Головна сторінка     НОВИНИ

Загальні відомості

історія факультету
програма розвитку
Університету - 350

Структура факультету

деканат
вчена рада факультету
кафедри
інститути, лабораторії

Наукова робота

конференції
наукові семінари
видання
спеціалізовані вчені ради

Навчальний процес

абітурієнтові
студентові
бакалаврські програми
магістерські програми
навчальні практики

Виховна робота

Студентcьке життя

студентське самоврядування
студентська газета "Ярослов"

Міжнародна літня школа української мови та країнознавства

 

Адреса кафедри:

Кафедра російської філології
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1 / ауд. 226а

тел. 239 41 19
e-mail:
rusfillvov@rambler.ru
 

Завідувач кафедри:

кандидат філологічних наук, доцент Ірина Єременко
 

Графік роботи лаборанта кафедри:

Юлія Котлярчик, старший лаборант
Пн.-Пт.: 9.00-17.00 год.

 


 

Історія кафедри й основні напрямки її наукової та навчальної діяльності

Професорсько-викладацький склад кафедри

Ірина Єременко - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
Надія Ігнатів - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
Світлана Григорук - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
Інна ГАЖЕВА - кандидат філологічних наук, доцент кафедри
Юлія АНТОНЕНКО - кандидат філологічних наук, асистент кафедри
Ольга БЕШКАРЕВА - асистент кафедри
 

Основні навчальні курси та спецкурси, які читають викладачі кафедри

Міжнародні зв’язки кафедри

План науково-теоретичного семінару кафедри

 


 

Істоія кафедри й основні напрямки її наукової та навчальної діяльності

 

Як науковий напрямок русистика у Львівському університеті має давні традиції: поодинокі розвідки з мовознавчої та літературознавчої русистики здійснювалися вже в ХІХ столітті. Питання російської мови розглядалися тоді у зіставному плані. Порівняльне вивчення слов’янських мов започаткував Я.Головацький – перший ректор Львівського університету. На початку ХХ століття професор А.Кричинський читав для студентів-полоністів річний курс граматики російської мови у порівнянні з польською. Певне зацікавлення подібними курсами спостерігається й у 20-30-ті роки.

Кафедра російської філології була створена у Львівському університеті в 1939 році. До зародження й розвитку русистики в ЛДУ причетні такі відомі вчені, як акад.В.І.Борковський, проф.Є.В.Кротевич, проф.А.Д.Оришин, проф.Р.М.Волков, проф.А.В.Чичерін та ін. В 1944 році кафедра російської філології була поділена на дві – російської мови та російської літератури. Першим завідувачем кафедри російської літератури був проф.Р.М.Волков, його послідовно змінювали проф.М.М.Пархоменко, доц.В.А.Воробйов, проф.І.П.Вишневський, проф.Е.Ф.Морозова, доц.Л.І.Полякова. За роки своєї діяльності кафедра російської літератури внесла вагомий вклад в літературознавчу науку. До сьогодні не втратила своєї цінності книга проф.М.М.Пархоменка “Русско-западноукраинские литературные связи” (1956), монографія А.В.Чичеріна “Возникновение романа-эпопеи” (1958) стала значною подією у літературознавчій русистиці, користується популярністю й монографія доц.Л.І.Полякової “Повести И.С.Тургенева 70-х годов” (1988). Кафедра російської літератури досліджувала проблему російсько-українських літературних зв’язків, вивчала питання сучасного літературного процесу, історії російської літератури початку ХХ століття, творчості символістів; ідіостилістики і под. Основна кафедральна наукова тема – “Російська література в загальнослов’янському контексті”.

Першим завідувачем кафедри російської мови була доц.Л.А.Курилова, яку згодом змінив професор (пізніше – академік) В.І.Борковський. У 1950 році кафедра російської мови була об’єднана з кафедрою загального мовознавства, що працювала під керівництвом проф.Є.В.Кротевича, згодом доцентів І.Г.Галенко, Б.В.Хричикова, Н.А.Каламової, проф.І.Є.Грицютенка. З 1980 року кафедра російської мови існує окремо, як самостійна одиниця. ЇЇ очолював спочатку професор В.І.Петровський, з 1982 року – доцент (а відтак – професор) М.А.Алексєєнко, а з 1993 року – доцент, а згодом професор Т.А.Космеда. Праці викладачів кафедри російської мови стали вагомим внеском у мовознавчу науку. Монографія В.І.Борковського "Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение" (1949) започаткувала вивчення теорії історичного синтаксису російської мови. "Словник лінгвістичних термінів" Є.В.Кротевича, Н.С.Родзевич (1957) є першим в Україні словником такого типу і довгі роки був основним довідковим виданням з української лінгвістичної термінології.

Коло наукових зацікавлень колективу кафедри російської мови протягом періоду її існування (з 1944 до 1996 р.) є вельми широким. Дослідницькі зусилля спрямовані на розробку актуальних, дискусійних та маловивчених лінгвістичних проблем. У 50-60-ті роки в центрі наукових уподобань кафедри знаходились проблеми: 1) синтаксису російської та східнослов’янських мов в синхронічному та діахронічному аспектах (Борковський В.І., Кротевич В.Є., Акішина А.О., Іцкович В.О., Коробчинська Л.А. та ін.); 2) історії російської мови, лінгвостилістики (Курилова Л.А., Бродська В.Б., Цаленчук С.О., Петровський В.І. та ін.); 3) російської морфології, порівняльно-історичної морфології слов’янських мов, словотвору (Большова Ю.В., Іцкович В.О., Коробчинська Л.А., Галенко І.Г. та ін.); 4) проблеми лексикології, термінології і лексикографії (Кротевич В.Є., Галенко І.Г. та ін.). У 70-ті роки продовжуються дослідження у галузі лінгвостилістики (Петровський В.І., Сваричевська Л.Ю.), синтаксису (Абашина В.М.), термінології (Галенко І.Г.), функціональної граматики (Хричиков Б.В., Вороновська І.В.). Основні напрямки наукових досліджень колективу кафедри у 80-90-ті роки: 1) дослідження лексичної і фразеологічної систем мови (семантичний, семасіологічний, функціональний, контрастивний, транслятологічний аспекти); 2) російсько-українська мовна взаємодія (зіставний, ретроспективний, функціональний, соціолінгвістичний аспекти); 3) питання граматичного устрою російської мови (синтаксис, функціональний аспект); 4) проблеми стилістики, зокрема ідіостилістики. У 80-ті роки на кафедрі формується фразеологічна школа (Алексєєнко М.А., Єременко І.А., Куліш Ж.В. та ін.).Питання перекладознавства розглядають Вороновська І.В., Абашина В.М., Космеда Т.А. та ін. Граматичний устрій мови вивчають Абашина В.М., Вороновська І.В. Проблему методики викладання російської мови опрацьовують Вороновська І.В., Бешкарева О.О. та ін. Кафедра працювала над такими науковими темами: "Розвиток лексико-фразеологічного складу сучасної російської мови" (1986-1991), "Номінативні одиниці мови у культурологічному та транслятологічномй аспектах (на матеріалі російської та української мов)" (1992-1995), “Російсько-український та українсько-російський словник перекладознавчих термінів" (1996-2000).

Проіснувавши окремо понад 50 років, у лютому 1997 року кафедри російської мови та російської літератури знову були об'єднані в одну – російської філології, завідувачем якої до кінця 2003 р. була професор Т.А.Космеда, з 2004 р. кафедру очолює доц. Єременко І.А. Викладачами кафедри видано декілька монографій, зокрема: Альберт І.Д. "И.Бунин: Завещанное и новое", Львов, 1995. 208 с. (див. перелік монографій та інших наукових публікацій членів кафедри за останні 5 років нижче).

При кафедрі діє аспірантура за спеціальностями "російська мова" та "російська література". За період свого існування (з 1945 р.) кафедрою підготовлено понад 40 кандидатів і докторів наук. Сьогодні 95% складу викладачів кафедри – випускники університету.

У 1995 році кафедра стала членом Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури (МАПРЯЛ), а з лютого 2001 р. є також членом нещодавно сформованої Української асоціації викладачів російської мови та літератури (УАПРЯЛ), що діє в межах МАПРЯЛ. Члени кафедри здійснюють обмін досвідом з викладачами-русистами зарубіжжя, беруть участь у наукових конференціях та симпозіумах, що відбуваються під егідою цієї міжнародної організації.

До навчальних планів кафедри російської філології з 2001 року входить дисциплінаа «російська мова як іноземна» для обслуговування іноземних студентів, що навчаються на філологічному факультеті та на факультеті міжнародних відносин. Це студенти з Румунії, Польщі, Турції, Китаю, Південної Кореї, Японії та інш.

З 2005 року при кафедрі діє щорічний розширений науково-методичний семінар з залученням науковців з Західного регіону України. В межах семінару проводились конференції: 2009 рік – «Гоголь в світовому культурному просторі»; 2010 рік – «Творчість І.Бродського у контексті культури к.ХХ-ХХІ століть».

В 2008 році змінюється спеціальність щодо підготовки студентів російського відділення. Як складова напряму (слов´янська) філологія вони замість спеціальності «Викладач російської мови та літератури» отримують кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури. Вчитель української мови та літератури. Перекладач».

В 2009 році доцентом Абашиною В.М. була захищена докторська дисертація «Актуальне членування російського складного речення в комунікативно-прагматичному висвітленні».
З кінця 90-х років ХХ ст. до нині активізується наукова діяльність членів кафедри щодо видання літератури монографічно-словникового рівня:

1997 рік – Ф.С.Бацевич, Т.А.Космеда. Очерки по функциональной лексикологии.– Львів, Світ, 1997.

2006 рік – В.Н.Абашина. Вопросы коммуникативно-прагматического описания сложного предложения в русском языке: аспект актуального членения.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.–344.

2007-2008 роки – Мартінек С.В. 1) Український асоціативний словник: У 2 т. – Т.1: Від стимулу до реакції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.– 344 с; Т. 2: Від реакції до стимулу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.– 468 с.; 2) Український асоціативний словник: У 2 т. – Т.1: Від стимулу до реакції. – 2 вид., Львів: Паїс, 2008.– 344 с.; Т. 2: Від реакції до стимулу. – 2 вид., Львів: Паїс, 2008.– 468 с.

2009 рік – Єременко І.А. «Фразеологія в системі російської мови та епістолярному дискурсі». Навчальний посібник для студентів філологічного факультету. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.– 166 с. Гажева І.Д. Творчість А. Бєлого в контексті культури Срібної доби. Навчальний посібник для студентів філологічного факультету. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 284 с.

 


 

Основні навчальні курси та спецкурси

 

Курси для бакалаврів та спеціалістів:

Секція російської мови

Сучасна російська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія)
Асист. Бешкарева О.О.

Сучасна російська літературна мова (фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія)
Доц. Григорук С.І.

Сучасна російська літературна мова (словотвір)
Доц. Гажева І.Д.

Сучасна російська літературна мова (морфологія)
Доц. Єременко І.А.

Сучасна російська літературна мова (синтаксис)
Асист., к.ф.н. Антоненко Ю.М.

Історична граматика російської
мови
Доц. Григорук С.І.

Історія російської літературної мови
Доц. Григорук С.І.

Теорія та практика перекладу

Доц. Григорук С.І.

Фразеологія в системі російської мови
Доц. Єременко І.А.

Ділове мовлення
Доц. Єременко І.А.

Сучасне перекладознавство
Доц. Григорук С.І.


Стилістика російської мови
Асист. Бешкарева О.О.


Основні тенденції російської мови на сучасному етапі
Асист., к.ф.н. Антоненко Ю.М.

Фразеологія в системі мови та мовлення
Доц. Єременко І.А.


Актуальні проблеми сучасного перекладознавства
Доц. Григорук С.І.


Актуальні проблеми сучасного російського мовознавства
Асист., к.ф.н. Антоненко Ю.М.


Культура російської мови
Асист., к.ф.н. Антоненко Ю.М.

 

Секція російської літератури


Російський фольклор

Доц. Ігнатів Н.Є.

Історія культури Росії

Доц Гажева І.Д.

Пропедевтичний курс російської літератури
Доц. Гажева І.Д.


Історія давньоруської літератури
Доц. Гажева І.Д.

Історія російської літератури Х
VІІІ століття
Доц. Ігнатів Н.Є.

Історія російської літератури І пол. ХІХ століття
Доц. Ігнатів Н.Є.

Історія російської літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття
Доц. Гажева І.Д.

Історія російської літератури ХХ століття
Доц. Ігнатів Н.Є.

Модернізм в російській літературі

Доц. Ігнатів Н.Є.

Історія російського літературознавства

Доц. Ігнатів Н.Є.

Основні тенденції розвитку сучасної російської літератури
Доц. Ігнатів Н.Є.

Російська література в контексті християнської культури
Доц. Гажева І.Д.

 


 

Міжнародні зв’язки

 

Кафедра підтримує зв’язки з філологічним факультетом Московського державного університету імені М.В.Ломоносова (Росія), Щецинським університетом (Польща).

 

 


 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації -
Андрій Вовчак