Головна сторінка
 
 

Наталія ХІБЕБА

 

філолог, кандидат філологічних наук (2007)

Народилася 9 січня 1972 року в м. Львів.

Закінчила філологічний факультет (спеціальність “українська мова та література”) Львівського державного університету імені Івана Франка (1995). 2005–2007 рр. – здобувач відділу української мови Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок” за спеціальністю 10.02.01 –– українська мова (науковий керівник – кандидат філологічних наук, завідувач відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Наталя Хобзей). У 1998–2007 роках – старший лаборант кафедри української фольклористики, з 2004 року – асистент, а з 2008 – доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2006 – член Наукового товариства ім. Шевченка (Львів).

Наукові інтереси: діалектологія, лінгвістична географія, етнолінгвістика, лінгвокраїнознавство.

 

 

 

 

Публікації:

 

1. Бойківське весілля: стан і перспективи мовознавчих досліджень // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2004. – С. 480–502.

2. Весільна лексика бойківського говору: матеріали до словника // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2005. – С. 299–308.

3. Лексикографическое описание свадебного обряда // История и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография: ІІІ чтения памяти академика О.Н. Трубачева из цикла “Славяне: язык, история”. Москва, 21–25 октября 2005 г. / Тезисы докладов и выступлений / Под ред. Г.А. Богатовой и М.И. Чернышевой / Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. – М., 2005. – С. 129–130.

4. Хроніка [14–23 квітня 2004 року (Варшава)] // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2005. – С. 396–398.

5. Номінація весільних атрибутів чоловіків у бойківському говорі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Вип. 38. – Ч. І. – С. 157–172.

6. Назви головного убору нареченої в бойківських говірках // Діалектологічні студії. 6: Лінгвістичний атлас – від створення до інтерпретації / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. – С. 205–241.

7. Придане і його назви у весільній лексиці бойківських говірок // Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції “Мова і культура” ім. С. Бураго. –– Т. 4 (92): Лінгвістична інтерпретація тексту. – К., 2006. С. 277–288.

8. Номінація весільних гостей у бойківських говірках // Мовне й культурне явище в діалектному просторі. Тези доповідей Міжнародного діалектологічного семінару “Актуальні проблеми української діалектології”. – Львів, 2007. – С. 21–22.

9. Реалізація семантичних рядів “викуп” та “подарунки” у весільній лексиці бойківських говірок // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. 15–18. – С. 698–704.

10. До весільної лексики бойківських говірок: номінація повесільних обрядодій // Лінгвістика: Зб. наук. пр. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – № 1 (11). – С. 199–208.

11. Бойківсько-поліські етнокультурні ареали на матеріалі назв етапів весільного дійства // Нове життя старих традицій: Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” / За ред. В. Давидюка. – Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2007. – С. 409–422.

12. Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок: Автореф. дис. ... канд. філол. наук / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 20 с.

13. Периферія обрядової лексики бойківських говірок: назви “звичаїв, що завмерли” // Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. пр. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2007. – Вип. 5. – С. 503–518.

14. Номінація музичного оформлення весільного обряду в бойківських говірках // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. пр. / Відп. ред. М.Я. Плющ. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – Вип. 3, кн. 2. – С. 136–145.

15. Структура тематичної групи весільної лексики бойківських говірок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. пр. Вип. 12. Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії. До 100-річчя М.А. Грицака / Відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2008. – С. 200–202.

16. Етнокультурний аспект весільних фразем (на матеріалі бойківських говірок) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. пр. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 135–144.

17. Номінація вагітної жінки з погляду морально-етичних канонів мешканців Бойківщини // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 153–170.

18. Хроніка [24–25 квітня 2007 року (Умань)] // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 401–404.

19. Весільні агентиви в бойківських та поліських говірках: етнолінгвістичний аспект // Волинь–Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 18. – С. 75–89.

20. Бойківсько-лемківські паралелі у весільній лексиці // Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті / Уклад. С.Є. Панцьо, Н.О. Свистун // Studia methodologica. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 27. – С. 129–134.

21. “Дай, Боже, щастя і щасливу долю” (повір’я та звичаї бойківського весілля) // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 333–340.

22. Номінація довесільних етапів у бойківських говірках // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 14–35.

23. Агентивне поле весільної лексики бойківських говірок: загальні назви // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 46. – Ч. 2. – C. 121–130.

24. За велінням часу [рец. на:] Кушнір В.Г., Петрова Н.О. Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20–80-ті рр. ХХ ст.). – Одеса: Гермес, 2008. – 256 с. // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 343–348.

25. У полоні міфології та фольклору [рец. на:] Міфологія і фольклор: Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2008. – № 1. – 152 с. // Діалектологічні студії. 8. Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 348–352.

26. Назви обрядодій передшлюбного вечора в бойківських говірках // Rozprawy komisji językowej. – Łódź: Łódzkie towarzystwo naukowe, 2009. – TLVI. – S. 17–29.

27. Українські ергоніми (назви політичних партій) в аспекті лінгвокраїнознавчих студій // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. пр. – Львів, 2010. – Вип. 5. – C. 102–110.

28. Весільна лексика в бойківському й середньополіському етнокультурних ареалах ХХІ століття // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 22 (ІІ). – С. 363–372.

29. Іншомовні нашарування у весільній лексиці бойківських говірок // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – С. 141–158.

30. Повір’я та звичаї бойківського весілля. 2. // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – С. 548–553.

31. Сторінками Великої книги гуцулів [рец. на:] Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 421 с. // Міфологія і фольклор: Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2010. – № 2 (6). – С. 121–123.

32. Весільна лексика в “Наддністрянському регіональному словнику” Гаврила Шила // Мовознавчі студії. Вип. 3. Діалект у лінгвокультурологічному просторі. – Дрогобич, 2010. – С. 350–358.

33. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів географічного факультету спеціальності 6.140103 “Туризм”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 108 с.

34. Свадебная лексика бойковского говора як объект лексикографии // Славянская диалектная лексикография: Материалы конференции / Отв. ред. С.А. Мызников, О.Н. Крылова, И.В. Бакланова; Ин-т лингв. исслед. РАН. – СПб.: Наука, 2011. – С. 97–98.

35. Назви приданого в пам’ятках староукраїнської мови // У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі / Ін-т укр. мови НАН України: упор.: Г.В. Воронич. – К.: КММ, 2011. – С. 195–199.

36. Етнолінгвістичні паралелі у весільній лексиці бойківських та гуцульських говірок // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2012. – Вип. ХХХІІ–ХХХІІІ. – С. 94– 98.

37. Лінгвокраїнознавчий аспект вивчення історичних антропонімів у чужомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – Вип. 6. – С. 223–231.

38. До питання про північну межу бойківських говірок: говірка села Росохи Старосамбірського району Львівської області // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Львів: Вид-во Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 57. – С. 311–321.

39. Номінація обрядодій дня шлюбу в бойківських говірках / Наталія Хібеба // Лінгвістика. Збірник наукових праць. – Луганськ, 2012. – № 3 (27). – Ч. І. – С. 107–116.

40. Мовно-культурний аспект звичаєвого права бойків (шлюбні угоди) // Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги / [відп. ред. О. Сімович]. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013 (Серія “Історія мови”). – С. 160–171.

41. Весільні агентиви у бойківських говірках: назви заміжньої жінки / Наталія Хібеба // Збірник наукових праць за матеріалами Region Karpacki. Historia, język, kultura / [pod red. W. Hojsak, J. Stępnik-Szeptyńskiej, A. Zięby]. – Kraków, 2013. – С. 69–84.

42. Назви понять “весілля” та “шлюб” в аспекті синтагматики (за матеріалами пам’яток староукраїнської мови) // Писемні пам’ятки: від картотеки до словника. – Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича / Відпов. ред. Г. Дидик-Меуш. – Львів, 2013. – С. 250–272.

43. Українська мова: посібник для студентів-іноземців факультету міжнародних відносин. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. – 146 с. (у співавторстві з Б. Соколом).

44. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів біологічного факультету спеціальностей “Біологія” та “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване користування”. – Львів: НВФ “Українська технології”, 2014. – 144 с.

45. Словник весільної лексики бойківських говірок: способи тлумачення назв / Тенденції розвитку української лексики та граматики / [за ред. І. Кононенко, І. Митнік, С. Романюк]. – Варшава–Івано-Франківськ, 2014. – Ч. І. – С. 134–147.

46. Диференціація назв наречених відповідно до етапів у текстах про весілля на Бойківщині // Gwara i tekst – badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia. – Краків, 2013.

 

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак