Головна сторінка
  

Ігор ГУНЧИК

 

фольклорист, кандидат філологічних наук

Народився 1971 року у м. Камінь-Каширський Волинської області. Закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1995). У 1995-1998 роках навчався в аспірантурі за спеціальністю «фольклористика», захистив кандидатську дисертацію з теми "Український оказіонально-обрядовий фольклор: структурно-функціональний аспект", науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Іван Денисюк.

З 1998 до 1999 року – молодший науковий співробітник Полісько-Волинського народознавчого центру Інституту народознавства НАН України та асистент кафедри етнології Волинського державного університету ім. Лесі Українки. З вересня 1999 року по 2006 рік – асистент, згодом старший викладач кафедри класичної та сучасної зарубіжної філології Брестського державного університету (Республіка Білорусь). Із січня 2007 до 2010 року працював старшим науковим співробітником Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2008 до теперішнього часу – заступник декана філологічного факультету.

У 2007 році обраний Головою Українського товариства дослідників фольклору та міфології. З 2008 по 2010 рік – головний редактор, а з 2011 року – заступник головного редактора загальноукраїнського наукового журналу «Міфологія і фольклор».

З 2010 року працює на посаді доцента Кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси.

 

 

 

Основні публікації:

 1. Автентика фольклору: традиція і сучасність. Питальник для польових досліджень. – Луцьк, 1996. – 30 с. (У співавторстві).

 2. Народні молитви та замовляння у фольклористичних дослідженнях О. О. Потебні // Фольклористичні зошити. Збірник наукових статей. – Луцьк: ПВНЦ НАНУ, 1996. – Вип. 1. – С. 20-24.

 3. Езотеричні функції фольклорного тексту в ритуалі гасіння пожежі // Науковий вісник Волинського університету. Філологічні науки. – Луцьк, 1997. – Вип. 12. – С. 20-24.

 4. Поетико-функціональні особливості української сакрально-оказіональної поезії // Народознавчі зошити. – Львів, 1998. – № 5. – С. 485-489.

 5. Сакрально-оказіональна поезія як традиційний оберіг української родини // Українська родина: звичаї, традиції, обряди (Збірник матеріалів наукової конференції 3-го Міжнародного фестивалю «Берегиня»). – Луцьк, 1998. – С. 23-26.

 6. Колядки та щедрівки з Ворокомля (Камінь-Каширського району Волинської області)// Фольклористичні зошити. Збірник наукових статей. – Луцьк: ПВНЦ НАНУ, 1999. – Вип. 2. – С. 89-94.

 7. Optationes в народній сакрально-оказіональній поезії (Методологічний аспект вивчення) // Вісник Львівського університету. – Вип. 27. Українська фольклористика. – Львів, 1999. – С. 22-31.

 8. Замовляння як складова фольклоризму драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”// Фольклористичні зошити. Збірник наукових статей. – Луцьк: ПВНЦ НАНУ, 2000. – Вип. 3. – С. 98-105.

 9. Навськая дочка: до вияснення назви міфопоетичного образу західнополіського замовляння // Slavia orientalis. – Кraków, 2000. – № 4. – S. 593-608.

 10. Украінцы // Энцыклапэдыя гісторыі Беларуси. – Мінск, 2001. – Т. 6. – Кн. 1. – С. 572-574 (У співавторстві).

 11. Оказіонально-обрядовий фольклор у дослідженнях українських вчених // Народна творчість та етнографія. – Київ, 2002. – № 5-6. – С. 31-43.

 12. Виконавець і оказіонально-обрядовий текст: три форми епічної позиції // Dziedzictwo preszłośсi związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniоsłowiańskich. Z języka i kultury pogranicza. – Tom VIII. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2002. – S. 81-86.

 13. Діалог у структурі українських оказіонально-обрядових творів // Філологічні студії. Науковий часопис. – Луцьк, 2003. – № 2. – С. 123-127.

 14. З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 156-164.

 15. Тео- й агіонімічні персонажі у структурі західнополіських оказіонально-обрядових текстів від вроків // Treści і mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim. – Ryki: WSUPIZ, 2003. – S. 147-165.

 16. Поезія Володимира Свідзинського й український оказіонально-обрядовий фольклор // Творчість Володимира Свідзинського. Збірник наукових статей. – Луцьк: Вежа, 2003. – С. 51-64.

 17. Гикавко, гикавко, до води… (Апелятивні інваріантні одиниці у структурі українського оказіонально-обрядового тексту) // Берегиня. – Київ, 2003. – № 1. – С. 31-48.

 18. Із оказіонально-обрядового фольклору Західного Полісся // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 292-312.

 19. Категорія простору й український оказіонально-обрядовий фольклор // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2004. – Вип. 214-215. – С. 58-63.

 20. Український оказіонально-обрядовий фольклор: структурно-функціональний аспект. Автореф. … канд. філол. наук. – Львів, 2005. – 16 с.

 21. Функциональный уровень адресата в украинском окказионально-обрядовом фольклоре // Веснік Брэсцкаго універсітэта. Серыя філалагічныя навукі. – 2006. – № 2 (5). – С. 61-66.

 22. Дослідження структурних і функціональних особливостей українського оказіонально-обрядового фольклору в ХІХ – на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 41. – С. 150–155.

 23. Народна молитва до Красної Панни із Західного Полісся // Народознавчі зошити. – 2006. – Львів, 2006. – № 3–4. – С. 402–405.

 24. Експресивні фольклорні оказіоналізми у романі Івана Франка «Основи суспільності» // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя філалагічныя навукі. – Брэст, 2008. – № 2. – С. 20-28.

 25. Західнополіські фольклорні молитви та примовки до місяця // Міфологія і фольклор. – 2008. – № 1. – С. 121-124;

 26. Часова парадигма українського оказіонально-обрядового фольклору // Міфологія і фольклор. – 2009. – № 2-3. – С. 19-26; Міфологія і фольклор. – 2010. – № 2. – С. 37-45.

 27. Інваріантна структура оказіонально-обрядового тексту та апелятивне й експлікативне фольклорне мовлення // Народна творчість українців у просторі та часі. Матеріали Міжнародної наукової конференції в рамках VІ Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня». – Луцьк: Терен, 2010. – С. 261-268.

 28. До визначення критеріїв жанрової типології українського оказіонально-обрядового фольклору // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 1. – С. 11-19.

 29. Творчість Марії Конопніцької в оцінці Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 597–603.

 30. Українські народні прислів’я та приказки Берестейщини із зібрання Володимира Крачка // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 3-4. – С. 104-112.

 31. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування: Монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 232 с. (pdf)

 


 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак