Головна сторінка
 
 

Оксана ТУРКЕВИЧ

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства

 

Народилася 23 березня 1986 року.

Протягом 2003-2008 років навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на філологічному факультеті за спеціальністю «Українська мова та література», спеціалізація «Українська мова як іноземна».

2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еволюція термінолексики методики викладання української мови як іноземної». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ірина Миколаївна Кочан.

Викладає курси: українська мова за професійним спрямуванням, українська мова як іноземна, практика перекладу, культура мови, лінгвістика тексту.

Сфера наукових зацікавлень: термінознавство, методика викладання української мови як іноземної, міжкультурна комунікація.

 

 

 

 

Публікації:

 1. КРОК – 1 (Рівень А1 - А2). Українська мова як іноземна : книга для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів : Артос, 2011. – 100 с.: кольор. Іл.

 2. КРОК – 1 (Рівень А1 - А2). Українська мова як іноземна : книга для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів : Артос, 2011. – 80 с.

 3. Мандрівка Україною : навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2) / [Ірина Ключковська, Олеся Палінська, Ольга Пташник, Оксана Туркевич, Богдан Сиванич, Галина Шміло]. – Львів: Дон Боско, 2012. – 152 с.

 4. Мій Львів : навчальний посібник з української мови як іноземної (В2) / [О. Антонів, О. Туркевич, П. Луньо та ін.] – Львів : Дон Боско. – 80 с.

 5. Туркевич О. Еволюція термінолексики методики викладання української мови як іноземної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Оксана Туркевич. – Львів; Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2012. – 20 с.

 6. Туркевич О. Еволюція термінолексики методики викладання української мови як іноземної : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Оксана Туркевич. – Львів; Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2012. – 402 с. – Рукопис.

 7. Туркевич О. Вивчення лексики української мови на текстовій основі у процесі навчання української мови як іноземної / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 201-204.

 8. Туркевич О. Триступеневий підручник з української мови як іноземної на основі комунікативного підходу / Оксана Туркевич, Олеся Палінська // Збірник Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації». – Львів, 18-20 червня 2008 року. – C. 229-230.

 9. Туркевич О. Особливості використання культурологічних текстів у процесі навчання української мови як іноземної / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 277-281. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Timvum/...3/45.%20Turkevych.pdf

 10. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: розвиток науки і становлення терміна / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 137–145.

 11. Туркевич О. Методика мови чи лінгводидактика? / Оксана Туркевич // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. VIII. – С. 307–311.

 12. Туркевич О. Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики / Оксана Туркевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 106–108.

 13. Туркевич О. Термінологія методики навчання української мови як іноземної: загальний огляд / Оксана Туркевич // Український вимір : зб. матеріалів IV Міжнар. наук. конф. «Українська діаспора: погляд із XX століття» (Ніжин, 23–24 вересня 2009 р.). – Ніжин, 2010. – Вип. 3 (8). –
  С. 80–82.

 14. Туркевич О. Становлення термінолексики методики викладання української мови як іноземної (на матеріалі діаспорних навчальних посібників) / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 175–180.

 15. Туркевич О. Термінолексика методики викладання української мови як іноземної в контексті досліджень фахової мови / Оксана Туркевич // Матеріали міжнар. наук.–практ. конф. «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». Наукові записки. Серія філологічна. – Острог, 2010. – Вип. 14. – С. 510–514.

 16. Туркевич О. Термінолексеми методики викладання української мови як іноземної: структурно-семантичний підхід / Оксана Туркевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології», 2010. – № 676. – С. 77–81.

 17. Туркевич О. Формування терміносистеми методики викладання української мови як іноземної протягом новітнього етапу розвитку лінгводидактики / Оксана Туркевич // Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» (Львів, 23–25 червня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 394–399.

 18. Туркевич О. Запозичення як результат термінологічної номінації (на матеріалі термінолексики методики викладання української мови як іноземної) / Оксана Туркевич // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2011. – Вип. 61 (№ 936). –
  С. 74–78.

 19. Туркевич О. Унормування термінів методики викладання української мови як іноземної на лексичному рівні / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 111–117.

 20. Туркевич О. Термінолексика методики викладання української мови як іноземної: проблеми унормування [Електронний ресурс] / Оксана Туркевич // Українська мова як іноземна : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. «Львів для української мови у світі» (Львів, 21–22 лютого, 2011 р.). – Львів, 2011. – Вип. 1. – С. 52–56. – Режим доступу: http://miok.lviv.ua/images/img/miok/conference/lviv/zbirnyk_mat.pdf

 21. Туркевич О. Семантична структура терміносполук методики викладання української мови як іноземної / Оксана Туркевич // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2011. – № 709. – С. 12–15.

 22. Туркевич О. Українська мова як іноземна: етапи становлення методичної терміносистеми / Оксана Туркевич // ІІ Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». – München-Berlin-Washington D.C.: Verlag Otto Sagner, 2012. – S. 398-404.

 23. Туркевич О. Розвиток методики викладання української мови як іноземної (сучасний етап) / Оксана Туркевич // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2011. – № 11–12. – С. 40–46.

 24. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: аналіз термінолексики крізь призму формування науки [Електронний ресурс] / Оксана Туркевич // Българска украинистика : алманах. – София, 2012. – Брой 1. – С. 115–120. – Режим доступу: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/ALMANAH_2012_1.pdf

 25. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: системна організація термінів / Оксана Туркевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 733. – С. 223-227.

 26. Туркевич О. Терміносистема методики викладання української мови як іноземної: аналіз синонімних відношень / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 143-148.

 27. Туркевич О. Українська мова за кордоном: друга чи іноземна? / Оксана Туркевич // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова у світі» (Львів, 8-9 листопада 2012 р.). – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 281-287.

 28. Туркевич О. Фахова мова методики викладання української мови як іноземної: специфіка функціонування / Оксана Туркевич // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 57. – 2012. – С. 230-236.

 29. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: основні проблеми унормування термінолексики / Оксана Туркевич // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. ред. М. Я. Плющ. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 9. – С. 247-250.

 30. Туркевич О. Українська лінгводидактика поза межами України: тенденції становлення / Оксана Туркевич // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» : зб. матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С.20-24.

 31. Туркевич О. Терміни компетенція і компетентність в українській лінгводидактиці / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 130-136.

 32. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: основні тенденції становлення терміносистеми протягом 90-х років ХХ століття / Оксана Туркевич // Studia ukrainica Posnaniensia. Zeszyt 1. – Poznan, 2013. – C.231-237

 

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак