Головна сторінка     НОВИНИ150-

""

    Попередня сторінка Наступна сторінка

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія філологічна.
ВИПУСК 34. Частина 2.

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ МОВИ

    Галина МАЦЮК. Українське мовознавство ХІХ ст. крізь призму наукових шкіл
    Албена П.СТАМЕНОВА-СЕЇЗОВА. Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові
    Наталія МАЛІНЕВСЬКА. Збірник Чарторийських - пам'ятка історії української мови кінця ХVІІ ст. (фонологічні параметри тексту)
    Ірина ФАРІОН. Природа мовного престижу (на матеріалі старослов'янської та латинської мов)
    Уляна ДОБОСЕВИЧ. Українська книжна мова другої половини ХVI - середини ХVII ст.: "non est inculta"
    Валентина ТИТАРЕНКО. Лексичні формули в "Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року"
    Богдан СОКІЛ. Проблема походження української мови
    Ольга КРОВИЦЬКА. Мовознавча спадщина професора Василя Лева
    Оксана ЗЕЛІНСЬКА. Лексика на позначення форм організації навчально-виховного процесу в українській мові XVI - XVIIІ ст
    Тетяна БИЧКОВА. Неперервність пошуків джерел становлення української літературної мови (за рукописними пам'ятками південно-західного реґіону)
    Лариса ГОНТАРУК. Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. XVII ст. (на матеріалі творів Д.Наливайка)
    Наталя НЕТРЕБА. Безвихідні дофедоровські першодруки у концепціях та гіпотезах
    Оксана МЕРКУЛОВА. Конфіксальні іменники з препозитивним елементом пол(ъ)-/полу- в українській мові XI-XVIII століть

УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

    Віктор МОЙСІЄНКО. Територіально-мовне членування у світлі писемних пам'яток
    Людмила ВАСИЛЬЄВА. Роль етнічної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі поширення мов штокавської діасистеми
    Володимир КУРИЛЕНКО. Деякі закономірності словотвору в поліських говорах (лінгвогеографічний аспект)
    Зиновій БИЧКО. Перспективи взаємостосунків української літературної мови та діалектів
    Наталія ГЛІБЧУК. Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках
    Оксана КОСТІВ. Зона вібрацій на наддністрянсько-подільському діалектному суміжжі
    Оксана МИКИТЮК. Іван Верхратський - діялектолог
    Мирон ЯКИМ. Деривація прикметникових фразеологізмів бойківських говірок
    Мирослава ГНАТЮК. Лексичні особливості північнолемківських говірок переселенців

ПРОБЛЕМИ ОНОМАСТИКИ

    Дмитро БУЧКО. Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя
    Ірина ЄФИМЕНКО. Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька
    Святослав ВЕРБИЧ. Топоніми Прикарпаття як джерело відновлення потенційної лексики праслов'янського фонду (фрагмент реконструкції)
    Зоряна КУПЧИНСЬКА. Ожидів, Оглядів... і подібні
    Марія НАЛИВАЙКО. Народно-побутова антропонімія Верхньої Наддністрянщини
    Вікторія САДОВНИЧА. Антропонімія Слобожанщини XVII ст.: загальний огляд
    Лариса СЕЛІВЕРСТОВА. Ономастичний тезаурус у поетичному ідіолекті Яра Славутича
    Інна ЦАРАЛУНГА. До історії форманта -ани, (-яни)
    Галина ТИМОШИК. Біблійна пропріальна лексика у перекладі Святого Письма П.Куліша та І.Пулюя
    Ірина БАБІЙ. Прізвищеві назви на -ськ(ий) у волинян 14-15 ст

ЛІНГВОСТИЛІСТИКА

    Людмила БУБЛЕЙНИК. Національна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті
    Уляна ХОЛОД. Особливості вираження модальних та емоційних засобів в українських перекладах художніх текстів (на матеріалі перекладів із К. Чапека)
    Світлана БОГДАН. Типологічне й індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника
    Наталя ЖУРАВЛЬОВА. "…Найшанебніше привітання високошановній Пані Вашій" (Про етикетно-ввічливі гоноративи пані, панно в епістолярному стилі ХІХ - початку ХХ століття)
    Богдана СТЕЛЬМАХ. Образна система наукових праць А.Ю. Кримського та інші засоби емоційного впливу на читача
    Тетяна БЕЦЕНКО. Стилістичні функції тавтології в українських народних думах
    Світлана ШУЛЯК. Лексична інтерпретація концепту земля у поезії Євгена Гуцала
    Мирослава ВОВК. Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В.Барки "Жовтий князь" та "Рай")
    Галина ГОРОДИЛОВСЬКА. Елементи наукового стилю в історичних творах Романа Іваничука
    Ірина ГУЦУЛЯК. Прийоми словесної орнаментації в українській бароковій поезії
    Тетяна ДОЛЖИКОВА. Засоби інтелектуалізації української літературної мови другої половини ХІХ століття (на матеріалі творчості П.Куліша)
    Світлана ЛАЗАРЕНКО. Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв'язності в художньому тексті (на матеріалі творів В.Винниченка)
    Наталія ІВКОВА. Структурно-семантичні різновиди лексичного повтору в публіцистичному тексті
    Ірина ЛЕВЧУК. Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-х років ХХ ст
    Світлана ЛУК'ЯНЧУК. Особливості епітетного слововживання у тексті Біблії (на матеріалі перекладу І.Огієнка)
    Анатолій НАЙРУЛІН. Конотативні особливості постскриптумів в епістолярії Михайла Коцюбинського
    Наталія СКИБА. Фразеологізми-новотвори в українському публіцистичному тексті
    Лідія ТИМЕНКО. Масив лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови
    Людмила ТУРИК. Перформативні лексеми сучасної української мови
    Іван ЦІХОЦЬКИЙ. Нетранслітеровані конструкції як засіб мовної характеристики (на матеріалі Франкового ідіостилю
    Наталія КОНОПЛЕНКО. Функціональне навантаження парцелятів-заголовків у газетній публіцистиці

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІО -, ЕТНО -, ПСИХОЛІНГВІСТИКИ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ

    Оксана ПЕТРИЧЕНКО. Мовно-культурологічний дискурс східних слов'ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми "вода"
    Надія БАБИЧ, Олеся ЖУК. Проблеми журналістської етики в сучасних засобах масової інформації
    Paulina PYCIA. Kategoria zenskosci w jezyku polskim, chorwackim i ukrainskim
    Алла ЄВГРАФОВА. Українська фразеологія в аспекті національної ментальності
    Жанна МАРФІНА. Мовна асоціація як поняття психолінгвістики та лінгвостилістики
    Валентина СТАТЄЄВА, Вікторія ПУДГОРОДСЬКА. Основні чинники формування національно-мовних позицій Миколи Лисенка
    Марія БІЛОУС. Подяка як елемент етикету наукового тексту
    Світлана ГУЗЕНКО. Типи комунікативних регістрів рекламного дискурсу
    Ніна ЗАХЛЮПАНА, Оксана ЩИРБА. Дитячі передачі і державна мова
    Лідія ГНАТЮК. Мовна свідомість як поняття лінгвістики (діахронічний вимір)
    Олена СЕМЕНЕЦЬ. Культурологічна пам'ять мовних одиниць: синергетичний аспект
    Ніна ДАНИЛЮК. Вивчення мови українського фольклору в стилістичному та етнолінгвістичному аспектах
    Оксана ДАСКАЛЮК. Соціолінгвальні особливості мовленнєвої ситуації волевиявлення
    Ольга ДЬОЛОГ. Явища інтерференції в умовах англо-українського білінгвізму (на матеріалі мовлення українських емігрантів США)
    Наталія КУДРЯВЦЕВА. Лексика з національно-культурним компонентом у творі Докії Гуменної "Діти Чумацького Шляху"
    Оксана ТЕСЛЯ. Етикетні жести як елемент невербальної комунікації
    Ірина КИРИЧЕНКО. Врахування проблеми національного адресата в проекції на засоби масової інформації: галицький читач (на матеріалах газети "Поступ")

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК РІДНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ

    Оксана БАРАНІВСЬКА. Стан і перспективи дослідження й вивчення української мови в Польщі
    Зоряна КАСПРИШИН. Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови
    Олена КУЛЬБАБСЬКА, Олена КАРДАЩУК. Модульні технології вивчення словотвору української мови
    Жанна ГОРІНА. Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі
    Оксана КУЧЕРЯВА. Місце дискурсивних умінь у забезпечення комунікативно-діяльнісного навчання рідної мови
    Ніна БОСАК, Ольга КОПУСЬ. Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови
    Олексанадра АНТОНІВ. Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект
    Олена ТИХОНЕНКО. Проблема інтерференції в усному українському мовленні студентів-аграріїв
    Ганна ВУСИК. Шкільне навчання в умовах українсько-російської двомовності - один із актуальних аспектів соціолінгвістики
    Марія Чижмарова. Українська мова в Словаччині (до питання навчання української мови в школах)

МОВНІ НОРМИ

     Зеновій ТЕРЛАК. Синтаксичні кальки в аспекті нормии
    Олена ГУЗАР. Правописний стандарт української мови: історія та реалії
    Роман МІДЖИН. До історії становлення акцентуаційних норм (на матеріалі поетичного мовлення Лесі Українки)
    Марія МИКИТИН. Відбиття орфоепічних норм у західноукраїнських граматиках ХІХ століття (на матеріалі граматик Я.Головацького та М.Осадци)
    Руслана ЯКОВЕЦЬ. Український мовний пуризм на європейському тлі

Редакційна колегія

    Проф., д-р філол. наук Т.Ю.Салига (відповідальний редактор), проф., д-р філол. наук Ф.С.Бацевич (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Л.П.Бондар, доц., канд. філол. наук В.В.Будний, доц., канд. філол. наук Я.І.Гарасим, проф., д-р філол. наук М.І.Гнатюк, О.Г.Горошкевич, проф., д-р філол. наук Я.Р.Дашкевич (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук І.О.Денисюк (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Н.М.Захлюпана (відповідальний секретар), доц., канд. філол. наук В.М.Івашків, проф., д-р філол. наук М.М.Ільницький, доц., канд. філол. наук В.С.Корнійчук, проф., д-р філол. наук Т.А.Космеда, проф., д-р філол. наук Б.С.Криса, проф., д-р філол. наук В.А.Моторний, доц., канд. філол. наук Л.Ю.Сваричевська, проф., д-р філол. наук Л.Т.Сеник, доц., канд. філол. наук І.М.Тепляков, доц., канд. філол. наук З.М.Терлак (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук М.Г.Чорнопиский.
    Набір і комп'ютерна верстка - Оксана Костів
    Відповідальні за випуск Ірина Кочан, Зоряна Купчинська
    Михайло Коперсако, Данута Мазурик
    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА  juli_g@bk.ru
підбір інформації Андрій Вовчак