Головна сторінка
    Попередня сторінка Наступна сторінка

Ірина Миколаївна СТАРОВОЙТ

 ІРИНА СТАРОВОЙТ     Науковий ступінь, рік захисту – кандидат філологічних наук, 2001;
    Вчене звання, рік присвоєння – доцент, 2004;
    Дата і місце народження – 6 липня 1975 р., м. Львів;
    Назва і рік закінчення ВНЗ - 1997, Львівський націоналний університет ім. І. Франка;
    Тема, шифр спеціальності, час захисту кандидатської та докторської дисертацій - "Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсі кінця XX століття" (лютий, 2001 р.), 10. 01. 06 - Теорія літератури;
    Дослідницькі інтереси та основні наукові праці - Досліджує: а) український постмодернізм на тлі художніх та критичних дебатів сусідніх слов'янських літератур; б) історію і пам'ять як основоположні концепти літературного процесу; в) зв'язки та розриви на українсько-білоруському літературному пограниччі кінця ХХ століття.


Бібліографія:

    1. Старовойт І. Модерн на вагах постмодерну // Критерії естетичної вартості художнього тексту / Тези доповідей Міжвузівської наукової конференції (Львів, 22-24 вересня 1996 р.). – С. 67 – 69.
    2. Старовойт І. Взаємопричетність тексту (Іван Андрусяк та його книга "Отруєння голосом") // Молода нація. – Київ. – 1997. – Ч. 5: Матеріали Всеукраїнського наукового семінару "Феномен текстовості у сучасній культурі" (Львів, 3-5 травня 1997 р.). – С. 80 – 84.
    3. Старовойт І. Чотири погляди // Світовид. – Київ – Нью-Йорк. – 1997. – Ч. 4. – С. 117 – 123.
    4. Старовойт І. У домі, збудованому із брил подиву (про книгу Неди Нежданої "Котивишня") // Березіль. – Харків. – 1998. – Ч. 1-2. – С. 186 – 188.
    5. Старовойт І. Українська мова у новочасному літературному тексті: руйнування канонів і табу // Про український правопис і проблеми мови. – Нью Йорк – Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка, 1997. – С. 153 – 163.
    6. Старовойт І. Замість діагнозу. Післямова до книги // Скиба Р. Хвороба росту. – К.: Смолоскип, 1998. – С. 227 – 232.
    7. Старовойт І. Якраз постмодернізм. Як два // Art Line. – 1998. – Ч.7 – 8. – С. 90-91.
    8. Старовойт І. Нове покоління вибирає? // Література плюс. – 1998. – Ч. 4(5) листопад-грудень.
    9. Старовойт І. Метафорика історії у постмодерній прозі // Наукові записки Національного Університету "Києво-Могилянська Академія". – Т. 4. – Філологія. – 1998. – С. 31 - 33.
    10. Старовойт І. Література прийдешньої літератури // Молода нація. – 1998. – Ч. 9. – С. 125 – 128.
    11. Старовойт І. Коротке замикання в українській постмодерній прозі 90-х // Українська філологія: школи, постаті, проблеми (Збірник Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів: Світ, 1999. –Ч. 1. – С. 373-378.
    12. Starovoyt І., Galeta О. Literatura ukrainska po "Rybo-wino-kurze"// Tygiel kultury.– Lodz. – 1999. – # 1-3. – S. 53-57.
    13. Старовойт І. Канон і карта перечитування: корпус Тичини в українській поезії // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. – Рівне: видавництво Рівненського державного гуманітарного університету, 2000. – Т. YІІІ. – С. 117 – 126.
    14. Старовойт І. Свідчення українського постмодернізму. 1990-ті // Сіверянський літопис. – Чернігів. – 2000. – Ч. 3 (33). – С. 152 – 159.
    15. Старовойт І. Богдан –Ігор Антонич. Методичні матеріали. – Львів: УСЕ, 2001. – 64 с.
    16. Старовойт І. Теорія культури: сучасні дебати. Навчальна програма. – Львів: Центр розвитку магістерських програм Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 32 с.
    17. Старовойт І. Один океан до Ітаки. Передмова до книги // Скиба Р. Одіссея 2000. – Львів: Сполом, 2002. – С. 3 – 5.
    18. Старовойт І. Мемуари як пограниччя історії та літератури // Література плюс. – 2003. – Ч. 8 серпень.
    19. Старовойт І. Автобіографія дитинства // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. (Літературознавство) – 2004. – С. 178 -186.
    20. Старовойт І. У пошуках утраченого часу: Мемуари як спосіб критичної рецепції сучасності // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького / НАН України, Інститут укроаїнознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2004. – .С. 405- 410.
    21. Наукове редагування: Наукова редакція перекладу монографії: Ilnytzkyj, Oleh. Ukrainian Futurism, 1914 – 1930. – Harvard University Press, 1997. – 330 p., що з'явилася друком у видавництві "Літопис" 2003 року.


Перелік курсів та спецкурсів, що їх читає доц. І.Старовойт:

    Курси:     Спецкурси:     Відомості про наукове керівництво аспірантами 10. 01. 06 - Теорія літератури.

    Участь в наукових та громадських інституціях