Головна сторінка
 

Алла КРАВЧУК

 

мовознавець, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри польської філології.

 

Народилася 4 квітня 1973 року в смт. Млинів Рівненської області. 1995 року закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію “Польська фразеологія з ономастичним компонентом”.

 

Читає курси:

 • Морфологія сучасної польської мови;

 • Лексикологія сучасної польської мови;

 • Культура польської мови;

 • Актуальні проблеми польського мовознавства;

 • Магістерський семінар.

 

Спецкурси: “Польський мовленнєвий етикет”, “Проблеми методики викладання польської мови як іноземної в україномовній аудиторії”.
 

Керує написанням кандидатських дисертацій:

 • Леся Король. Граматичні собливості польського мовлення учнів шкіл м. Львова з польською мовою викладання”.

 • Оксана Лозинська. “Польська кінематична фразеологія на позначення емоцій: структура, семантика, функціонування;

 • Марія Зелінська. “Комунікативна компетенція учнів польських суботньо-недільних шкіл західно-українських областей України”.

 • Юлія Сагата. “Лексикографічна розробка та функціонування польської фразеології з анімалістичним компонентом”;

 • Оксана Огорілко. “Граматичні особливості текстів сучасної польськомовної преси України”.

Сфера наукових зацікавлень: фразеологічна семантика, міжмовна комунікація, порівняльна граматика польської та української мов, проблеми викладання мови як іноземної.

 

 

 

 

Основні публікації:

 

Статті:

 1. Антична й біблійна ономастична фразеологія польської та української мов: контрастивний аспект // Slavia Orientalis. – 1999. – T.XLVIII. – Nr 2. – S. 239–253.

 2. Що означають власні імена людей у фразеології // Нова педагогічна думка (Рівне). – 1998. – № 2. – С.61–65.

 3. Проблема семантичного статусу власної назви в лінгвістиці // Нова педагогічна думка (Рівне). – 1999. – № 1. – С.88–92.

 4. Омонімія у сфері польсько-української ономастичної фразеології // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам'яті професора Костянтина Трофимовича: У 2 т. – Львів, 1998. – Т. 1. – С. 357–362.

 5. Польська фразеологія з іменами святих і назвами свят // Славістичні записки (Тернопіль). – 1998. – № 1–2. – С. 5–8.

 6. Проблеми зіставного вивчення української і польської фразеології (на матеріалі фразеологізмів з античними і біблійними власними назвами) // Нова педагогічна думка (Рівне). – 1998. – № 3. – С. 67–70.

 7. Русская ономастическая фразеология античного и библейского происхождения в сопо-ставлении с польской // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1998. – № 5–6. – С. 54–56.

 8. Этнонимы в составе польских устойчивых оборотов // Язык. Культура. Взаимопонимание: Материалы международной конференции. – Львов, 1997. – С. 116–119.

 9. Структурно-семантичні моделі польської й української фразеології з власними назвами: поєднання національних та інтернаціональних ознак // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / Під ред. В. Чорнія. – Львів, 1999. – Вип. 50. – С. 97–101.

 10. Біблійні образи в мовній свідомості українця та поляка (на матеріалі ономастичної фразеології) // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції (Київ, 5-6 жовтня 2000 року). – Львів, 2000. – С. 327–334.

 11. Реалізація семантики власної назви в польській ономастичній фразеології // Мовознавство. – 2001. – № 2. – С. 26–34.

 12. Семантична природа компонента фразеологізму в працях польських, українських і російських лінгвістів // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / Під ред. В. Чорнія. – Львів, 2000. – Вип. 51. – С. 258–261.

 13. Семантизація значення у фразеологічних словниках слов'янських мов // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.): У 2 т. – Львів, 1999. – Т. 2. – С. 214–219 (у співавторстві з І. Тепляковим).

 14. Особливості семантики ономастичного компонента фразеологізму (на матеріалі польської фразеології) // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 29. – Львів, 2000. – С. 130–135.

 15. Власні назви у спільних моделях польської та української фразеології // Prace Jкzykoznawcze. – Z. 2 / Pod red. J. Dumy. – Olsztyn, 2000. – S. 73–88.

 16. Топоніми в польській фразеології // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: Пам'яті акад. Леоніда Булаховського. – Вип. 3. – Ч. 2. – Київ, 2002. – С. 66–71.

 17. Вплив просторової семантики топонімів на формування фразеологічного значення (на матеріалі українських та польських фразеологізмів з компонентом-топонімом) // Українське мовознавство. – Вип. 22. – Київ, 2000. – С. 47–51.

 18. Семантика антропонімів у польській фразеології // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / Під ред. В. Чорнія. – Львів, 2003. – Вип. 53. – С. 185–191.

 19. Національне й інтернаціональне в польській та українській ономастичній фразеології // Studia z Filologii Polskiej i Sіowiaсskiej. Warszawa, 2003–2004. – S. 101–109.

 20. Trudne miejsca w gramatyce polskiej dla Ukraiсcуw (w zwi№zku z przygotowywaniem podrкcznika „Polska fleksja z жwiczeniami dla Ukraiсcуw”) // Nauczanie jкzyka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistoњci europejskiej. Materiaіy z VI Miкdzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej / Pod red. P. Garncarka. – Warszawa, 2005. – S. 491–497.

 21. Новий тип дефініцій фразеологізмів у польських словниках // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / Під ред. В. Чорнія. – Львів, 2005. – Вип. 55. – С. 181–196.

 22. Польський мовленнєвий етикет звертання: проблеми засвоєння українцями, що вивчають польську мову як іноземну // Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 вересня 2006 року). – Івано-Франківськ, 2006. – С. 575–578.

 23. Bікdy gramatyczne studentуw polonistyki lwowskiej powodowane polsko-ukraiсsk№ interferencj№ // Literatura, kultura i jкzyk polski w kontekstach i kontaktach њwiatowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej. Poznaс, 8-11 czerwca 2006 roku / Pod red. M. Czermiсskiej, K. Meller, P. Fliciсskiego. – Poznaс, 2007. – S. 809–824.

 24. „Гра у фразеологію”: фразеологічні інновації в сучасній польській пресі // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / Під ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка. – 2007. – Вип. 56. – С. 317–318.

 25. Нові тенденції в польському синтаксисі // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – 2007. – Вип. 40. – У 2 ч. – Ч. 2. – С. 143–152.

 26. Керування в українському синтаксисі: проблеми викладання полякам, що вивчають українську мову як іноземну // Теорія і практика викладання української мови як іноземної / Збірник наукових праць. – Вип. 2. – Львів, 2007. – С. 166–171.

 27. Мовна норма в польських словниках // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / Під ред. В. Чорнія. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 161–173.

 28. Елементи синтаксису в посібнику з польської іменної словозміни для українців // Київські полоністичні студії – Т. 9: Європейський вимір української полоністики / За ред. Р. Радишевського. – Київ, 2007. – С. 477–487.

 29. Kіopoty z opanowaniem polskiej rekcji w procesie nauczania Ukraiсcуw sprawnoњci pisania // Rozwijanie i testowanie biegіoњci w jкzyku polskim jako obcym / Pod red. A. Seretny i E. Lipiсskiej. –Krakуw, 2008. – S. 129–140.

 30. Nowe profile ukraiсskiego stereotypu Polaka (na podstawie ankietowania studentуw lwowskich) // Postscriptum Polonistyczne. – 2008. – Nr 1 (1). – S. 147–170.

 31. Nauczanie Ukraiсcуw polskiej etykiety jкzykowej (zwracanie siк do adresata) // W poszukiwaniu nowych rozwi№zaс. Dydaktyka jкzyka polskiego jako obcego u progu XXI wieku / Pod red. W. Miodunki i A. Seretny. – Krakуw, 2008. – S. 301–311.

 32. Комунікативні невдачі в польськомовному дискурсі українців з поляками // Маґістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / Укл. О. Ясіновська, Л. Сваричевська / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Луцьк, 2009. – С. 209–217.

 33. Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 13–35 (у співавторстві із Козицьким А.М.).

 34. Стереотип поляка у мовній свідомості української молоді // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 48. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,  2009. – С. 212–222.

 35. Соціолінгвістична неоднорідність польських адресативних зворотів (на тлі українських) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 46. Частина 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,  2009. – С. 43–53.

 36. Nauczanie filologii polskiej na polonistyce lwowskiej. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki // Postscriptum Polonistyczne. – 2009. – Nr 1 (3). – S. 223232 (у співавторстві з Петрухіною Л. Е.).

 37. Błędy leksykalne i leksykalno-stylistyczne w polszczyźnie Ukraińców // Postscriptum Polonistyczne. – 2009. – Nr 1 (3). – S. 167183.

 38. Фразеологія у викладанні польської мови як іноземної // Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського) / Упор. К. Іваночко та ін. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 214–219.

 39. Teksty w podręczniku gramatyki polskiej dla Ukraińców // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17: Teksty i podteksty w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego – 2: Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ / Pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. S. 529537.

Підручники й посібники:

 1. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 90 с.

 2. Польський іменник та прикметник: словозміна. Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 138 с.

 3. Морфологія сучасної польської мови (словозміна). Ч. 1. – Львів: Українська академія друкарства, 2007.  – 140 с.

 4. Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. Львів: Українська академія друкарства, 2008. – 288 с.

 5. Лексикологія і культура польської мови / Leksykologia i kultura języka polskiego. – Т. 1: Лексикологія, фразеологія, лексикографія / Leksykologia, frazeologia, leksykografia: Підручник – Київ: ІНКОС, 2011. – 328 с.

 6. Лексикологія і культура польської мови / Leksykologia i kultura języka polskiego. – Т. 2: Культура мови / Kultura języka: Підручник – Київ: ІНКОС, 2011. – 520 с.

Програми курсів, навчальні матеріали:

 1. Культура польської мови. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2006.

 2. Основні тенденції розвитку польської мови. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. (у співавторстві з Чирвою Є.Ф.)

 3. Сучасна польська мова. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2006. (у співавторстві з: Біленькою-Свистович Л.В., Хім’яком В.М., Чирвою Є.Ф.).

 4. Тестові завдання з лексикології сучасної польської мови (для студентів IV курсу слов'янського відділення). – Львів, 2001.

 5. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови (для студентів ІІ курсу слов'янського відділення). – Львів, 2001

 

 

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак