Головна сторінка     НОВИНИ

 

Монографічні праці
науковців філологічного факультету

 

 

Гарасим Ярослав. Національна самобутність естетки українського пісенного фольклору. – Львів, НВФ "Українські технології"', 2010. – 376 с.

 

У монографії здійснено багатоаспектне дослідження національної специфіки українського пісенного фольклору. Простежиш ґенезу етноестетичних уявлень і критеріїв, які сформувалися у результаті співдії географічно-кліматичних, історико-соціологічних та етнопсихологічних чинників. Виявлено, що основною смисловою домінантою етноестетики народнопісенної творчості c категорія добропрекрасного – світоглядний концепт, який визначає характер взаємовпливів між морально-етичним досвідом етносу та високим естетичним рівнем художньої вартості фольклорних текстів. Національну експресію мови української народної пісні простежено на рівні системи образів, евфемізованої формульності поетичної стилістики та звукової організації ритмомелодики.

Для фольклористів, культурологів, викладачів і студентів філологічних факультетів та для всіх тих, хто цікавиться українською традиційною духовною культурою.

 

The monograph is a multifасеted research of the national specificity of the Ukrainian singing folklore. It traces out the genesis of ethno-esthetic ideas and criteria that have evolved through the interaction of geographical-climatic, historical-sociological and ethnоpsychological factors. It has been ascertained that the main dominating national element of ethnoesthetics of folk singing tradition is the beauty-goodness category – an ideological concept determining the nature of mutual influence of ethnic moral-ethical experience and highly esthetical artistic value of folklore texts. National expression of the Ukrainian folk song language has been traced at the level of images system, euphemized formulae of poetic stylistics and phonetic arrangement in rhythmomelodics.

For folklorists, cultural specialists, lecturers and students of philology faculties, and for anybody interested in the Ukrainian traditional spiritual culture

ISBN 978-966-345-202-9

 

   

Василь Івашків. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша = Artistic, literary-critical and folkloristic paradigm of early works by Panteleymon Kulish. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 448 с. + вкл.

У монографії всебічно проаналізовано всю відому на цей час спадщину Пантелеймона Куліша (1819-1897) раннього періоду його діяльности, коли він формувався як талановитий письменник-романтик, передусім прозаїк, фольклорист, історіософ, літературний критик, публіцист, починався як пост і перекладач, організатор культурно-літературного процесу, врешті, патріот, для якого над усе була доля України. З'ясовано особливості ролі й місця у творах П. Куліша українського фольклору, збиранню, дослідженню і публікаціям якого він приділяв дуже багато часу. Рання творчість письменника демонструє його прагнення до мистецького застосування фольклору - від стилізацій до переосмислення змісту та мотивів усноцоетичного тексту у художньому творі, використання переважно для увиразнення певної сюжетної лінії чи ідеї.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, усіх шанувальників української культури.
 

The monograph presents an in-depth analysis of all the known heritage by Panteleymon Kulish (1819-1897) of an early period of his activity when he was formed as a talented writer-romanticist, first and foremost as a prose writer, a folklorist, a historiosoph, a literary critic, a publicist, became a poet and translator, organizer of the cultural-literary process, finally a patriot who valued Ukraine's destiny above all. The book highlights peculiarities of the role and place of Ukrainian folklore for P. Kulish's works, to collecting, analysis and publication of which the author paid a considerable amount of time. The writer's early works demonstrate his desire for artistic usage of folklore - from pastiches to interpretations of folklore plots and motives in the literary text, using them mostly for making a certain plot line or idea more expressive.

The monograph is designed for researchers, lecturers, teachers, students, all admirers of Ukrainian culture.

ISBN 978-966-613-706-0
 

   

Святослав Пилипчук. "Галицько-руські народні приповідки":
пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка
. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 219 с.

У книзі проаналізовано пареміологічні та пареміографічні ідеї Івана Франка, зосереджено увагу на їх реалізації у фундаментальному тритомному описово-аналітичному корпусі „Галицько-руські народні приповідки".

ISBN 978-966-613-584-4
 

 

 

Мар'яна Гірняк. Таємниця роздвоєного обличчя:
Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича. –
Львів: Літопис, 2008. – 286 с.

Проблему авторської свідомості досліджено на прикладі творчості Віктора Петрова-Домонтовича – однієї з найзагадковіших постатей в історії української літератури XX століття. Висвітлено дискусійні питання сучасного літературознавства: який зв'язок між письменником як реальною особою і автором як текстуальною стратегією; чи може читач розшифрувати авторські думки; які "сліди" присутності автора в текс­ті? Простежено, як співіснування різних "я" в інтелектуальній прозі письменника, манера викладу й побудова його романів та оповідань, жанрово-стильова специфіка, а також образна система художніх творів митця формують особливий світ Домонтовичевого Авторотексту.

ISBN 978-966-7007-62-1
 

 

 

Тарас Салига. Франко – Каменяр. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 128 с.: іл.

Автор пропонує читацькій увазі статті, що не­давно (2006 р.) з'являлись у періодичній пресі як заперечення поширюваної надуманої тези «Фран­ко – не каменяр!» Публікуємо їх під всенародною назвою «Франко – Каменяр!» Замість післямови друкуємо уривок тексту видатного українського ху­дожника Івана Труша «Іван Франко і наша суспільність», який він дев'яносто п'ять літ тому оприлюднив у газеті «Діло» (18 вересня 1912 року ) у зв'язку з того­часними нападами на поета. На жаль, як і тоді (в даному випадку Івану Трушеві), так і сьогодні дово­диться спростовувати фальшиві «концепції фран­кознавства».

ISBN 978-966-8924-42-2
 

 

 

Любомир Сеник. Студії ліричної драми Івана Франка "Зів'яле листя". – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 168 с.

У дослідженні зосереджено увагу на різних аспектах ліричної драми Івана Франка в контексті філософських та естетичних зацікавлень автора, а також характерних тен­денціях того часу, скерованих на оновлення словесного живопису. Глибокий психологізм, яким пройнята вся образна система ліричної драми, проникнення поета у внутрішній світ героя, який водночас творить образ коханої, котра, про­те, не поділяє його почуття, дає змогу інтерпретувати "рух" поетичного слова у просторі цих драматичних взаємин.

ISBN 978-966-613-507-3
 

 

 

Сеник Любомир. De rebus publikus: Статті та есе. – Львів: Львів­ський національний університет імені Івана Франка, 2007. – 228 с.

У книжці зібрано публікації автора впродовж багатьох років. У них порушені актуальні суспільно-політичні проблеми, зокрема теоретичні питання національної ідеї, реалізація якої охоплює державне становлення, розвиток культурно-духовної сфери, демократії як чинника утвердження державности. Автор наголошує на підходах до державотворчих справ з позицій національної ідеї, тим самим підкреслюючи одну з головних концепцій Івана Франка, згідно з якою політика й практика суспільних сил мають керуватися винятково інтересами нації.

ISBN 978-966-613-513-4
 

 

 

Тарас Салига. Всесвіт, гори і він. Петро Скунць – Ужгород: Ґражда, 2007. – 120 с.

Ці статті не передбачалось друкувати разом. Та несподівано Петра Скунця не стало – залишилась його могутня твор­чість і спогади наших душ. А ще – в періо­дичних виданнях розсипано, адресовані письменникові, згадки, відгуки, рецензії, статті. Є окремі книги та дисертації. Звісно, час писатиме його портрет найправдивішим словом. А сьогодні свою трійцю ста­тей, що з'являлись у різний час, об'єдную в маленьку книжечку пам'яті про великого поета і велику людину.

ISBN 978-966-8924-31-6
 

 

 

Галина Василькевич. Юріївська народнопоетична творчість: проблема семантики і жанрової специфіки: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 224 с.

У монографії на основі комплексного вивчення юріївської календарно-обрядової творчості (прислів'їв, приказок, примовок, замовлянь, повір'їв, об­рядових пісень), агіографічної літератури, іконографії досліджено генеало­гію образу св. Юрія-змієборця. Простежено еволюцію його образотворення в українській словесності від міфологічних уявлень до народнопоетичної та художньо-літературної естетизації образу. З функціонально-семантич­ного погляду осмислено специфіку юріївських пісень у жанровій системі календарно-обрядової поезії, визначено їхню естетичну вартість, з'ясовано властиві ознаки поетики.

ISBN 978-966-613-510-3
 

 

 

Михайло Драгоманов. Нові українські пісні про громадян­ські справи (1764–1880) / Вступна стаття, текстологічне опра­цювання і коментар Михайла Чорнопиского. – Львів: Літопис, 2006. – 280 с.

Унікальна фольклористично-історіографічна монографія визначного українського вченого і громадського діяча Михайла Драгоманова (1841–1895) вперше видана автором у Женеві 1881 року у вільних від російської цензури умовах. Друге видання вийшло у Києві 1918 року за Української На­родної Республіки, але за більшовицької окупації України ці малотиражні видання практично знищені і тепер у най­більших академічних книгозбірнях України є раритетними або відсутніми, як нема їх також у бібліотеках університе­тів та інших вищих шкіл. На багатому фольклорному ліро-епосі, документах, наукових працях істориків європейських країн, архівних матеріялах дослідник висвітлив правдиву історію суспільно-політичного життя соборної України всупереч фальшуванням імперських історіографів-україно-фобів. Праця має непроминальну цінність і актуальність, своєю методологією унікальна у національній фольклористи­ці та історіографії. Видання потрібне кожному громадянинові України, особ­ливо викладачам вищих і загальноосвітніх шкіл та студію­ючій молоді.

ISBN 966-7007-53-1
 

 

 

Галицько-руські народні приповідки: У 3-х томах.
Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко: 2-е вид. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.

У виданні презентовано величезний пласт українського галицького мудрослів'я (прислів'я, приказки, порівняння, прикмети, примовки, "мудрування" тощо – понад 30 тис. зразків) з коментарями і поясненнями Івана Франка. Для фахівців-філологів, культурологів, фольклористів, етнографів, викладачів, учителів, студентів і всіх, хто цікавиться культурою українців.

ISBN 966-613-463-2
 

 

 

Апокріфи і лєґенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – Репринтне видання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.

П'ятитомний корпус "Апокріфи і лєґенди з українських рукописів. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко" (Львів, 1896-1910) – вершинний здобуток української науки у виданні й осмисленні апокрифічної літератури – викликав значний резонанс в європейських наукових колах, був оцінений як найвизначніша слов'янська збірка апокрифів. Репринтне видання здійснено до 150-ліття від дня народження Івана Франка.

ISBN 966-613-411-Х
 

 

 

Пантелеймон Куліш. Повість про український народ / Упорядник та автор вступ­ної статті Василь Івашків; переклад з російської Ярослави Приходи. – Львів: Літопис, 2006.– 228 с.

У "Повісті про український народ" (1846) Пантелеймона Куліша стисло викладено історію України від початків козацтва до XIX сто­ліття. Особливістю твору є внутрішня полемічність, виразна та послідовна національно-патріотична позиція його автора, акцентування на головних віхах нашої минувшини. Це перевидання "Повісті про український народ" є першим за 160 років після її виходу у світ. У нашому виданні "Повесть об украинском народе" друкується за окремим виданням (СПб, 1846) без будь-яких змін, зі збереженням усіх особливостей першодруку.

ISBN 966-7007-50-7
 

 

 

Iрина Яремчук. Під знаком вогню: Генетичний контекст та естетична природа поезії УПА: Монографія. – Львів: Львівський національний універ­ситет імені Івана Франка, 2006. – 212 с.

Монографію присвячено комплексному осмисленню поезії учасників українського національно-визвольного руху 40-50-х років XX століття. Погляд на неї як на окремий мистецький феномен скристалізовується через застосування принципу історизму із біографічним, бібліографічним, психологічним, комплексно-системним методами та елементами "літературно-портретної" форми. Діахронні і синхронні типологічні зіставлення поезії із подібними явищами в інших літературах творять її генетичний контекст, уповні розкриваючи естетичну природу.

ISBN 966-613-221-4
 

 

 

Андрій Скоць. Шевченкознавчі студії: Декалог: Монографія. –
Львів: Ви­давничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 204 с.

Монографія Андрія Скоця присвячена актуальним проблемам шевченкознавства. Складовими частинами дослідження є моно­графічні теми, в яких подано мікроаналіз Шевченкових поем "Ка­терина", "Наймичка", "Сон" ("У всякого своя доля..."), і теми огля­дові, де розглянуто Тараса Шевченка в ранній "добі романтичного націоналізму", досліджено Шевченків тайнопис, його поетику умовчань, незримі субстанції художності ("рядки незримі") – емо­ційно-психологічні паузи, так звані апосіопези в "Кобзарі" і знаме­ниті Шевченкові образи-символи – співця Кобзаря, Слова, Волі, Дніпра, його астральні дивосвіти – поетичні образи Сонця, Міся­ця, Зір. Книжка новаторська, відзначається високими науковими якостями, написана оригінальне, талановито, майстерно, свіжо, любовно. Вона буде корисною шевченкознавчою наукою для уч­нів середніх шкіл і студентів-філологів, стане в добрій послузі учителям-словесникам і викладачам української літератури у вищих навчальних закладах, повчанням для всіх шанувальників нашої національної Біблії – "Кобзаря" Тараса Шевченка.
 

 

 

Роман Крохмальний. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імени Івана Франка, 2005. — 424 с.

У монографії досліджено переміну художнього образу фольклорного та літературного текстів на рівнях: семантичному, структуротворчому та світоглядному. Автор встановлює низку семантичних кодів, обґрунтовує цілісну структурну єдність (модуль метаморфози) та закономірності її функціонування в тексті, окреслює світоглядну сутність переміни художнього образу як символу поетики українського романтизму, розкриває проблему дослідження структуротворчих елементів тексту, пов’язаних з кумуляцією метаморфози. “Метаморфоза і текст” – книга про нові терміни і поняття, які допоможуть по-новому прочитати відомі тексти.
 

 

 

Назар Федорак. Поетика Галицько-Волинського літопису: Монографія. –
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 262 с.

Книгу присвячено осмисленню Галицько-Волинського літопису як художнього твору. Через пошук і вивчення домінантних художніх елементів і комплексів, які формують жанрову основу твору, зроблено спробу всебічного розгляду поетики Галицько-Волинського літопису з погляду як канонічних ознак, так і своєрідності цієї пам'ятки в контексті української літописної традиції.

ISBN 966-613-393-8
 

 

 

Іван Нечуй-Левицький. Українство на літературних позвах з Московщиною: Культурологічні трактати / Упорядкування Михайла Чорнопиского. – Друге виправлене видання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 312 с.

Видання об'єднує три головні культурологічні антиімперські трактати клясика української літератури Івана Нечуя-Левицького (1838-1918), першодруки яких за життя автора вийшли в світ за межами Російської імперії анонімно або під псевдонімом. Досі їх не передруковували, за винятком одного, спотвореного радянською цензурою; зберігаються в архівних рідкісних виданнях і практично не доступні навіть фахівцям-філологам – викладачам вищих і середніх загальноосвітніх шкіл, науковцям, аспірантам і студентам. У трактатах письменник-народознавець і культуролог розкриває витоки і зміст шовіністичної ідеології московських великодержавників-українофобів, її ворожість ідеалам свободи, рівности і справедливости.

ISBN 966-7255
 

 

 

Микола Ільницький. У фокусі віддзеркалень: Статті. Портрети. Спогади. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 2005. – 552 с.

До книги українського літературознавця, члена-кореспондента Національної академії наук України, професора Львівського національного університету імени Івана Франка Миколи Ільницького ввійшли літературно-критичні статті та історико-літературні дослідження різних років. У працях охоплений широкий спектр проблематики літературного процесу понад чотирьох десятиліть, активним учасником якого був автор, та здійснено спробу нового прочитання багатьох сторінок історії української літератури.

 

 

 

Іван Денисюк. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. - Львів, 2005.

У збірнику опубліковано літературознавчі та фольклористичні праці заслуженого професора Львівського національ­ного університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук Івана Денисюка: наукові студії, рецензії, розвідки, а також мемуари.

Матеріали друкуються в редакції автора.

ISBN 966-613-375-Х
 

 

 

Наталія Тихолоз. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти) / Від. ред. Євген Нахлік. – Львів, 2005. – 316 с. [Львівське відділення Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. – “Франкознавча серія”. Вип.6]

У книзі здійснено комплексний генологічний аналіз літературних казок І. Франка з погляду естетико-функціональної типології їхніх жанрових модифікацій: розважально-дидактичної, авантюрно-сатиричної, власне сатиричної, філософсько-сатиричної та філософської. У роботі уточнено категорії жанру та жанрової модифікації; окреслено генологічний статус казки як фольклорного та літературного жанру; з’ясовано її місце в генологічній свідомості письменника; систематизовано його погляди на жанрову природу казки. Запропоновано нові, обґрунтовані інтерпретації багатьох Франкових героїв, позначених рисами казки (причому не лише “чистих”, а й змішаних, синкретичних за жанровою структурою). Схарактеризовано істотні особливості проблематики і поетики казкотворчости І. Франка, його роль у розвитку української літературної казки.

Монографія стане в нагоді літературознавцям, викладачам і студентам, усім, хто цікавиться творчістю І. Франка.
 

 

 

Богдан Тихолоз. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії: Студії / Художник В. Мельник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 180 с., іл. (“Франкознавча серія”. Вип.7)

Книга пропонує оригінальну дослідницьку візію духовної еволюції Івана Франка, простеженої крізь призму його рефлексійної (філософської та медитативної) поезії. Герменевтичні студії, присвячені ліричному диптихові “Із дневника” та діялектиці цілісности і роздвоєння у філософській поезії Франка, відкривають істотні грані творчого й людського феномена письменника-мислителя, недовідомі колізії його внутрішньо-психологічної й світоглядно-екзистенційної драми. Поезія осмислюється як естетична проєкція й сублімація цієї драми, особлива форма автопсихотерапії – психодрама. Автор “Мойсея” постає як “цілий творець”, “цілий чоловік”, дух якого виснажувався й водночас гартувався в ненастанному поєдинку із темним демоном-“двійником” – несвідомою “тінню” особистости.

Праця стане в нагоді філологам-літературознавцям, викладачам та студентам-гуманітаріям, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться творчістю Івана Франка.
 

   

Лінгвокраєзнавчий словник власних назв української мови / Укл. О. Кровицька, З. Мацюк, Н. Станкевич; За заг. ред. З. Мацюк; Наук. редактор, консультант М. Кріль. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імени Івана Франка, 2005. — Випуск 2: Географічні назви. — Зошит 1.

Лінгвокраєзнавчий словник власних назв української мови – це перша в українській навчальній лексикографії праця, написана з урахуванням вимог, які ставляться до видань такого типу. Його мета – ознайомити иноземців з окремими історичними, географічними, етнографічними, суспільно-політичними, громадськими, культурними реаліями України, позначеними власними назвами, що становлять фонд безеквівалентної та фонової лексики української мови. Цей лексикографічний посібник увійде до навчально-методичного комплексу матеріялів, призначених для використання в процесі вивчення україської мови як иноземної. Пропонований словник – це колективна праця членів катедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імени Івана Франка.
 

   

Кочан І., Захлюпана Н. Словник-довідник із методики викладання української мови. Друге видання, виправлене і доповнене. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. 306 с.

Словник-довідник містить тлумачення методичних понять із курсу “Методика викладання укранської мови в середній школі”. Для студентів філологічних факультетів, які перебувають на навчально-виховній та стажувальній педагогічних практиках, а також учителів-словесників, викладачів методики.
 

 

 

Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упорядник та автор передмови Н. Глібчук. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 238 с.

Книга є продовженням публікації “Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів” (упорядник Н. Глібчук; Львів, 2000). У книзі зібрано нові діялектні тексти, які записали на авдіокасети студенти-україністи упродовж 2000-2004 рр. під час діялектологічний експедицій на Бойківщину, Надсяння, а також у своїх рідних селах, які репрезентують різні говори і говірки південно-західного наріччя української мови. Діялектні матеріяли записано із 27 говірок південно-західного наріччя української мови, зокрема із чотирьох надсянських говірок, 15 наддністрянських, із шести бойківських і двох переселенських лемківських говірок. Ці говірки заслуговують уваги дослідників як архаїчні і багаті інформацією про розвиток української мови. Тексти паспортизовано, подано у фонетичному записі.
Праця буде корисною україністам, славістам, зокрема, мовознавцям, етнологам, історикам.
 

 

 

Франкіяна Василя Сімовича / Упорядкування, передмова та примітки Марії Білоус і Зеновія Терлака. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 234 с.

У книзі зібрано франкознавчий доробок Василя Сімовича – відомого мовознавця, літературознавця і громадського діяча, який увійшов в історію української культури не лише як цікавий інтерпретатор і популяризатор творчості Івана Франка, а й як видавець та мовний редактор його поетичних і прозових творів. Тонкі спостереження автора не втратили своєї актуальності й сьогодні і є надійним орієнтиром при осягненні мистецького феномену Івана Франка. Для викладачів, студентів, учителів загальноосвітніх шкіл.

 

 

 

Валерій Корнійчук. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 488 с.

У монографії розглянуто головні аспекти поетики лірики Івана Франка. Простежено еволюцію естетичної свідомості поета, проаналізовано жанрову систему, визначено основні параметри образного світу, досліджено гармонію ритму і змісту. Книга буде корисною для фахівців-літературознавців, учителів-словесників, студентів-філологів, усіх шанувальників творчості письменника.
 

 

 

Тарас Салига. Вогнем пречистим. – Львів: Світ, 2004. – 184 с.

Нова книга відомого літературознавця Тараса Салиги вводить читача у духовний космос видатного українського письменника Євгена Маланюка, в душі якого палав пречистий вогонь любові до рідної землі, національної культури, до творчої спадщини Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Івана Франка, Лесі  Українки й інших велетнів духу.
 

 

 

Марія Зубрицька. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. –
Львів: Літопис, 2004. – 352 с.

Уперше в українському літературознавстві зроблено спробу панорамне висвітлити основні теоретичні проблеми, пов'язані з дискурсом читача і читання, який сформувала літературно-кри­тична думка XX століття. Виявлено та проаналізовано ареали тео­ретичного пограниччя у дискурсі читання через призму філософії, культурології, лінгвістики, естетики й етики, риторики та епістемології. Авторка розглядає соціокультурний феномен читання на тлі динамічних змін, що сприяли появі щораз новіших загально­культурних та літературних візій, народженню і циркулюванню несподіваних теоретичних ідей, а також пошукові практичного втілення розмаїтих форматів комунікування Читача з Текстом.

ISBN 966-7007-103-0
 

 

 

Іван Денисюк. Пісні з-над берегів Турського озера: Пісні і коментарі. –
Луцьк: Надстир'я: 2004. – 256 с.

Унікальні фольклорні матеріали про весілля в селі Тур Ратнівського району, що на Волині, пісні і балади із репертуару двох співа­чок із села Заліси є свідченням високої народної культури Полісся. Опрацював ці матеріали і представляє науковцям, громадськості відомий фольклорист, заслужений професор Львівського національ­ного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук Іван Денисюк. Книга складе інтерес для всіх, хто вивчає, цікавиться самобут­ньою культурою українського народу.

ISBN966-517-472-X
 

 

 

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2004. – 768 с.

Збірник підготовлений з нагоди 70-річчя доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу української літератури Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, завідувача катедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник містить як статті про творчість ученого і письменника, так і дослідження, які охоплюють широкий спектр проблем української історії, теорії та історії літератури, питань мови і культури.
 

 

 

Микола Ільницький: Біобібліографічний покажчик / Укладач: Л. Ільницька; Науковий редактор і автор передмови В. Будний; Редколегія: Б. Якимович (голова) та ин. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 254 с.: іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 16. Біобібліографія вчених університету).

У біобібліографічному покажчику відображений творчий і науковий доробок відомого українського письменника і вченого Миколи Ільницького. До покажчика включені окремі видання його літературознавчих праць, поетичних творів, художніх перекладів, записів народних пісень, історико-літературні та літературно-критичні статті, рецензії тощо. Відображені також праці, які упорядкував чи редагував вчений. У покажчику подана також література про М. Ільницького.
 

 

 

Михайло Чорнопиский. Дар Україні: Літературний портрет Володимира Cамійленка. – Київ: Веселка, 2004.

Ніжна лірика і дошкульна сатира – ось два крила творчості Володимира Cамійленка
(1864 - 1925). Самійленкове гостре слово і зараз не втратило своєї свіжості й актуальності. Спираючись на багаті архівні матеріали, Михайло Чорнопиский веде цікаву і докладну розповідь про життя і творчість видатного сина України.
 

 

 

Володимир Моторний. У світі слов’янських літератур. – Львів, 2004. – 238 с.

До книги увійшли вибрані статті професора Львівського національного університету імени Івана Франка Володимира Моторного, присвячені проблемам історії слов'янських літератур та міжслов'янських літературних зв'язків.

Для сорабістів, славістів, літературознавців.
 

 

 

Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, 3. Терлак. - Київ: Знання, 2004. - 367 с.

Культура мови як невід’ємна складова особистості - одна iз перших ознак загальної культури людини та суспільства. Вона включає в себе багато понять і вимагає постійної уваги до мовної поведінки особистості. Довідник містить складні випадки слововживання i допоможе читачам засвоїти граматичні норми української мови. Для викладачів та студентів філологічних факультетів, мовознавців, працівників засобів масової інформацй, вчителів, а також усіх, хто хоче підвищити рівень знання української мови.
 

   

Ірина Кочан. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 519 с.

Розглянуто міжнародні компоненти, що можуть бути у препозиції, постпозиції або займати подвійну позицію у складі термінів; подано джерела запозичень як елементів, так і слів з ними; з’ясовано їхню етимологію, простежено фіксацію у словниках різних типів і різних років видання; виокремлено лексико-семантичні групи, виявлено парадигматичні та синтагматичні відношення в межах термінополів, словотвірні особливості, статус компонентів, семантичні модифікації, зіставлено слова з міжнародними компонентами з їхніми аналогами у польській та чеській мовах, зазначено сфери їх уживання, подано особливості кодифікації.
 

 

 

Ірина Процик. Українська фізична термінологія на зламі XIX – ХХ століть. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 252 с.

У виданні висвітлено історію становлення й особливості розвитку української фізичної термінології наприкінці ХIХ - у перші десятиліття ХХ століть. Особливу увагу зосереджено на з’ясуванні провідних тенденцій національного термінотворення. Для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами української термінології.
 

 

 

Зоряна Василько. Символіка фольклорного образу. – Львів: “ДПА Друк”, 2004. – 392 с.

Монографія містить комплексне дослідження символізації значення слова у фольклорному мовленні. На широкому тлі фольклорних текстів різного жанру автор здійснює ідеографічний опис тематичної групи фавнолексем, подає їхні концептуальні моделі. Для науковців, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться творенням мовних символів.
 

 

 

Богдан Тихолоз. Ерос versus Танатос (філософський код “Зів’ялого листя”) / Передмова Любомира Сеника. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 89 с. (Серія “Дрібнесенька бібліотека”; Ч. 11).

“Від часу появи ліричної драми “Зів’яле листя” до сьогодні не зникає зацікавлення нею і широкого читацького загалу, і – тим паче – науковців. Студія Богдана Тихолоза є свіжим і сміливим проникненням у складну художню систему ліричної драми Івана Франка. Автор виніс “на поверхню” дуже важливий, сутнісний аспект драми, яку можна було б назвати “Двоє на святі кохання – між життям і смертю”. Пізнавши незвичайне, на превеликий жаль, не розділене почуття, може, й спитаємо: а коли би було навпаки, з’явився би поетичний шедевр? Зрештою, иноді забуваємо, що ерос і танатос ідуть у парі. Цей “філософський код” автор студії ґрунтовно розшифровує, має для читачів немало аргументів і наукових “викладок”, зрештою, спирається на попередників та сучасників, які присвятили наукові студії ліричній драмі” (із передмови Л. Сеника).
 

 

 

Ілля Кучеренко. Актуальні проблеми граматики. – Львів, 2003. – 228 с.

Книга відомого мовознавця професора Іллі Кучеренка містить вибрані статті, які відображають оригінальні погляди вченого на дискусійні проблеми української граматики. У них автор розвиває свої погляди на частиномовне значення прийменників i слів з ад’єктивною семантикою, нетрадиційно тлумачить логіко-граматичну структуру речень з однорідними членами та звертаннями, розкриває зміст понять “пряма мова”, “слова автора” з погляду синтаксису тощо. До книги включено текст автореферату докторської дисертації, у якому викладено теоретичні основи граматичної концепції професора I. Кучеренка, а також праці, що були опубліковані за межами України. Видання призначене для студентів, аспірантів та викладачів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також для тих, хто цікавиться питаннями граматики української мови.
 

 

 

Андрій Печарський. Поетика творчості Осипа Турянського: Монографія. –
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 202 с.

Монографія є першим в українському літературознавстві дослідженням поетики творчості Осипа Турянського. Основну увагу звернуто на теоретико-літературний аналіз знаменитого твору письменника "Поза межами болю". Книга буде корисною фахівцям-літературознавцям, студентам-філологам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться життям і творчістю Осипа Турянського, а також послужить вдячним матеріалом для спецкурсів i семінарських занять у вищих навчальних закладах з питань генології, теорії метафори, етнопсихології, компаративістики, психології творчості.
 

 

 

Тарас Салига. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. –
320 с.: іл., порт. – (Серія «Слово про вченого». – Випуск 1).

«Слово про вченого» – нова серія наукових потретів відомих філологів, яку започатковує філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. До першого випуску ввійшли науково-критичні матеріали і публікації, присвячені літерату­рознавчій, публіцистичній та педагогічній діяльності декана філоло­гічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувача кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, звичайного професора Українського Вільного Університету у Мюнхені, члена Національної спілки письменників України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Тараса Салиги.

ISBN 5-8326-0109-2
 

 

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА
Підбір інформації
Андрій Вовчак