Головна сторінка     НОВИНИ150-

""

    Попередня сторінка Наступна сторінка

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія філологічна.
ВИПУСК 34. Частина 1.

ЗМІСТ

ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА МОВИ

    Анатолій ЗАГНІТКО. Український інфінітив у структурі простого речення: типологія функцій і семантика
    Василь ШИНКАРУК. Модусно-диктумна співвіднесеність у реченнєвій структурі
    Ірина ОЩИПКО. Українські прислівники префіксального творення
    Ніна ГУЙВАНЮК, Юлія ПАЦАРАНЮК. Синтаксичні способи реалізації іронічного значення в українських фольклорних жанрах
    Ірина КУЗЬМА (ВЕРБОВСЬКА). Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення?
    Світлана МАРТІНЕК. Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування (за результатами асоціативного експерименту)
    Любослава АСІЇВ. Вплив позамовних чинників на функціонування морфонологічних явищ
    Надія БЕКЕШ. Зовнішня і внутрішня аналогія в українській мові
    Наталія ПОСЛАВСЬКА. Структура словотвірних парадигм дієслів із семантикою "ділити на частини, відокремлювати частину від цілого"
    Наталія РУДЕНКО. Прості речення з умовною модальністю
    Наталія САФОНОВА. Еволюція поглядів на суб'єктивну модальність
    Микола КАЛЬКО. Універсальна категорія аспекту в українському етноваріанті
    Галина КОЧЕРГА. Асоціативно-термінальна мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові
    Марія ФЕДУРКО. Проблема функцій морфонологічних перетворень в історії морфонологічних студій
    Світлана ХАРЧЕНКО. Структурно-семантичні особливості складносурядних спонукальних речень
    Любов ПАЦ. Способи текстової організації: парцеляція, приєднування, сегментація
    Тетяна МАРЧЕНКО. Формальна, семантична і комунікативна неповнота речення
    Наталія ЛЕШКОВА. Статус розчленованих складнопідрядних речень у формальному та комунікативному аспектах
    Галина КУТНЯ. Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові
    Ольга ЕЛЯШЕВСЬКА. До питання про категорію числа іменників у сучасному українському мовознавстві
    Оксана КОРІНЬ. Семантична структура іменників pluralia tantum у "Словарі української мови" Б. Грінченка та в "Словнику української мови"
    Наталія ЯРОШЕНКО. Реалізація категорії діяча в словотвірних гніздах російської, української і польської мов (на матеріалі гнізд із базовим дієсловом сажать, садити і sadzic)
    Інна ЗАМОЙСЬКА І. Структура словотвірних парадигм іменників на позначення внутрішніх органів людини
    Надія ДІДУХ. Семантична структура параметричних прикметників
    Галина ХЛИПАВКА. Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА МОВИ

    Євгенія КАРПІЛОВСЬКА. Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках
    Анатолій ЗЕЛЕНЬКО. Обґрунтування принципів структурно-семантичного дослідження мови
    Лариса ДОРОШЕНКО. Семантична характеристика прикметників і прислівників безвідносного ступенювання
    Галина ЗИМОВЕЦЬ. Особливості англо-української взаємодії різних типів
    Maria CICHONSKA. Z problemow opisu anafory і katafory (zarys problematyki badawczej)
    Оксана КАЛИНОВСЬКА. Лексико-семантична структура українського політичного дискурсу 70-х років ХХ ст
    Валентина КАЛЬКО. Предикатна мотивація лікарських рослин в українській мові
    Данута МАЗУРИК. Українська неологічна традиція
    Тетяна ЛЕВЧЕНКО. Способи мотивації значень слів унаслідок народноетимологічного впливу
    Анатолій НЕЛЮБА. Перебіг і наслідки одного скорочення
    Оксана ПРИЙМАЧОК. Модальна метафора в українських пареміях
    Зоряна ВАСИЛЬКО. Значення слова і контекст: лексична сполучуваність
    Людмила ЯКОВЕНКО. Українські фразеологізми з семантикою появи, наявності та зникнення як виразники категорії буття
    Наталія ПІДДУБНА. Аналітичні найменування релігійних споруд в українській мові
    Світлана СЕМЕНЮК. Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика)
    Марія СКАБ. Розвиток семантичної структури слова душа за лексикографічними даними
    Валентина БЕЗДІТКО. Системність лексичного складу української мови крізь призму синонімії
    Людмила ТЕРЕЩЕНКО. Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності
    Ольга БАРАБАШ. Лексико-семантичне поле "фізично зрілий" як компонент мовного образу парубка
    Соломія БУК. Лексична основа української мови як компресована мовна модель

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ МОВИ

    Світлана ФОРМАНОВА. Заголовок як фрагмент комунікативного дискурсу
    Наталія КРАВЧЕНКО. Особливості реалізації категорії антропоцентричності в міжнародно-правовому дискурсі
    Едіт ГАНИШ. Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень
    Алла АГАФОНОВА. Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект
    Наталія КОНДРАТЕНКО. Дискурсивність текстової фрагментації як вияв категорії дискретності
    Валентина ШУЛЬГІНА. Електронний тезаурус як різновид електронного видання
    Ольга ЧЕРЕМСЬКА. Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.)
    Олег БУГАКОВ. Функціонування складених прийменників у тексті
    Олеся ПАЛІНСЬКА. Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

    Флорій БАЦЕВИЧ. Смисл: сутність і сфери вияву в мові
    Олена СЕЛІВАНОВА. Особливості когнітивної проекції синтаксичних структур українських фразеологізмів
    Лілія НЕВІДОМСЬКА. Внутрішня форма слова й імпліцитність
    Тетяна КОСМЕДА. Концепти дума, думка в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики
    Лідія СВАРИЧЕВСЬКА. Концепт символу в українській мовній картині світу
    Ніна СТАНКЕВИЧ. Національна специфіка художньо-образної моделі української природи (на матеріалі атрибутивних словосполучень)
    Вікторія ІВАЩЕНКО. Функціональна топологія концептів як одиниць культури
    Оксана КРИШТАНОВИЧ. Концепт "рідний край" у творчості Ю. Федьковича
    Марія ТЕЛЕКИ. Модуси-найменувань осіб - "я" - номінація - як різновид соціальних категорій модусу (на матеріалі епістолярного тексту)
    Наталія КОВАЛЬСЬКА. Паремії як засіб відображення когнітивних процесів
    Світлана КУДИБА. Функціонування алюзивного власного імені як товарного знака в українській мові
    Галина ХМАРА. Номінація як об'єкт лінгвістичних досліджень: історія становлення і сучасність

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

    Володимир ПІЛЕЦЬКИЙ. Сучасний український термін (проблема збереження національномовної самобутности)
    Антоніна ТОКАРСЬКА. Нормативний аспект комунікативної діяльності юристів (до проблеми уніфікації термінології міжнародного права)
    Ірина КОЧАН. Слова-терміни з міжнародними компонентами, що уживаються у пре- і постпозиції
    Ярослав ЯРЕМКО. Українська військова термінолексика XIV-XV ст
    Надія БЕЗГОДОВА. Співвідношення понять термінологія - професіоналізм - номенклатура (теоретичний аспект)
    Ірина ПРОЦИК. Деривати з нульовим суфіксом у загальновживаній та термінній лексиці української мови
    Юлія ТЕГЛІВЕЦЬ. Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови
    Михайло ПАНОЧКО. Зародження української юридичної термінології в Західній Україні в середині ХІХ ст
    Марта МАРТИНЮК. Функціонування української спортової лексики у вищій школі
    Олена КУЧЕРЕНКО. Унормування термінів у державних стандартах України з пожежної безпеки
    Марія ПРОЦИК. Українські видавничі терміни у словниках 20-30- років ХХ ст
    Лариса ТИХА. Термінологічна лексика як компонент метафоричних конструкцій (на матеріалі поезій Івана Драча)

Редакційна колегія

    Проф., д-р філол. наук Т.Ю.Салига (відповідальний редактор), проф., д-р філол. наук Ф.С.Бацевич (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Л.П.Бондар, доц., канд. філол. наук В.В.Будний, доц., канд. філол. наук Я.І.Гарасим, проф., д-р філол. наук М.І.Гнатюк, О.Г.Горошкевич, проф., д-р філол. наук Я.Р.Дашкевич (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук І.О.Денисюк (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Н.М.Захлюпана (відповідальний секретар), доц., канд. філол. наук В.М.Івашків, проф., д-р філол. наук М.М.Ільницький, доц., канд. філол. наук В.С.Корнійчук, проф., д-р філол. наук Т.А.Космеда, проф., д-р філол. наук Б.С.Криса, проф., д-р філол. наук В.А.Моторний, доц., канд. філол. наук Л.Ю.Сваричевська, проф., д-р філол. наук Л.Т.Сеник, доц., канд. філол. наук І.М.Тепляков, доц., канд. філол. наук З.М.Терлак (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук М.Г.Чорнопиский.
    Набір і комп'ютерна верстка - Оксана Костів
    Відповідальні за випуск Ірина Кочан, Зоряна Купчинська
    Михайло Коперсако, Данута Мазурик
    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА  juli_g@bk.ru
підбір інформації Андрій Вовчак