Головна сторінка     НОВИНИ150-

""

    Попередня сторінка Наступна сторінка

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія філологічна.
ВИПУСК 33. Частина 1.
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Теорія літератури та порівняльне літературознавство

ЗМІСТ

ЕСТЕТИКА МОДЕРНІЗМУ І ПОСТМОДЕРНІЗМУ

    Ярослав ПОЛІЩУК Постмодерна пропозиція і сучасна література
    Марія МИЦАН Шевченко як текст: класичне і модерне прочитання (П. Куліш і Микола Євшан)
    Михайло ГНАТЮК Літературознавча практика Івана Франка і проблеми феміністичної критики
    Юлія ТЕПЛА Ідеї О. Потебні у працях М. Гнатишака
    Любомир СЕНИК Естетична гармонія як "цілість світу" у філософсько-етичному і порівняльному аспектах модернізму та постмодернізму
    Мирослава КРУПКА Жіноча проза доби модерну: концепція нового героя
    Зоряна РИБЧИНСЬКА Модерні і постмодерні трансформації літературного символу
    Марта РУДЕНКО Персонажна нарація в новелістиці Миколи Хвильового
    Олена ГУСЕЙНОВА Дискурс міста в прозі Миколи Хвильового: феноменологія маргінальності
    Тарас ПАСТУХ Модерна пропозиція поетів київської школи
    Тарас КРЕМІНЬ Подолання проблеми історіософського міфу у поезії 1980-х
    Наталя ЛЕБЕДИНЦЕВА Проблема кохання як творчої спроможності в українській поезії 90-х рр. ХХ ст.
    Ірина ХОМЧУК Функції іронії як ознаки постмодернізму в сучасній українській поезії. Шлях до синдрому іронії постмодерного перенасичення
    Ростислав СЕМКІВ Швейк і Цяпка: між сатирою і пропагандою
    Тетяна САЯПІНА Типологія різновидів автокомунікації в поетиці постмодерного твору
    Людмила СКОРИНА Постмодерний текст як знаряддя соціокультурної критики (на матеріалі роману О.Ірванця "Рівне / Ровно")
    Максим МОСКОВОЙ Антитетична критика Гарольда Блума

АВТОР - ТЕКСТ - ЧИТАЧ

    Марія ЗУБРИЦЬКА А тепер куди? - одіссея сучасних літературних теорій
    Олена ЛАПКО Категорія автора у світлі художньої комунікації і системного розуміння літературного твору
    Мар'яна ГІРНЯК Дзеркало в тексті і текст як дзеркало (на матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича)
    Анфіса ГОРБАНЬ Відношення "письменник - персонаж " у сучасному літературознавчому вжитку: повернення блудного автора
    Василь БУДНИЙ Типологія літературно-критичної інтерпретації
    Світлана КИРИЧУК Інтертекстуальність - автоінтертекстуальність: до постановки питання
    Катерина ТАНЧИН Параметри свободи у щоденнику - межа образу автора
    Нонна ШЛЯХОВА Біографізм як методологічна проблема
    Ірина СТАРОВОЙТ Автобіографія дитинства
    Наталія НАУМЕНКО Рецепція української новели зламу ХІХ-ХХ століть у світлі архетипного аналізу
    Зоряна ЛАНОВИК Діалогічна множинність Біблії
    Богдан ТИХОЛОЗ Філософська лірика як поезія рефлексії
    Мар'яна ЧЕЛЕЦЬКА Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики
    Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ Лицарський турнір за … літературу (Сучасний коментар до полеміки між Сергієм Єфремовим і Миколою Євшаном)
    Галина НІКІТЧИНА Почуттєве задзеркалля Ольги Кобилянської (психоаналітичне тлумачення автобіографічних текстів письменниці)
    Тетяна ОСТАПЧУК Фрагментарність у літературі і візуальному мистецтві ХХ ст.: проблеми рецепції художнього образу
    Леся ЮРЧИШИН-БІЛОВУС Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке - Бажан - Стус (на епістолярному матеріалі)
    Олена ГАЛЕТА Об'єктив проти об'єкта: привласнення образів за допомогою фотографії
    Ярина ТАРАСЮК Конфлікт із самістю у романі Фр. Моріака "Місця за рангом"
    Тетяна МОРОЗОВА Проблема критики в інтерпретації М. Кригера
    Галина МАТІЇВ Проблеми інтерпретації і надінтерпретації у романі Умберто Еко "Маятник Фуко"
    Остап БОДИК Відтінки комічного у творчості українських поетів-неоавангардистiв

Редакційна колегія

    Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Т.Ю.Салига (відповідальний редактор), доц., канд. філол. наук В.В.Будний, доц., канд. філол. наук О.І.Галета, доц., канд. філол. наук Я.І.Гарасим, проф., д-р філол. наук М.І.Гнатюк, проф., д-р філол. наук І.О.Денисюк, доц., канд. філол. наук М.О.Зубрицька, член-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук М.М.Ільницький, проф., д-р філол. наук Б.С.Криса, проф., д-р філол. наук Л.Т.Сеник, канд. філол. наук І.М.Старовойт, асп. М.О.Гірняк (відповідальний секретар).
    Editorial board: Prof., Doctor of Philology T. Salyga (editor-in-chief), Associate Prof., Candidate of Philology V.Budnyi, Associate Prof., Candidate of Philology O.Haleta, Associate Prof., Candidate of Philology Y.Harasym, Prof., Doctor of Philology M.Hnatiuk, Prof., Doctor of Philology I.Denysiuk, Associate Prof., Candidate of Philology M.Zubrytska, Corresponding Member of National Academy of Sciences of Ukraine, Prof., Doctor of Philology M. Ilnytskyi (executive editor), Prof., Doctor of Philology B.Krysa, Prof., Doctor of Philology L.Senyk, Candidate of Philology I.Starovoyt, post-graduate M.Hirniak (executive secretary).
    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА  juli_g@bk.ru
підбір інформації Андрій Вовчак