Головна сторінка     НОВИНИ
 
   

Ярослав Гарасим. Нариси до історії української фольклористики:
Навчальний посібник.
Київ: Знання, 2009. 301 с.

У посібнику висвітлено наукові аспекти фольклористичного доробку найчільніших дослідників усної словесної творчості: М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, М. Костомарова, О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського, Ф. Колесси та І. Денисюка, з'ясовано коло порушуваних авторами проблем, напрямок їхньої дослідницької візії, методичний арсенал, теоретичні висновки тощо. Характеристику методологічних пошуків українських фольклористів XIX—XX ст. здійснено з урахуванням історіографічного досвіду попередників та з залученням інших праць, присвячених історії української фольклористики.
Для студентів філологічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів, дослідників усної народної словесності та всіх, кого зацікавить курс історії української фольклористики.

ISBN 978-966-346-596-8

 

   

Василь Будний, Микола Ільницький. Порівняльне літературознавство:
Підручник. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430
с.

Ця книжка, яка вже пройшла апробацію як навчальний посібник, висвіт­лює теоретичні та методологічні питання порівняльного літературознавства – курсу, який слухають студенти-бакалаври і магістри гуманітарних факультетів. Вона охоплює широкий діапазон понять, концепцій і методик класичної та су­часної компаративістики, які дають філологові надійні інструменти для по­глибленого пізнання національного письменства в міжлітературних і міжкультурних контекстах крізь призму генетичних, контактних, типологічних, інтертекстуальних підходів, постколоніальних та імагологічних студій.

ISBN 978-966-518-485-0

 

 

 

Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і за­гальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 с.

Це перший в Україні словник-довідник про національні скарби усної народної словесності (фольклор) з поясненням фольклористичної, етногра­фічної, етномузикологічної і культурологічної термінології, довідками про етнографічні регіони, жанри фольклору, українознавчі наукові центри й осе­редки, визначні видання скарбів українського фольклору.
Словник-довідник як підручна книга конче потрібний науково-
педагогічним, культосвітнім працівникам, учителям, журналістам, студіюю­чій молоді у вищій і середній школах, широкому колу читачів, які бажають збагатити себе знаннями про традиційну народну культуру і музично-поетичне мистецтво.

ISBN 978-966-07-1323-9

 

 

 

Богдан Сокіл. Вчимося розмовляти українською. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 95 с.

Посібник з практичного мовлення “Вчимося розмовляти українською” призначений студентам-иноземцям підготовчих факультетів (відділень) та курсів будь-якої форми навчання. Мета посібника – навчальна. Відбір матеріялу, що вміщують діялоги, проведений з урахуванням цілей навчання, зумовлених комунікативними, освітніми та пізнавальними потребами студентів підготовчих факультетів та відділень. Цим пояснюється частий повтор дієслів та займенників. Діялоги розраховані на вивчення активної краєзнавчої лексики протягом року і укладені за поступовою системою оволодіння мовою від міні-діялогів до полідіялогів. Активізація лексичного матеріялу певної тематики здійснюється поступово в першому та другому семестрах. Лексичний матеріял посібника ілюстрований малюнками, що значно полегшує студентам-иноземцям вивчення відповідних (окремих) лексичних одиниць і усвідомлення їхнього значення.

 

 

 

Флорій Бацевич. Основи комунікативної лінгвістики

Це перший в Україні підручник, у якому з позицій сучасної науки про мову систематизовано розглянуто найактуальніші проблеми комунікатнвної лінгвістики, розкрито її предмет, завдання, категорії, методологію, загальні закони спілкування за допомогою мови, організацію засобів мовного коду, вплив на мову психічних, соціяльних, культурних чинників тощо. Предметом особливої уваги є власне мовні елементи комунікації - дискурс, мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт. Враховано найновіші гіпотези, що сформувалися в межах когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, психолінгвістики, теорії мовленнєвоі діяльності. Викладені в підручнику теоретичні положення проілюстровано прикладами з художньої літератури, побутового мовлення. Подано також зразки аналізу комунікативних ситуацій, спеціальні запитання, завдання, що сприятимуть глибшому засвоєнню матеріалу, оволодінню основними законами міжособистісного спілкування. Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників. Прислужиться фахівцям з паблік рілейшнз, менеджменту, реклами.

 

 

 

Збірник текстів з японської мови / Упорядник О. Горошкевич. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 127 с.

Збірник текстів країнознавчої тематики та зразків фольклору і художньої літератури розрахований як на роботу з викладачем, так і для самостійного опрацювання на початковому і середньому етапах вивчення японської мови.
Рекомендується для студентів 1-3 курсів та учнів старших класів. Може бути корисним для ознайомлення з культурою та звичаями Японії.