ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Збірник наукових праць

 

 

ВИПУСК 3

 

Львів – 2008

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЧУЖОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ

 

Надія Бабич. Сучасні суспільно-політичні і психологічні мотиви вивчення української мови.

Ірина Кочан. Нові освітні технології в практиці викладання української мови як іноземної.

Лариса Селіверстова. Проблеми укладання навчальних програм з української мови як іноземної.

Катерина Климова. Міжнародні лінгводидактичні контакти – запорука успішного розвитку сучасних технологій викладання української мови як іноземної.

Богдан Сокіл. Деякі думки щодо підручника з української мови як іноземної (початковий рівень).

Лариса Паламар. Принципи укладання підручника з української мови для іноземних студентів.

Мирослава Кавецька. Специфіка викладання української мови в Польщі.

Йоанна Гамеля. Труднощі при вивченні української мови як іноземної на початковому етапі (з досвіду польськомовного слухача).

Мар’яна Пилип. Проблеми вивчення української мови в школі з польською мовою навчання.

Олександра Антонів. Дистанційне вивчення української мови як іноземної (тестовий контроль лексичної компетенції).

Каті Бруннер. Українська мова як іноземна в Німеччині.

Наталія Кравцова. Особливості навчання іноземних студентів української мови в російськомовному оточенні.

Ігор Довгий. Мультимедійні засоби у вивченні мови як іноземної з допомогою Інтернет-технологій.

Марія Блажко. Підходи до вимірювання рівня комунікативної компетенції з української мови як іноземної.

Ірина Процик. Психолінгвістичні аспекти засвоєння чужої мови (вікові особливості).

 

 

ІІ. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Флорій Бацевич. Рідна мова: диференційні ознаки, функції в суспільстві.

Валентина Бадер. Теоретичні засади побудови електронного підручника з української мови як іноземної.

Лариса Богиня. Деякі аспекти соціально-культурної адаптації іноземних студентів у процесі вивчення української мови.

Зоряна Василько. Національно-культурна специфіка українських назв сакральних споруд.

Дарія Добрусинець. Назви спорідненості: етнолінгвістичні студії.

Анжеліка Заячківська. Врахування етнопсихологічних особливостей арабських студентів у навчально-виховному процесі підготовчого відділення для іноземців.

Наталія Хібеба. Етнокультурний аспект весільних фразем (на матеріалі бойківських говірок).

Дарія Якимович-Чапран. Семантико-генетичні особливості та лінгвокраїнознавчий потенціал дублетів каварня / кав’ярня.

Тетяна Вільчинська. Концептосфера сакрального в сучасній науковій парадигмі.

Оксана Шпить. Лінгвокраїнознавчі особливості називання співрозмовника в українській мові.

 

 

III. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКИ, ГРАФІКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Никанор Бабире, Олексiй Кирдякiн. Про застосування порiвняльно-зiставного aналiзу в лiнгводидактицi.

Ірина Фаріон. Дискурсивні слова у зіставному вивченні іноземних мов.

Ганна Строганова. Концептуальні підходи до засвоєння української мови іноземними студентами.

Тамара Донченко. Вивчення фонетики і графіки української мови як іноземної (на матеріалі поезії).

Анна Середницька. Архілексеми як інтегральні лексичні одиниці та їхнє місце в курсі української мови як іноземної.

Зоряна Куньч. Системне вивчення науково-технічної термінології у роботі зі студентами-іноземцями.

Ірина Кушнір. Загальне і національно-специфічне у фразеології емоцій.

Наталія Яніцька. Соматична лексика як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії.

Лілія Синишин. Астронімічна лексика української мови та її вивчення в курсі української мови як іноземної.

Ірина Юзвяк. Проблема українсько-турецької омонімії в лінгводидактичному аcпекті.

 

 

ІV. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ, СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. РОЛЬ ТЕКСТУ В НАВЧАННІ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Людмила Васильєва. Роль художнього тексту в процесі навчання іноземної мови (комунікативна компетенція, комунікативна стратегія).

Зоряна Мацюк. Типи словозміни українського дієслова як лінгводидактична проблема.

Оксана Халіман. Нетипові явища в українській граматиці для іноземних студентів (на матеріалі категорії роду).

Лариса Шевцова. Методичні основи вивчення інфінітивних речень студентами-іноземцями.

Марія Джура. Зіставний аналіз українських та французьких дієслівних префіксів у викладанні української мови франкомовним студентам.

Марія Тишковець. Використання таблиць у вивченні української мови як іноземної.

Олена Козак. Займенники української мови як навчальний матеріал у чужомовній аудиторії.

Лао Хуася, Лю Юйхуей. Числівники української мови у порівнянні з китайською: специфіка значення, творення і вживання.

Оксана Туркевич. Особливості використання культурологічних текстів у процесі навчання української мови як іноземної.

 

 

V. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Тетяна Осіпова. Знання законів комунікації як чинник формування комунікативної компетенції (закон довіри до зрозумілих висловлювань).

Ніна Станкевич. Основні прийоми навчання говоріння в курсі української мови як іноземної.

Оксана Павленко. Використання невербальних засобів комунікації у процесі пропедевтичного навчання іноземних студентів.

Ганна Швець. Розвиток навичок діалогічного мовлення при вивченні української мови в іншомовній аудиторії.

Наталія Плотнікова. Концепт Водохреще у релігійній картині світу як засіб формування комунікативної компетенції.

Наталя Шумейко. Країнознавчий аспект у викладанні української мови та формування комунікативної культури в іноземних студентів.

Мирослава Баліцька. Жанр мовлення прохання як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії.

Галина Тимошик. Жанр розмовника у лінгводидактичному аспекті.