Головна сторінка
 

Ірина КОЧАН

 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри.

Народилася 3 березня 1949 року в м. Львові. У 1966-1971 роках – студентка українського відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1971 по 1973 рік працювала вчителем української мови та літератури у середній школі. З 1975 року – на кафедрі української мови Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію “Іменний словотвір в системі українських технічних термінів”. У 2006 році захистила докторську дисертацію. З 2006 року обіймає посаду завідувача кафедри українського прикладного мовознавства.

Наукові інтереси – термінологія, методика викладання української мови, культура мови і стилістика, лінгвістика тексту.

Основні праці з цих напрямів: Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Львів: Світ, 1994. – 215 с. (у співавторстві). Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові. Монографія. – Львів, Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2004. – 520 с. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань з культури мови та стилістики. – Львів: Світ, 1996. – 240 с. (у співавторстві). Культура фахового мовлення правника (у співавторстві). – Львів: Світ, 2003.– Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій для студентів філологічного факультету. – Львів: Світ, 1999. – 142 с.; Російсько–український і українсько–російський словник з радіоелектроніки. – Львів: Логос, 1995. – 606 с. (у співавторстві).; Словник–довідник з методики викладання української мови. – Львів: Видавничий центр Львівського університету, 2002. – 249 с. (у співавторстві із Н. Захлюпаною).

Читає курси: Практична стилістика української мови; Основи термінознавства; Українське термінознавство; Методика викладання української мови в середній школі; Основи культури мови; Лінгвістика тексту; Українська мова (за професійним спрямуванням).
 

 

 

 

Публікації:

 

1. Українська мова у вправах і завданнях: Навчальний посібник, К.: НКМ., 1990. – 212 с. (у співавторстві).

2. Морфологія української мови: теоретичний аспект та пізнавальні завдання: Навчальний посібник, К., 1991.– 120 с. (у співавторстві).

3. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: Навчальний посібник, Львів, 1992. – 100 с. (у співавторстві).

4. Збірник диктантів і переказів з української мови для вступників до вищих навчальних закладів. – Львів: Світ, 1993.– 202 с. (у співавторстві).

5. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Львів: Світ, 1994. – 215 с. (у співавторстві).

6. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань з культури мови та стилістики. – Львів: Світ, 1996. – 240 с. (у співавторстві).

7. Культура фахового мовлення правника (у співавторстві). – Львів: віт, 2003.

8. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові. Монографія. – Львів, Видавничий центр ЛНУ, 2004. – 520 с.

9. Короткий російсько–український словник–мінімум термінологічної лексики з радіоелектроніки // Вісник Львівського політехнічного інституту. – № 254. – 1991. – С. 107 – 110. (у співавторстві).

10. Російсько–український і українсько–російський словник з радіоелектроніки. – Львів: Логос, 1995. 606 с. (у співавторстві).

11. Словник–довідник з методики викладання української мови. – Видавничий центр Львівського університету, Львів, 2002. – 249 с. (у співавторстві із Н. Захлюпаною).

12. Сторінки національної методики викладання української мови: Конспект лекцій. – Львів, 1993. –36 с. (у співавторстві).

13. Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій для студентів філологічного факультету. – Львів: Світ, 1999. – 142 с.

14. Програма інтенсивного вивчення української мови. – Львів, 1990. – 24с.

15. Методичні вказівки до вивчення сучасної української літературної мови (для слухачів підготовчого відділення). – Львів, 1982. – 24 с. (у співавторстві).

16. Методичні вказівки до курсу “Методика викладання української мови в середній школі” (для студентів денної і заочної форми навчання філологічного факультету). – Львів 1983. – 24 с. (у співавторстві).

17. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з орфографії української мови (для слухачів підготовчого відділення). –Львів, 1989. – 32с.

18. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з пунктуації української мови (для слухачів підготовчого відділення). –Львів, 1989. – 36с.

19. Методичні вказівки до самостійної роботи з пунктуації української мови (для слухачів підготовчого відділення). – К.: УМК ВО, 1989. – 36 с.

20. Методичні вказівки до самостійної роботи з орфографії (для слухачів підготовчого відділення). –К.: УМК ВО, 1989. – 32 с.

21. Методичні вказівки до курсу “Методика викладання української мови в середній школі (для студентів денної і заочної форми навчання), Львів, 1990. – 32. с. (у співавторстві).

22. Навчальні плани та програми для учнів очно–заочної школи: Секція української мови та літератури Малої академії наук, Львів, ЛДУ, 1997,–16 с. /у співавторстві/.

23. Програма стажувальної педагогічної практики та методичні поради до її проведення. – Львів, ЛДУ, 1998. –35с. ( у співавторстві).

24. Програма навчально–виховної педагогічної практики та методичні поради до її проведення. – Львів, ЛДУ, 1998. –23 с. ( у співавторстві).

25. Практичні заняття з методики викладання української мови в середній загальноосвітній школі (для студентів 4–го курсу денного навчання філологічного факультету). –Львів, ЛДУ, 1998. – 27с. (у співавторстві).

26. Програма до вивчення курсу “Методика викладання української мови в середній школі”. – Львів: ЛДУ, 1999.– 22 с.

27. Практичні заняття з основ культури мовлення та стилістики (для студентів 4 курсу денного відділення філологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.– 36 с.

28. Контрольні завдання з методики викладання української мови (для студентів філологічного факультету заочної форми навчання).– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 59 с.

29. Програма навчально–виховної та стажувальної педагогічної практики і дидактичні матеріали до її проведення. – Львів, 2003.– 48 с. ( у співавторстві із Н. Захлюпаною).

30. Як написати учнівську наукову роботу: методичні рекомендації. – Львів : Кобзар, 2003 –23 с. (у співавторстві) Словотвірна характеристика українських радіотехнічних термінів у порівнянні з російськими (терміни з суфіксами –к/а) // Вісник Львівського державного університету. – Випуск ІІ, 1979.– С. 67 – 71.

31. Радіотехнічні терміни з суфіксами –к–а/, –ння // Культура слова, Вип. 24. – 1983. – С. 54–56.

32. Радіотехнічні терміни з суфіксами – ість (ость, асць) в східнослов’янських мовах // Мовознавство, 1983. – № 5.– с.67–72.

33. Роль російської мови у формуванні української радіотехнічної термінології // Вісник Львівського університету, вип. 14. – 1984. – С.66–70.

34. Структурно–семантична характеристика українських радіотехнічних термінів з суфіксом – іч та їх східнослов’янських аналогів. // Вісник Львівського університету. – Вип.17. – 1986. – С.29–32.

35. Cтруктурно–семантичні особливості двохкомпонентних радіо технічних термінів в українській мові. // Вісник Львівського університету. – Вип.18. – 1987.– С.28–30 .

36. Радіотехнічні терміни з блоками радіо–, теле– в українській мові // Вісник Львівського університету, Вип. 19. – 1988. – С. 43–48.

37. Метафора і метонімія як засіб творення українських радіотехнічних термінів // Вісник Львівського університету, Вип. 21.–1990.– С. 84.

38. Виховання духовності на уроках української мови // Культура мови, культура в мові.–К., 1991.– С. 150–160.

39. Вироблення українських термінологічних стандартів (Потреби, передумови, методологічні засади) // Вісник АН України, 1991.–№ 12.– С. 15–22 (у співавторстві).

40. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові // Мова і культура нації: Збірник статей. – Львів, 1991.– С. 40–49.

41. Лінгвістичні основи радіотехнічної термінології // Вісник Львівського політехнічного інституту, № 254.–1991.– С. 107–110.

42. Українська наукова і технічна термінологія (Стан. проблеми, перспективи комп’ютеризації) // Вісник НТШ, № 1/3/, 1992 (у співавторстві).

43. Синонімія у термінології // Мовознавство. 1992. №3. – С.32?34.

44. Особливості складених термінів–композитів у термінології радіоелектроніки // Вісник Львівського університету. Вип.23. – Львів, 1992. – С.40-45.

45. З історії української термінографії // Мова і духовність нації. – К., 1992.– С.141–157 (у співавторстві.).

46. Передумови вироблення українських термінологічних стандартів // Мова і духовність націй. – К., 1992. – С.157–164.

47. Внутрішня форма і мотивованість термінів // Історія, стан і перспективи розбудови української термінології. – К., 1992. – С.57–65.

48. Знахідки, здобутки і промахи термінологічної роботи (за матеріалами І Міжнародної конференції), – Львів, 1992.

49. Науково–технічне слово № 1/2/, 1993. – С. 57–64.

50. Достойний продовжувач української термінологічної школи // Актуальні проблеми словотвору української мови. – Тернопіль, 1993. – С. 74–77.

51. Українська літературна мова в її термінологічній розбудові // Мова та її функціонування. – Вісник ЛДУ, Вип. 24. – 1993.– С. 3–6. (у співавторстві).

52. Термонологічна школа кафедри української мови Львівського університету // Українська філологія: досягнення і перспективи, Львів, 1995.– С. 75–79.

53. Школа 30–х: методичні пошуки // Сучасна філологічна думка в національному відродженні, Львів, 1992.– С. 161–163.

54. Термінографія кафедри української мови Львівського державного університету // Ученые записки кафедры славянской филологии Печского университета им. Януса Паннониуса. – Печ – 1995. – С. 189–192.

55. Іншомовні слова в сучасній технічній термінології // Укр. правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. - Матеріали засідань мовознавчої комісії та комісії всесвітньої л–ри НТШ у Львові 1994–1995 рр. – Львів, 1996.– С.129–135.

56. До проблеми терміна “ділове українське мовлення” // Мова та її функціонування. – Вісник ЛДУ. – Вип.25. 1996. – С. 38–41.

57. Проблеми укладання перекладних технічних словників // Матеріал международной конференции: Язык. Культура. Взаимопонимание. – Львов, 1997, С.340–342.

58. “Українська граматика” Є.Тимченка у контексті підручників його доби // Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. праць. – Вип.3, Львів, 1996 С. 86–84.

59. Аналітичні конструкції в технічній термінології української мови // Slowo, Tekst, Czas: Materialy naukowej 4–5 czerwca, 1996. – Szczecin, 1996. – С. 158–164.

60. Теоретичні передумови і лінгвістичні засади укладання словників лінгвістичних термінів // Матеріали Ш Міжнародного конгресу україністів, Харків, 26–29 серпня 1996.: Мовознавство – С.256–260.

61. Проблеми укладання перекладних технічних словників // Матеріали міжнародної конф. Яык. Культура. Взаимопонимание. –Львов., 1997.– С. 340–342.

62. Ділове українське мовлення як навчальний предмет// Українська мова: Теорія і практика. – Матеріали міжвузівської науково–практичної конференції. –Донецьк., 1997. –С.12–14.

63. Українське термінознавство на сучасному етапі // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми і сучасність: Матеріали мовознавчої комісії НТШ, – Львів, 1997, С.101–108.

64. Українське термінознавство 1990–х років// Про український правопис і проблеми мови: Збірник 16-ої Річної Конференції

65. української проблематики Урбано–Шампейн, Іллінойс, Нью–Йорк – Львів, 1997, – С.201–207.

66. Термінологічна концепція Тадея Секунди // Мова і соціальні процеси: Вісник Львівського університету. Серія філологічна, – Вип.26. –Львів, 1997. – С.32 – 35.

67. Про правничу термінологію як відкриту систему // Матеріали міжвузівської науково–практичної конференції “Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС”, – Львів, 1997. – С.91 – 97.

68. Українська термінографія 90–х років ХХ ст.// Українська термінологія і сучасність (Матеріали П Всеукраїнської наукової конференції) – К.,1997. –С.17–19.

69. Термінологічні проблеми у працях Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : Матеріали Міжнародної наукової конференції) –Львів: Світ, 1998. – С. 701- 704.

70. Понятійне поле терміна “техніка” //Проблеми української термінології : Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. № 336. – Львів, 1998. – С. 168 – 172.

71. Слова з терміноелементом ФОТО у сучасній українській мові// Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць, К., 1998. – С.213 – 217.

72. Слова з міжнародними терміноелементами у сучасній українській мові // Мовознавство. 1998. № 6. – С. 62 – 67.

73. Вторинна номінація у технічній термінології// Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Львів: Літопис, 1999.– С. 120 – 125.

74. Актуальні питання термінології геодезичного приладознавства // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва: Зб. Наук. праць. – Львів, 1999.– С. 202 – 205.

75. Українська радіотехнічна термінологія: семантико–словотвірний аспект //Slowotworstwo, semantyka I skladnia jezykуw slowianskich.: Prace Naukoe Uniwersytetu – T. 1, s.68– 74.

76. Слова з компонентом аква у сучасній українській літературній мові // Вісник Львівського університету. Вип. 28. Серія Фіолологічна. Львів, 2000. – с. 49 – 54.

77. Науковий доробок професора Т.Панько//

78. Міжнародні терміноелементи в системі науково–технічних термінів // Проблеми української термінології: Вісник державного у–ту “Львівська політехніка”. –№ 402. – Львів, 2000. – С. 54 – 59.

79. Словник з методики викладання української мови (у співавт. Із Н. Захлюпаною) // Проблеми української термінології: Вісник державного у–ту “Львівська політехніка”. –№ 402. – Львів, 2000. – С. 285 –288.

80. Слова з компонентом кін– у сучасній українській мові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 29. – С. 247 –254.

81. Проблеми сучасної української наукової термінології // Фізико–хімічна механіка матеріалів: Міжнародний науково–технічний журнал. – 2000. – № 6. –С. 121 – 122.

82. Шоста Міжнародна конференція “СловоСвіт–2000”: Проблеми української термінології // Стандартизація. Сертифікація. Якість. (Щоквартальний науково–технічний журнал. Харків). – 2000. № 4. – С. 25 – 29.

83. До питання про становлення лінгвістичного аналізу тексту як наукової і навчальної дисципліни // Семантика мови і тексту: Збірник статей 1У Міжнародної конференції. – Івано–Франківськ, 2000.– С. 266 – 273.

84. Слова с интернациональными терминоэлементами в украинском и венгерском языках // Slavica Quin Queecclesiensia V1. 2000. Lingustica. Translatoria: Материалы V–й Международной конференции “Теория и практика преподавания славянских язиков и литератур” (Печ, 5–7 мая 2000 г.) – С. 124 –133.

85. Іншомовні слова в сучасній юридичній термінології // Мова і культура нації: Зб. Наукових праць. – Львів, 2001. – С. 151 – 157.

86. Про концепцію укладання нового посібника з культури мовлення ( До виходу у світ готується посібник “Культура фахового мовлення правника”) // Мова і культура нації: Зб. Наукових праць. – Львів, 2001. – С. 157 – 162.

87. Ще раз про системність у термінології // Українська термінологія і сучасність. – Київ. 2001.// Зб. Наук. Праць. Випуск 1У. – С. 67–70.

88. Слова з міжнародними терміноелементами у сучасній українській мові. Слова з компонентом авто // Konfrontacja jezykуw slowianskich na poziomie ieksyki, siowotwуrstwa i skladni Katowiece 2001, s. 43–57.

89. Слова з терміноелементом біо– у сучасній українській літературній мові // Актуальні проблеми українського мовотвору / За ред. В. Ґрещука. – Івано–Франківськ: Плай, 2002. – С. 484–495.

90. Слова з міжнародними компонентами на позначення кількості, розміру, сукупності у сучасних терміносистемах // Проблеми української термінології: Вісник національного університету “Львівська політехніка”, 2002, № 45З, С. 49–54.

91. Термінознавство на кафедрі української мови Львівського національного університету ім. І. Франка // Мовознавчі студії (Матеріали конференцій) : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, – Львів, 2002. – С. 197–208.

92. Слова з постпозитивними іншомовними компонентами в сучасній українській літературній мові// Мовознавчі студії (Матеріали конференцій) : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, – Львів, 2002. – С.265 –278.

93. Нові тенденції розвитку української науково–технічної термінології //Матеріали Всеукраїнської конференції “Нові тенденції розвитку української мови: аспекти перекладу”, Львів, 2002.– с. 40 –44.

94. Слова з компонентом теле– в сучасній українській мові //Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Вип.. 23. – 2003.– с. 54–62.

95. Слова з терміноелементом термо– у сучасній українській мові // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць.– К., 2004. –с .147–152.

96. Лінгвістичний аналіз тексту в інтерпретації Івана Ковалика // Збірник праць і матеріалів на пошану професора Івана Ковалика. – Львів, 2003.–с.56–62.

97. Трактування терміноелемента у сучасній науці // Проблеми української термінології: Вісник національного університету “Львівська політехніка”. –2003. –№ 490.– с. 3–11.

98. Словари лингвистических терминов как справочный материал для преподавателя языка // Studia Rusycystyszne Akademii Swetokrzyskiej. Tom 12. Teoria i praktyka nauczania jezyka rosyjskiego, literatury I kultury Rosji u progu XXI wieku.– Kielce: Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej, 2003. – s.231–239.

99. Термін в художньому тексті: особливості перекладу (на матеріалі поеми Пушкіна “Євгеній Онєгін” у перекладі М. Рильського)//Семантика мови і тексту. – Івано-Франківськ: Плай, 2003.– с. 268 – 271.

100. Іншомовні слова в сучасній юридичній термінології // Міжнародна поліцейська енциклопедія. – Київ: Видавничий дім, 2003.– Т. 1.– с. 264 –265.

101. До проблеми статусу міжнародних терміноелементів // Вісник Львів. нац. у–ту ім. Івана Франка, Серія філологічна. –В. 30.– 2003. – С. 232–242.

102. Кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мов Проблеми української термінології: Вісник національного у–ту “Львівська політехніка. – № 503. – 2004. – с. 34 – 38.

103. Українська радіотехнічна термінологія у порівнянні з російською і білоруською (Проблема спільного і специфічного) // Тези доповідей республіканської конференції. – Вінниця, 1988.– С.133–134.

104. Становлення радіотехнічних термінів напівпровідник, гучномовець, дірка в російській і українській мовах. // Актуальні проблеми східнослов’янських мов. – Тези доповідей Всесвітньої наукової конференції – Дніпропетровськ. 1988.– С. 182–183.

105. Місце народної лексики в українській радіотехнічній термінології // науково–технічна революція і сучасні процеси розвитку лексики: Республіканська наукова конференція: тези доповідей, Ужгород, 1989.– С. 75–76.

106. Виховання духовності на уроках української мови // Мова і духовність нації: регіональна наукова конф. – Львів, 1989.– С. 112–113.

107. М.М. Шкільник як методист і учений // тези республіканської наукової конференції – Львів, 1989.– С. 332–333 (у співавторстві).

108. Термінологічні словосполучення в лінгвістичній концепції В.В.Виноградова // Методологічні рекомендації, – Львів, 1989.– С. 12–13.

109. Національна політика – основа патріотичного і інтернаціонального виховання учнів // Тези республ. конф.– Донецьк, 1990.– С. 158–159. (у співавторстві).

110. Курс методики викладання української мови в інтерпретації М.М. Шкільника // Методичні читання, присвячені пам’яті М.М. Шкільника. Львів, 1990. – С. 26–28.

111. Термінологічні словники 30– років та їх місце в розвитку української культури // Мова і культура нації: Тези доповідей регіональної наукової конференції. – Львів, 1990.– С. 12–14.

112. І.І.Ковалик як термінолог // Методичні читання, Львів, 1991.– С. 61–63.

113. Синонімія у термінології радіотехніки // Теорія і прагматика термінологічної лексики. – К., НКМ ВО, 1991.– С.47–48.

114. Проблема національної технічної термінології і лексикографічна практика .– К., НКМ ВО, 1991.– С.49–59 (у співавторстві).

115. Аналітична деривація як спосіб творення термінів. // термінологічні читання. Тези, К., 1991.– С.86–89.

116. Словник лінгвістичних термінів Є Кротевича та Н. Родзевич у контексті аналогічних словників // Тези регіональної наук. конф. – Львів, 1991.– С.37–39.

117. Питання уніфікації української технічної термінології // Міжнар. наукова конференція. – Чернівці, 1991.– С.112–114.

118. Типологія та специфіка підручників з української мови 20–30––х років // регіон. наук. конф. присв. В.Сімовичу, Львів, 1992.– С.91–92.

119. Термінологія 20–30–х років в оцінці І.Огієнка // Іван Огієнко: Тези допов. Всеукр.наук. конф. Львів, 1992.– Ч.І.– С.104–106.

120. Засади вироблення української термінології // Тези І Міжнародн. наук. конф. Львів, 1992.– С.22–25. Українське термінознавство 30–х років і місце у ньому інженера Івана Шелудька // ІІ Міжнародний конґрес МАУ, Львів, 1993.– С. 233–238.

121. Іван Шелудько і місце його в історії термінографії // Тези ІІ Міжнародної наук. конф. Львів, 1993.– С. 302–304.

122. Від “Адельфотеса” до сучасного підручника української мови // Матеріали педагогічних читань. – Одеса, 1993.– Част.ІІ. – С.48–50.

123. З приводу деяких термінологічних нововведень у сучасній технічній термінології // Матеріали наукової конференції “Семантика мови і тексту”. – Івано–Франківськ, 1993.– С. 59–60.

124. З історії вироблення загальнограматичної концепції в українському мовознавстві // Функціональна граматика: Тези доповідей Міжнародної конференції. – Донецьк, 1991.– С. 89–90.

125. Перспективи комп’ютеризації науково–технічної термінології // Тези П Міжнародної наук. конф. ”Проблеми української науково–технічної термінології” – вересень 1993. – Львів, 1993. –С.302–304

126. Типологічно-зіставна характеристика українських і російських фразеологізмів // Тези VI міжнародного симпозіуму МЯПРЯЛ”94”. – Болгарія, Велико–Тирново, 1994.– С. 12–113.

127. Технічні терміни з постпозитивними іномовними компонентами в українській мові // Словотвір як вияв динаміки мови: наукова конференція, присвячена пам’яті проф. Возного Т., Львів. 1994. – С. 104–106.

128. Про “Російсько–український і українсько–російський словник з радіоелектроніки” // Тези ІІІ Міжнародної конференції “Проблеми науково–технічної термінології”, Львів, 1994. – С. 123–125.

129. Системна організація української правничої термінології // Стан кондифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація : Тези ІІІ Всеукраїнської конференції, К., 1995. – С.136.

130. Лінгвістика тексту в інтерпретації І.І.Ковалика // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано–Франківськ, 1995 С.81–82.

131. Термінологія телебачення та її специфіка // Українська термінологія і сучасність: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, К., 1996.– С. 68.

132. Лінгвістичні засади укладання “Російсько–українського словника з радіоелектроніки” // Українська термінологія і сучасність: Тези допов. К., 1996.– С.99.

133. Термінологічні проблеми на сторінках журналу “Рідна мова” // Славістичні записки. №1. 1996.– Тернопіль, 1996.– С. 10–12.

134. Курс історії української мови в інтерпретації Б.В.Кобилянського // Бібліографія науковців університету: Броніслав Кобилянський (1896–1986), Львів, 1996.– С. 23–24.

135. Становлення системи українських технічних термінів // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст.: Тези Всеукраїнської наук.конф. Львів, 1996.– С. 139–140.

136. Наукові поступи в технічній термінології 30–х років // Проблема укр. науково–технічної термінології: Тези допов. VI Міжнар. наук. конф. – Львів, 1996.– С.38.

137. Запозичені слова в українській технічній термінології: Тези допов VI Міжнар. наук. конф. – Львів, 1996.– С.236.

138. З досвіду викладання ділового мовлення правникам //Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС: Тези міжвузівської наук.–практ. конф. – Львів, 1997.– С.39–42.

139. Термінологія і сучасний правопис// Тези наукової конференції з проблем сучасного українського правопису і термінології, К., 1997, С.59–62.

140. Слова з компонентами АВІА–, АЕРО– у сучасній українській мові // Сучасні проблеми термінології та термінографії: Тези доп. міжн. Наук. конф. – К., 2000.–С.33–34.

141. Іменний словотвір в системі українських технічних термінів / на матеріалі радіотехніки: Автореферат дис... канд. філол. наук. – К., 1987.– 17 с.

142. Конкурсні тестові завдання з української мови та літератури (у співавторстві), Львів, 1993.– 82 с.

143. Кузня майбутніх філологів // Основа, 1993. – № 9/54/.

144. Взаємодія споріднених кафедр різних вузів. //Правоохоронець: газета особового складу Львівського інституту внутрішніх справ. № 4 /015/, квітень 1997.

145. Анкета – 2000 // Научно–техническая терминология: Научно–технический реферативний журнал. – Выпуск 1.– Москва 2000.– С. 24–25.

146. Важливе довідкове джерело фінансової термінології //Аудиторія (освітній студентський тижневик) Ч. 6 ( 2366)– 15–21 лютого 2002.– С. 8.

147. Новий підручник зі стилістики // Дивослово. – 2004. – № 4 – С. 73–74. (рецензія на підручник Л. Мацько, О. Сидоренко, О. Мацько. Стилістика української мови. – К., Вища школа, 2003.)

148. Як написати учнівську наукову роботу: методичні рекомендації. – Львів: Кобзар, 2003 – 23 с. (у співавторстві).

149. Динаміка термінів з міжнародними кореневими компонентами // Проблеми української термінології: Вісник національного ун-ту «Львівська політехніка» № 559. - Львів: Видавництво нац. ун-ту «Львівська політехніка». - 2006. – С. 18-22.

150. Дослідження іншомовних запозичень в українській мові (історія, проблеми, здобутки) // Вісник Львівського національного ун-ту. - Вип. 38. - Серія філологічна. - 2006. - С. 97-104

151. Новітні обшири синтаксичної теорії. // Вісник Львівського національного ун-ту. - Вип. 38. - Серія філологічна. - 2006. - С190-195 ( у співавт. із 3. Терлаком).

152. Слова-терміни з міжнародними префіксами // Лінгвістичні дослідження: Збірник наук, праць Харківського націон. педагогічного ун-ту ім. Г. Сковороди. - Вип. 20. - Харків. - 2006. - С.48-58.

153. До проблеми викладання риторики в середній школі // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв'язки : 36. наук. праць. - Львів: Паіс, 2007. -С. 103-109.

154. Ідіостиль науковця - ідентифікаційна ознака вченого // Ритми сучасної філології: 36 наук, статей до 50-річчя професора Т.А. Космеди.- Львів: Паіс, 2007. - С. 7-15.

155. Особливості вживання слів з міжнародними компонентами у слов'янських мовах // Есперанто у XXІ столітті: стан і перспективи розвитку. (До 100-річчя книги Михайла Юрківа «Підручник міжнародного язика ЕСПЕРАНТО: Матеріали науково-практичної конференції. - Тернопіль, 2007. - С.42-49.

156. Інтернаціональні компоненти у структурі слів-термінів // Вивчаємо українську мову і літературу. Харків, 2007. - № 15 (127). - С.2-5

157. Мовна особистість українського генія крізь призму сучасної лінгвістики (Тетяна Космеда. Комунікативна компетенція Івана Франка. - Львів: ПАІС, 2006. - 328 с.) // Лінгвістичні дослідження: Збірник наук, праць Харківського націон. педагогічного ун-ту ім. Г. Сковороди. - Вип. 20. Харків. - 2006. - С.168-173.

158. Подія у фінансово-економічній термінографії // Вища школа. - 2006 - № 4. - С.84-89.

159. Реценція на книгу: Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри //. Тетяна Космеда: Біобібліографічний покажчик. -Львів: Паіс, 2007.-С. 92-98.

160. Терміни та професійна лексика кінця XX - початку XXI століття // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. - К., 2007.- С.69-73.

161. Нові слова з міжнародними компонентами в газетному тексті // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. – Випуск 23. – Харків, 2007. – С. 18-24.

162. Складні терміни з постпозиційними компонентами -від, -вод, -хід, -ход у сучасній українській мові (щодо нормалізації) // Проблеми української термінології: Вісник національного ун-ту «Львівська політехніка» № 593. - Львів: Видавництво нац. ун-ту «Львівська політехніка». - 2007. – С. 3-7.

 

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак