Головна сторінка
 

Ірина ЄРЕМЕНКО 

 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри російської філології

 

1955 рік народження (м. Ярославль, Росія). Закінчила у 1976 р. Дрогобицький педагогічний інститут імені Івана Франка (Укр.). У 1988 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук ("Фразеология писем Л.Н. Толстого" – спеціальність: 10.02-01 – російська мова).

Коло наукових зацікавлень складають загальнотеоретичні проблеми сучасної російської фразеології, а саме: питання функціонально-фразеологічної стилістики тексту; фразеологічної норми; процесів формування фразеологічних одиниць та їх прагматичного ефекту в акті комунікації; специфіка сучасного російського ідіостилю під кутом зору концептуального аналізу.

Загальна кількість наукових праць становить 71 наукову статтю, методичних вказівок, серед яких є і навчальний посібник "Русский язык в тестах" (колектив авторів під редакцією М.А. Алексєєнка, – Київ, 1993). Посібник являє собою систему навчальних текстів, розрахованих на повний курс підготовки студентів-філологів із сучасної російської літературної мови. Тести посібника дозволяють здійснювати послідовний систематичний контроль теоретичної і практичної лінгвістичної підготовки студентів-філологів. Підсумкові тести можуть бути використані як письмова форма заліково-екзаменаційного контролю знань з відповідних розділів курсу.

В 2010 р. опубліковано навчальний посібник «Фразеологія в системі російської мови та епістолярному дискурсі» (гриф Міністерства освіти та науки України). (Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.– 166 с.). У посібнику розглянуто такі окремі питання загальної теорії російської фразеології, як об’єкт фразеології, критерії виділення фразеологічних одиниць, об’єм фразеології як об’єкта аналізу та місце фразеології у системі мови. На «широкому» розумінні фразеології ґрунтується лінгвістичний аналіз епістолярію Льва Толстого (на фразеологічному рівні) подано опис системи фразеологічних трансформацій та індивідуально-авторських інновацій.

 

Перелік курсів та спецкурсів, які читає викладач: 

 • Сучасна російська мова (морфологія)

 • Історія російського мовознавства

 • Контрастивна русистика

 • Ділове мовлення

 • Спецкурс «Фразеология в системе русского языка и в эпистолярном дискурсе»

 • Науковий семінар

 

 

 

 

Основні публікації:

 1. Особенности функционирования единиц в письмах Л.Н. Толстого//Вестник Львов. ун-та. Сер. филол. 1986г. – Вып. 17. – С.16-20. (5с.)

 2. Нетрадиционная фразеология в эпистолярном наследии Л.Н. Толстого//Вестник Львов. ун-та. Сер. филол. 1987г. – Вып. 18. – С.56-59. (4с.)

 3. Функционально-генетическая характеристика фразеологии в письмах Л.Н. Толстого// Вестник Львов. ун-та. Сер. филол. 1988г. – Вып. 19. – С.52-56. (5с.)

 4. Механизм образования камерной фразеологии и теория внутреннего монолога в трудах акад. В.В.Виноградова//Методические реклмендации. Изучение наследия акад. В.В. Виноградова. – Львов, 1989. – с.11-12. (2с.)

 5. А.А. Шахматов как педагог.//Изучение творческого наследия акад. А.А.Шахматова /Методические рекомендации/. – Львов, 1989.– С.37-38. (2с.)

 6. В.И. Борковский – редактор журнала "Русская речь"//Изучение творческого наследия акад. В.И. Борковского. Тезисы докл. регион. научн. конф. – Львов, 1990.– С.69-71. (3с.)

 7. Методические указания и тематика курсовых работ по современному русскому языку (раздел "Фразеология")//Изд-во Львов. ун-та. – 1990. (32с.); (соавт. – Смерчко А.К.)

 8. К проблеме семантической корреляции на фразеологическом уровне в современном русском литературном языке//Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. Вип.21. – С.46-50. (5с.)

 9. Лингвистический анализ эпистолярного наследия Л.Н.Толстого (на фразеологическом уровне)//Тезисы докладов учредительной конференции Толстовского общества. ХХ Толстовские чтения. – Тула,1990. (3с.)

 10. Методические указания и задания к разделу "Синтаксис русского языка" (Для слуш. Подготовительного отделения по спец. "Русский язык и литература")//Изд-во Львов. ун-та, 1991. (32с.); (соавт. – Ахатова И.Б.)

 11. Трансформация совмещения ФЕ как авторский стилистический прием.// Мова та її функціонування. – Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. – 1990. – Вип. 21. – С.87-91. (5с.)

 12. Рабочая программа по организации самостоятельной работы по русскому языку для слушателей подготовительного отд. филол. ф-та//Изд-во Львов. ун-та. – 1992. (28с.); (соавт. – Космеда Т.А.)

 13. Фразеология писем Л.Н. Толстого и ее роль в развитии фразеологического фонда современного русского литературного языка//Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции. – Тезисы Всесоюзной науч. конф. – Ужгород, 23-25 окт. 1991г. – Москва – Ужгород, 1991. – С.99-100. (2с.)

 14. Специфика использования фразеологических единиц в эпистолярном тексте и фактор адресата (на материале частной переписки Л.Н. Толстого)//русский язык вопросы функционирования и методики преподавания. – Львов, 1992. – с.53-61. (7с.)

 15. Эпистолярный стиль Л.Н. Толстого и проблемы коммуникативного синтаксиса//Тезисы межвузовской научно-практической конф. "Пути усиления практической направленности в преподавании языка и воспитания читательского мастерства". – Одесса, 26-30 ноября 1992 г. – С.49-50. (с.)

 16. Паромия как составная часть фразеологии современного русского языка//Вісник Львів. ун-ту. – Сер. філол. – Вип. 21. – С.99-103. (5с.)

 17. Русский язык в тестах: Учебное пособие// Киев, 1993. Тест № 36, 37, 39; (Коллектив кафедры русского языка).

 18. Фразеоматика как составная часть фразеологической системы русского языка//Вісник Львів. ун-ту. – Сер. філол. – Вип. 22. – С.90-95. (5с.)

 19. Совмещенная трансформация фразеологических единиц как авторский стилистический прием//Вісник Львів. ун-ту.– Сер. філол. – 1992. – Вип. 23. – С.87-91. (6с.)

 20. Методические указания и программы к спецкурсам по проблемам русского языкознания (для студ. У курса ф-та иностранных языков). – Львов, 1994. – С.21-28; (Коллектив кафедры русского языка).

 21. Идиоматика как раздел фразеологии//Научные чтения, посвященные 50-летию обр. каф. рус. яз. филол. ф-та. – Львов, 1995. (6с.)

 22. Семантическое наполнение псевдонимов // Міжнародна наукова конф. – Збірник тез. – Львів, 1995. – С.70-71. (2с.); (Співавт. – Бешкарева О.О.)

 23. Методические указания к курсу современный русский язык для студентов І и ІІ курсов по спец. "украинский язык и литература" – Львов. ун-т, 1995. (32 с.); (соавт. – Космеда Т.А.)

 24. К проблеме статуса понятия "камерная фразеология" // Вісн. Львів. ун-ту, 1996. – Вип. 24. – Сер. філол. – С.42-48. (6с.)

 25. Литературное наследие Ивана Ивановича Пузанова: культурологический аспект // Язык. Литература. Взаимопонимание. Матер. междунар. конф. – М., 1997. – С.473-475. (3с.); (соавт. – Гинда Е.Н.)

 26. Некоторые механизмы образования и особенности функционирования индив.-автор. фразеологии (на материале писем Л.Н. Толстого) // Мова і соціальні процеси / Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. філол. – Вип. 26. – Львів, 1997. С.72-76. (5с.); (співавт. – Гинда Е.Н.)

 27. А.Потебня – синтаксист и вопросы производства предложения // Львівська потебніана. – Львів, 1997. – С.110-118. (9с.)

 28. "Живое о живом" Марины Цветаевой // Творчість М.Цвєтаєвої в контексті культури срібного віку. – Дрогобич, 1998. – С.3-9; (Співавт. – Полякова Л.І.)

 29. Паремийные инновации Л.Н. Толстого (на материале изучения текстов писем писателя) // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам'яті проф. Костянтина Трофимовича (1923-1993). – Львів, 1998. – С.348-352. (6с.)

 30. К постановке проблемы об индивидуально-авторской фразеологии // Материалы международной научной конференции. – Врацлав, 1998. (7с.)

 31. Своеобразие авторской фразеологии романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и ее использование на страницах современной прессы//Национально-культурный компонент в тексте и языке. Материалы ІІ Международной конференции. 7-9 апреля 1999 г. – Минск, 1999. – Ч.2. – С. 6-8. (3с.); (Соавт. – Полякова Л.И.)

 32. Методичні вказівки до проведення практичних занять з російської діалектології та організації діалектологічної практики ( для студентів ІІ курсу філологічного факультету за спеціальністю "російська мова та література"). – Львів, 1999. – 26 с.

 33. Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів 1-5 курсів філологічного факультету (спеціальність "російська мова та література"). – Львів, 1999. (8с.); (Колектив кафедри російської філології)

 34. Робочі навчальні програми основних дисциплін лінгвістичного циклу для студентів 1-5 курсів філологічного факультету (спеціальність "російська мова та література"). – Львів, 1999. (11с.); (Колектив кафедри російської філології)

 35. Робочі програми з сучасної російської літературної мови та історії російської літератури для студентів 1-3 курсів (денна форма навчання) та 1-5 курсів (заочна форма навчання) філологічного факультету (спеціальність "українська мова та література"). – Львів, 1999. (2с.); (Колектив кафедри російської філології)

 36. Пути повышения эффективности обучения русской литературе на уроках развития речи при изучении темы "Основа нравственного мира поэзии А.С. Пушкина: Воля, Дружба, Любовь"//Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип.28. – Львів, 2000. – С.219-222. (4с.)

 37. "Синтаксис сказок" В.И. Борковского в аспекте современных синтаксических проблем//Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип.28. – Львів, 2000. – С.288-292. (5с.)

 38. Методичні вказівки до вивчення морфології сучасної російської мови для студентів 2-3 курсів філологічного факультету (спеціальність "російська мова та література"). – Львів, 2000. (42с.)

 39. Индивидуально-авторская фразеология Ю. Полякова как зеркало 80-х.//Семантика мови і тексту. – Збір. стат. ІУ Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 191-194.

 40. Механизмы образования "камерной фразеологии" в повести Ю. Полякова "Апофегей"//Czas VI. Tezy referatow. Creifswald, 2001. – C.71-73.

 41. Процессы речепорождения, в механизме создания индивидуально-авторской фразеологии (повесть Ю. Полякова "Апофегей")//Slowo. Tekst. Czas V. – Szezecin, 2001. – C. 237-245.

 42. Языковая тенденция и идиолект в аспекте лексико-фразеологического анализа повести Ю. Полякова "Апофегей"//Слово. Фраза. Текст / Cб. науч. статей к 60-летию проф. М.А. Алексеенко. – М.: "Азбуковник", 2002. – С.158-166

 43. Повесть Ю. Полякова "Апофегей": язык и время//Slowo. Tekst. Czas-VІ. Новая фразеология в новой Европе. – Szezecin – 2002 – Greifswald.C. 237-245.

 44. Взгляд Е.В. Кротевича на объем и границы фразеологии в контексте современного осмысления проблемы//Видатні вчені Львівського ун-ту ХХ століття. Є.В. Кротевич. – Львів, 2002. – С. 416-422.

 45. Женский психотип в художественной концепции А.П. Чехова (на материале анализа рассказа "Душечка")//Семантика мови і тексту. – Зб. стат. – VII Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 156-160.

 46. Авторская семантизация в контексте повести Ю. Полякова "Апофегей"//Актуальные проблемы современной лексикологии и грамматики славянских языков. – Винница, 2003. – С. 395-399.

 47. Еременко И.А., Андрейчикова С. Ранняя лирика О.Э. Мандельштама как объект концептуального анализа // Вісн. Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 631 – Серія "філологія" – Вип.42. – С.174-188.

 48. К вопросу о женском идеале в эстетике А.П. Чехова // Славянские языки в свете культуры. Сб. науч. ст. – Щецын – Москва – Грайфсвальд, 2004. – С.27-34.

 49. Рассказ А.П.Чехова «Ариадна» как объект концептуального анализа // Учен. Зап. Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Т.18 (57). – №2. – Филология. – Симферополь, 2005. – С.271-276 у співавторстві з О.Гіндою).

 50. Явление авторской семантизации в идиостиле В.Высоцкого // Грани слова: Сб.науч. ст. к 65-летию проф. В.М.Мокиенко. – М.: Изд-во «Элпис», 2005. – С.281-287.

 51. Оскар Кольберг як організатор етнографічної виставки у 1880 році (за матеріалами епістолярної спадщини вченого). – Мандрівець.

 52. Явление авторской семантизации в идиостиле В.Высоцкого // Грани слова. Сб. науч. стат. посвящ. 65-лет. Юбилею проф. В.М. Мокиенко. – М., 2004. – С.49.

 53. “Украдене щастя” І.Франка: спроба концептуального аналізу // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. № 5 (100) – Луганськ, квітень 2006. С.142-149.

 54. К вопросу о статусе понятия «художественный концепт // Учен. зап. Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Том 19 (58). – № 3. – Филология. – Симферополь, 2006. – С.120-125.

 55. К вопросу о женском идеале в эстетике А.П.Чехова // Славянские языки в свете культуры. Москва-Щецин: Грайсвальд, 2006. – С. 320-325.

 56. Єременко І.А., Григорук С.І. І.Франко і М.Гоголь: до 125-річчя видання поеми “Мертвые души” українською мовою //Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. – Том 20 (59) – №4 . Сер. Филология. _– Симферополь, 2007. –С.318-322.

 57. Фразеологизмы со значением “интеллектуальные свойства человека” в русском языке: семантический и лингвокультурологический аспекты // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка.- Філологічні науки. №6(112) – травень, Луганськ, 2007, - с.10.

 58. Єременко І., Григорук С. Іван Франко як дослідник, перекладач та популяризатор творчості Миколи Гоголя // Jęzуk. Człowіеk. Dуskurs. – Щецин, 2007.– С. 439-446.

 59. Фразеотворчество как элемент идиостиля М.Булгакова (на материале романа «Мастер и Маргарита») // Культура народов Причерноморья. – № 137. Том 2.– Сімферополь, 2007.- С. 56-60.

 60. Айтматов Ч.Т. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник.– Львів, 2008. – С. 18.

 61. Висоцький В.С. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник. – Львів, 2008. – С. 164.

 62. Грін О.С. // Світова історія: ХХ століття.Енциклопедичний словник. – Львів, 2008. – С. 208.

 63. Чехов А.П. // Світова історія: ХХ століття.Енциклопедичний словник. – Львів, 2008. – С. 915.

 64. Роман О.Мандельштама «Египетская марка» как объект лингвистического анализа (на фразеологическом уровне) // Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Научный журнал. Сер. «Филология. Социальные коммуникации». Т.22 (61), №2. – Симферополь: Таврический нац.ун-т, 2009. – С. 111 – 118.

 65. Специфика использования фразеологических единиц в полемическом дискурсе // Вісник Луганського национального педуніверситету.– № 7 (121) квітень, 2008. – С.143-150.

 66. Фразеологический уровень: за и против. // Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Т.23, № 2. – Симферополь: Таврический нац.ун-т, 2010. – С. 478 – 483.

 67. Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150–річчю від дня народження Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імени Івана Франка, 2010.– т.2. Експлікація концепту «кохання» в драмі Івана Франка «Украдене щастя». – С. 159–164.

 68. Идиолект как отражение авторского мироощущения (к анализу поэтического творчества В.Высоцкого) // Вісник ЗНУ. Філологічні науки.– Запоріжжя. – 2011. – № 1. – С.34-39.

 69. Идиолект как отражение авторского мироощущения (к анализу поэтического творчества В. Высоцкого)» – Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – №2. – 2011. – С. 39-44.

 70. К проблеме фразеологического уровня в современной лингвистике Wort – Text – Zeit: Die slawische Phraseologie in onomasiologischer, linguokultureller und phraseographischer Sicht. Greifswalder Beitrage zur Slawistik X. Greifswald, 2011. – С.31.

 71. Проблемы преподавания фразеологии в высшей школе (информация для спецкурсов) // Проблеми вивчення і викладання російської мови та літератури в полікультурному просторі XXI століття (до 190-річчя від дня народження Ф.М.Достоєвського). – Матеріали III Міжнародного науково-методичного семінару. – Луцьк, 23-24 листопада 2011. – С.59-69.

 

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак