСНЯК. Єлизавета Милорадович – фундатор Наукового товариства імені Шевченка.

 

 

Теорія і методологія вивчення фольклору

Олена ІВАНОВСЬКА. Роль трансмісії у самоорганізації фольклорних текстів.

Орися Голубець. До питання жанрової класифікації українського весняного календарно-обрядового фольклору.

Ольга Харчишин. Український фольклор у сучасній студентській субкультурі: жанрове окреслення.

Оксана Олійник. Методологія дослідження художнього простору у структурі чарівних казок.

Галина КОВАЛЬ. Моделювання естетичного світу в календарно-обрядовій творчості.

Святослав ПИЛИПЧУК. Міфологічна школа в оцінці Івана Франка.

 

 

З історії фольклористики

Михайло ГЛУШКО. Початки вживання терміна "фольклор" в українській науці та його значення.

Ганна СОКІЛ. Система фольклорних жанрів в українській фольклористиці кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Андрій НАГАЧЕВСЬКИЙ. Фольклор українців у дослідженнях аспірантів канадських університетів.

 

 

Інтерпретація фольклорного тексту

Євген ЛУНЬО. Фольклорна сатира на Сталіна як організатора й винуватця голодомору (на матеріалі малих жанрів).

Василь СОКІЛ. Пам’ять і голодомор 1932-1933 років.

Володимир ДЯКІВ. Прояви народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації початку 1920-х років.

Іна ШВЕД. Да вывучэння традыцыйнай класіфікацыі дрэў (на славянскім матэрыяле).

Надія Пастух. Локально-регіональна своєрідність символіки української весільної пісні.

 

 

З царини фольклоризму

Роман КРОХМАЛЬНИЙ. Балада народна і літературна: когерентність світів.

Жанна Янковська. Фольклорно-етнографічні мотиви роману Пантелеймона Куліша “Чорна рада”.

Руслан МАРКІВ. Фольклоризм повісті Івана Франка “Великий шум”.

Степан МИКУШ. Праукраїнська міфопоетична символіка – код українства.

Тарас ПАСТУХ. Міфопоетичний світ поезій Василя Голобородька (на матеріалі збірки “Зелен день”).

Мирослав Трофимук. Фольклорна складова чужомовних літературних творів XVI століття.

 

 

Етномузикологія

Богдан ЛУКАНЮК. Про типізацію вітальних мелоритмічних форм.

Ірина Клименко. Дискографія української автентичної етномузики: проблеми першопрохідця.

Людмила Гапон. До проблеми виховання співака у вторинному фольклорному ансамблі.

 

 

літературознавчі студії

Андрій ПЕЧАРСЬКИЙ. Тюремні мотиви в українській малій прозі початку ХХ століття: психоаналітичний вимір героя та його еволюція.

Христина ПАСТУХ. Елементи ґотичної поетики у баладах (англійсько-німецько-українські паралелі).

 

 

МОЛОДА КАФЕДРА

Уляна ПАРУБІЙ. Суб’єктно-об’єктна специфіка наративних моделей у замовляннях.

Ірина ДЯКОВИЧ-БОКАЛО. Морально-етичні критерії вибору пари у піснях про кохання.

Марія Костів. Пластові церемоніали: генетичний і функціональний аспекти.

Ірина Збир. Історія написання чотиритомного збірника “Pokucie” Оскара Кольберґа.

 

 

публікації

Перекази з села Дермань Здолбунівського району Рівненської області. Записали у 2003-2009 роках Оксана Шепельчук та Іванна Парфенюк.

 

 

огляди і рецензії

Олена ГІНДА. Світ класики: Броніслав Маліновський і його теорія культури. Рец. на: Малиновский Б. Научная теория культуры / Пер. с англ. И. В. Утехина; сост. и вступ. ст. А. К. Байбурина. 2-е изд., испр. Моск­ва: ОГИ, 2005. 184 с. (Нация и культура: Научное наследие: Антропология).

Олена ГІНДА. Теоретична фольклористика: дискурси Станіслава Росовецького. Рец. на: Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1. Теорія фольклору. Посібник для університетів. Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 232 с.

Василь ІВАШКІВ. Львівське видання “Русалки Дністрової”. Рец. на: “Русалка Дністровая”. Книга І. Репринтне відтворення першодруку 1837 р. Львів, 2007. 4*+ХХ+136; “Русалка Дністрова”. Книга ІІ. Науково-критичне видання / Редактор-упорядник та автор післямови М. Шалата. Відповідальні за випуск Ф. Стеблій, Б. Якимович. Львів, 2007. 4+ХХ+136+168* с.

Людмила ІванніковА. Перший збірник українських хрестинних пісень. Хрестинні пісні. Зібрала та упорядкувала Ганна Сокіл. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 208 с.

Володимир ДЯКІВ. Перше узагальнююче фольклористичне дослідження українських народних анекдотів. Рец. на: Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. 268 с.

Людмила ІванніковА. Вагомий внесок в історію фольклористики. Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобід­ської України. Вибрані праці / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, післямова та примітки М. М. Красикова. Харків: Атос, 2008. 558 с.; 30 с. іл. (Серія “Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини”. Вип. 3).

Андрій ВОВЧАК. Увага! 100% плагіат і не тільки… Рец. на: Садовенко Світлана, Босик Зоя. Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: [методичні рекомендації]. Вид. 2-е, перероблене. Київ: НАКККіМ, 2010. 140 с.