Головна сторінка     НОВИНИ

Загальні відомості
Структура факультету
Вчена рада факультету
Спеціалізовані вчені ради
Видання
Конференції та семінари
До 150-річчя від дня народження Івана Франка
Навчальний процес
Студентська газета "Ярослов"
Студенти
    Попередня сторінка Наступна сторінка

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 
Серія філологічна

ВИПУСК 38

Частина І


Львів
– 2006

 

ЗМІСТ

 

 

Фонетична і граматична структура мови

 

Людмила Українець. Конотаційні властивості дзвінких приголосних в українській поетичній мові.

Любослава Асіїв. Елізія фонем у прикметниках української мови.

Галина Кутня. Семантико-синтаксична парадигма предикатів процесу з варіантними виявами суб’єктів у сучасній українській мові.

Ірина Стукало. Проблема варіантності у мовознавстві.

Надія Дідух. Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників.

Галина Шевчук. Семантико-синтаксичні особливості безпрефіксальних дієслів руху типу іти-ходити.

 

 

ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

Володимир Пілецький. Український термін як національно-культурне явище.

Софія Булик-Верхола. Музична лексика Х-ХVІ століть.

Наталiя Цісар. Метафоричні транспозиції: загальновживане слово та медичний термін.

Юлія Теглівець. Структурні моделі складених термінів із семою вода.

Марта Мартинюк. Прогульки Івана Франка та мандрівнича лексика Галичини.

Наталія Пілецька. Запозичення в чеській економічній термінології.

Ірина Верста. Мікрополе терміна мовна політика.

 

 

ІСТОРІЯ МОВИ

 

Уляна Добосевич. “Я – русин” (мова як засіб етноідентифікації в епоху пізнього середньовіччя).

Іван Ціхоцький. Піктографічні написи з Буська.

Ірина Бабій. Патронімічні моделі у волинській антропонімії XIV-XVст.

Наталія Багнюк (Нетреба). Чи є московськими „московські” дофедоровські друковані книги?

Тетяна Висоцька. Сполучник АБЫ (АБИ) і його функція в українських пам’ятках XVI- XVII ст.

Мирослава Кулієвич. Напрями вивчення спадщини Климентія Зіновіїва (у минулому й сьогоденні).

 

 

УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

 

Лідія Коць-Григорчук. Мовна ситуація на Берестейщині.

Наталія Глібчук. Реалізація діалектних норм у говірці села Волосянка Сколівського району Львівської області.

Оксана Костів. Динаміка в системі консонантизму говірок південно-західного наріччя.

Наталія Хібеба. Номінація весільних атрибутів чоловіків у бойківському говорі.

 

 

ПРОБЛЕМИ ОНОМАСТИКИ

 

Зоряна Купчинська. Позитивне мислення слов’ян крізь призму оніма.

Інна Царалунга. Загальний стан дослідження топонімів на –ани (-яни) у слов’янському мовознавстві.

Наталія Сокіл. Мікротопоніми Сколівщини, що походять від термінів на означення рельєфу місцевості.

Олеся Сколоздра. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ с. Розвадова Миколаївського району Львівської області).

 

 

Редакційна колегія

Доц., канд філол. наук Я.І.Гарасим (відповідальний редактор), проф., д-р філол. наук Ф.С.Бацевич (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Л.П.Бондар, доц., канд. філол. наук В.В.Будний, проф., д-р філол. наук Л.П.Васильєва, проф., д-р філол. наук М.І.Гнатюк, проф., д-р філол. наук Я.Р.Дашкевич (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук І.О.Денисюк (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук І.А.Єременко (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук О.В.Забуранна, доц., канд. філол. наук Г.Г.Пехник (відповідальний секретар), доц., канд. філол. наук В.М.Івашків, проф., д-р філол. наук М.М.Ільницький (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук В.С.Корнійчук, доц., канд. філол. наук А.М.Кравчук (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук Б.С.Криса, доц., канд. філол. наук О.Ч.Кшановський, доц., канд. філол. наук Н.В.Лобур (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук Г.П.Мацюк, проф., д-р філол. наук В.А.Моторний, проф., д-р філол. наук Т.Ю.Салига (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Л.Ю.Сваричевська, проф., д-р філол. наук Л.Т.Сеник, проф., д-р філол. наук А.Л.Татаренко, доц., канд. філол. наук З.М.Терлак (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук М.Г.Чорнопиский.

Відповідальний за випуск, комп’ютерна верстка Оксана Костів

Редактор Михайло Коперсако

 

    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА  juli_g@bk.ru
підбір інформації Андрій Вовчак