Головна сторінка     НОВИНИ150-

""

    Попередня сторінка Наступна сторінка

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія філологічна.
ВИПУСК 29
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ЗМІСТ

І. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА

    БАЦЕВИЧ Ф. Філософія мови: сутність та предмет дослідження

ІІ. ФОНЕТИЧНА І ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА МОВИ

    ОЩИПКО І. Семантико-словотвірна характеристика предикативних прислівників української мови
    ВЕРБОВСЬКА І. Десубстантивні словотвірні прикметникові синоніми з суфіксами -ат- і -ист-
    АСІЇВ Л. Морфонологічні явища при утворенні прикметників з суфіксом -н-
    СЕКЕЖИЦЬКІ Е. Про семантику похідних парадигматичних іменників
    СЕНЬКІВ С. Початкові дистрибутивні структури приголосних фонем у сучасній українській мові
    ГЛІБЧУКН. Проблеми мовної норми в науковому доробку О.Курило
    ЛУЦАН Л. Передача значень ІІ та V розширених дієслівних основ арабської мови в українській та англійській мовах

ІІІ. ІСТОРІЯ МОВИ І ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

    МАЦЮК Г. Ідея спадкоємності і розвитку морфологічних категорій української мови на початку XIX ст
    ГОНТАРУК Л. Семема "дівоча невинність, незайманість, честь" у семантичній структурі лексеми цнота (на матеріалі творів Д. Наливайка)
    ПЕТЕГИРИЧ-АНТОНІВ О. Культурно-історична та лінгвістична цінність української пам'ятки кінця XVI століття "Розмови"
    ЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Д. Українська перекладознавча лексика у XVI - першій пол. XVII ст
    ЗАХЛЮПАНА Н. Терапія рідкої мови
    КОСТІВ О. Ідеї Празької лінгвістичної школи в українському мовознавстві першої третини XX ст
    ДИДИК Г. Номінація конкретних захворювань людей в українських пам'ятках ХVІ-XVIII ст
    БИЧКО 3. Структурні відношення в лексиці наддністрянського діалекту
    ОЛІЙНИК М. Компаративні сполуки з компонентом-ентомонімом у гуцульських говірках (на тлі загальнонародної компаративної фразеології)

IV. СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

    БЕШКАРЕВА О. Особливості прагматичного компоненту лексичного значення в структурі особового імені
    КРАВЧУК А. Особливості семантики ономастичного компонента фразеологізму (на матеріалі польської фразеології)
    СВАРИЧЕВСЬКА Л. Форми вертикального контексту в поетичних текстах
    ГАЖЕВА І. До питання про системне вивчення індивідуально-авторської дієслівної метафори (на матеріалі "Симфоній" А.Бєлого)
    БІЛОВУС Г. Про способи відтворення фразеологізмів в українських перекладах російськомовних повістей Т.Г.Шевченка
    ЯСІНОВСЬКА О. II nome dell'amore: Концепт любов і слово любов у текстах Нового Завіту
    ПРОЦАК Л. Оцінне значення у метафорі. (когнітивний підхід)
    МАЗУРИК Д. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови
    ГРИГОРУК С. Прагматичні функції колористичної лексики у художньому тексті (на прикладі поезії Г. Державіна)
    ЗАБУРАННА О. Концептуалізація простору в українській та перській фразеологічній картині світу (спроба порівняльного аналізу)
    ЛОБАНОК О. Традиція номінації в Давній Русі (філософський аспект)
    ЮРКІВ М. Особливості творення контактних гідро- та ойколексем
    КІЦИЛА Л. Чеська лексикологічна наука про омонімію
    ПРАЦЬОВИТИЙ В. Іронія та сарказм у комедії "Отак загинув Гуска" Миколи Куліша

V. ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА

    ШЛЕЦЬКИЙ В. Віддієслівні шкідники в українській науково-технічній термінології
    МИКИТЮК О. Зміна семантичного обсягу слова в процесі термінотворення (на матеріалі абстрактних іменників)
    САЄВИЧ І. Термін і слово: стан проблеми і шляхи вирішення
    ПРОЦИК І. Розвиток української фізичної термінології в 20-х роках XX століття (на матеріалі словника з механіки Тадея Секунди)
    ПОЛЮГА Л. До питання про українську богословську термінографію
    КОЧАН І. Слова з компонентом кін* у сучасній українській мові
    МИХАЙЛИШИН М. Абревіальні відповідники - показник стійкості складених термінів
    БУЛИК-ВЕРХОЛА С. Морфологічний спосіб творення музичних термінів, як джерело поповнення складу української музичної термінолексики
    АБАШИНА Я., ВОРОНОВСЬКА І., КОСМЕДА Т. Російсько-український та українсько-російський словник перекладознавчих термінів: зміст та принципи укладання
    ЛИТВИН О. Синонімія та варіантність в українській машинобудівній термінології

VI. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

    ЯНАШЕК Х. Організація вивчення російської мови в польському вищому навчальному закладі й комунікативні потреби студентів-нефілологів
    ГАВАРКЕВИЧ Г. Рівень засвоєння семантичних категорій у польській початковій школі

VII. НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

    КОБИЛЯНСЬКИЙ Б. Прийменники в (у), на при назвах країн та інших географічних власних найменувань

VIII. З НАШОЇ ІСТОРІЇ

    ГАЛЕНКО І. До історії кафедри загального мовознавства Львівського університету /1939-1980/

IX. РЕЦЕНЗІЇ

    ПОЛЮГА Л. Ґрещук В. Український відприкметниковий словотвір. - Івано-Франківськ: Плай, 1995. - 208 с
    БІЛОУС М. Нові посібники з морфеміки української мови (Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А. Словотвірна морфеміка сучасної української мови. - Київ, 1998. - 161 с. Клименко Н. Ф. Основи морфеміки сучасної української мови, - Київ, 1998. 182 с.)
    ПІЛЕЦЬКИЙ В. Перший тлумачний словник з органічної хімії (Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії: українсько-російсько-англійський. -К.:Наукова думка, 1997. -532с.)

Редакційна колегія

    Проф. д-р філол. наук Т.Ю. Салига (відповідальний редактор), доц., д-р філол. наук Ф.С. Бацевич (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Л.П. Бондар, доц., канд. філол. наук В.В. Будний, канд. філол. наук Я.І. Гарасим, доц., канд. філол. наук М.І. Гнатюк, О.Г. Горошкевич, проф, д-р філол. наук Я.Р. Дашкевич (заступник відповідального редактора), проф. д-р філол, наук. І.О. Денисюк (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Н.М. Захлюпана (відповідальний секретар), доц., канд. філол. наук В.М. Івашків, проф. д-р філол. наук М.М. Ільницький, доц., канд. філол. наук В.С. Корнійчук, доц., канд. філол. наук Т.А. Космеда, проф. д-р філол. наук Б.С. Криса, проф. д-р філол. наук В.А. Моторний, доц., канд. філол. наук Л.Ю. Сваричевська, проф. д-р філол. наук Л.Т. Сеник, доц., канд. філол, наук І.М. Тепляков, доц., канд. філол. наук З.М. Терлак (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. каук М.Г. Чорнопиский.
    Набір і комп'ютерна верстка - Д.В.Мазурик.
    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА  juli_g@bk.ru
підбір інформації Андрій Вовчак