Головна сторінка
 

Надія ІГНАТІВ 

 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри російської філології

Народилася 26 лютого 1963 року у с. Старе Село Пустомитівського району Львівської області.
Випускниця Львівського державного університету імені Івана Франка 1985 року.
Тема кандидатської дисертації – “Жанрові пошуки художньої документалістики 1970-90-х рр.” (1998 рік, спеціальність: 10.01.06 – теорія літератури).
Наукові зацікавлення: тенденції розвитку художньо-документальної прози XX століття в аспекті жанрології.

 

Перелік курсів та спецкурсів, які читає викладач: 

 • Російський фольклор.

 • Історія російської літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст.

 • Історія російської літератури ХХ ст.

 • Література російського зарубіжжя.

 • Тенденції розвитку російської поезії ХХ ст.

 • Історія становлення та розвитку російської автобіографічної прози.

 • Поетика документальної прози.

 • Модернізм у російській літературі.

 

E-mail: ihnativ@rambler.ru

 

 

 

 

Основні публікації:

 

 1. Жанры документальной прозы в творчестве Светланы Алексиевич и Юрия Щербака // Сучасна філологічна наука в національному відродженні: Матеріали звітної наукової конференції, присвяченої пам’яті професора Т.Комаринця; 5 травня 1992 р. – Львів, 1994. – С. 116–118.

 2. Поетика документальної прози (на матеріалі творів «У війни не жіноче обличчя» С.Алексієвич та «Чорнобиль» Ю.Щербака) // Українське літературознавство. Випуск 61. – Львів: Світ, 1995. – С. 40–52.

 3. Сучасна білоруська «епічно-хорова» проза. Тенденції розвитку // Проблеми слов’янознавства. Випуск 47. – Львів: Світ, 1995. – С. 139–142.

 4. Система образных средств в документальной прозе С.Алексиевич и Ю.Щербака // Научные чтения, посвященные 50-летию образования кафедры русского языка филологического факультета. Материалы: доклады, сообщения, тезисы. – Львов, 1995. – С.214–218.

 5. Форми втілення авторської свідомості у документальній прозі // Мова та її функціонування: Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 25. – Львів: Світ, 1995. – С. 41–45.

 6. Пошуки сучасної документальної прози. Типологічний аналіз // Українська філологія: історія і перспективи. Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-річчю заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1995. – С.332–337.

 7. Перспективи типологічного аналізу «епічно-хорової» прози // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту». – Частина 2. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – С. 86–88.

 8. Особливості відтворення авторського тексту в українському перекладі книги А.Адамовича, Я.Бриля, В.Колесника «Я з вогненнай вёскі…» // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 листопада 1996р. – Львів,1996. – С. 110–111.

 9. Методические указания к изучению курса «Русское устное народное творчество» для студентов русского отделения филологического факультета Львов: ЛГУ, 1996. – 24 с.

 10. Проблема «Автор – образ – читач» у літературознавчій концепції О.О.Потебні // Львівська потебніана: Матеріали наукових читань. 21 вересня 1995 р. – Львів: Світ, 1997.–С. 166–171.

 11. Жанрові форми сучасної документальної прози (на матеріалі європейських літератур) // «Язык. Культура. Взаимопонимание»: Материалы международной конференции. – Львов, 1997. – С. 437–444.

 12. Эстетическая значимость документального образа в «Автобиографии» Е.Замятина // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Третьи международные замятинские чтения. – Тамбов, 1997. – С. 119–121.

 13. Жанрові новації сучасної документальної прози (на матеріалі слов’янських літератур) //Матеріали Міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича: У 2-х т. – Львів: Літопис, 1998. – Т. 2. – С. 115–120.

 14. Жанрові риси епічно-хорової прози в книзі С.Алексієвич «Цинковые мальчики» // Філологічні студії. – Луцьк. – 1998. – Вип. 4. – С.38–45.

 15. Повість С.Алексієвич «Зачарованные смертью” в аспекті типологічних особливостей “жанру голосів” // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы ІІ Международной научной конференции. – 7-9 апреля 1999 г. – Минск: В 3-х ч. – Ч.2 / Отв. ред. Прохорова С.М. – Минск: БГУ. – 1999. – С. 206–210.

 16. «Епічно-хорова проза»: питання становлення та жанрової природи // Zeszyty Naukowe Universytetu Szczecinskiego. – Slavica Stetinensia. – Szczecin, 1999. – № 8. – С. 63–73.

 17. Чорнобильська трагедія: погляд у майбутнє (осмислення катастрофи століття у документальних книгах С.Алексієвич та Ю.Щербака) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті.– Львів, 23-25 жовтня 1998 р. У 2-х ч. – Львів: Світ, 1999 – Ч.1. – С. 273–281.

 18. Конкурсні тестові завдання з російської мови та літератури. – Львів: ЛДУ, 1999.- 155 с. (у співавт. – Космеда Т.А., Полякова Л.І.).

 19. Робоча програма спецкурсу “Історія та сучасність на сторінках сучасної документалістики“ (на матеріалі східнослов’ янських літератур 1970-90-х рр. ХХ ст.) для студентів 3 – 4 курсів історичного факультету // Робочі програми спецкурсів кафедри російської філології для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов, 3-го курсу філософського факультету, 3–4-го курсів історичного факультету. – Львів: ЛДУ, 1999. – С. 18–20.

 20. Робочі навчальні програми основних дисциплін літературознавчого циклу для студентів 1 – 5-го курсів філологічного факультету (спеціальність «російська мова та література») – Львів: ЛДУ, 1999. – 75 с. (у співавт. – Полякова Л.І., Познякова Н.А., Сердюченко В.Л., П’ятакова Г.П.)  

 21. Рабочая программа спецкурса «Образность оригинала в художественном переводе» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів 1 – 5 курсів філологічного факультету (спеціальність “російська мова та література”). – Львів: ЛНУ, 1999. – С. 21–24.

 22. Рабочая программа спецкурса «Жанровые новации художественной документалистики 1970–90-х гг.» // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів 1 – 5 курсів філологічного факультету (спеціальність “російська мова та література”). – Львів: ЛНУ, 1999. – С. 62–65.

 23. Рабочая программа фольклорной практики // Робочі програми навчальних фольклорної та музейно-архівної практик для студентів 1 і 3-го курсів філологічного факультету (спеціальність “російська мова та література”). – Львів: ЛНУ, 1999. – С. 3–4.

 24. Факт – документ – образ: естетична суть документу у структурі літературного твору // Вісник Львівського університету. Сер. філол. – Вип.28. – Львів: Світ. – 2000. – С. 373–377.

 25. Образ автора-оповідача у художній документалістиці // «Сервантес і проблеми розвитку мистецтва європейської прози». Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури». Вип. 1. – Львів: Вид. центр. ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – С. 128–134.

 26. Еволюція жанрових форм у документальній прозі С.Алексієвич // Документалістика на зламі тисячоліть. Проблеми теорії та історії: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Луганськ: Знання, 2001. – С. 34–42.

 27. Методичні вказівки та плани практичних занять з курсу «Історія російської літератури ХХ ст.» для студентів 3 курсу філологічного факультету зі спеціальності «українська мова та література» -  Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 18 с.

 28. До глибин пам’яті народної (способи реконструкції історичних фактів на сторінках Книги-Меморіалу «33-ій: голод») // Філологічні студії. – Луцьк, 2002. – № 1. – С. 165–170.

 29. Пам’ять про пережите у лірично-ностальгійних історіях (за книгою Л.Бєжина «Воспоминания старых москвичей») // Збірник на пошану професора Марка Гольберга /Редкол. Т.Біленко, В.Меньок, Є.Пшеничний та ін. – Дрогобич: Вимір, 2002. – С. 170–176.

 30. Специфіка організації документального матеріалу у книзі А.Адамовича, Я.Бриля, В.Колесника “Я з вогненнай вескі...” // Слово. Фраза. Текст. Сборник научных статей к 60-летию проф. М.А.Алексеенко. – М.: Азбуковник, 2002. – С. 508–517.

 31. Мемуарна мініатюра в творчості М.А.Осоргіна //Видатні вчені Львівського університету ХХ століття. Євгеній Володимирович Кротевич (1901–1979). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 493–505.

 32. Элементы документализма в художественной прозе В.И.Даля //Володимир Даль і сучасна філологія. Науковий збірник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 88–97.

 33. Принципи композиційної організації документального матеріалу в “Блокадной книге” А.Адамовича та Д.Граніна //Документалістика на порозі ХХІ ст. /Матеріали наукової конференції. – Луганськ. 18–19 вересня 2003 р. – Луганськ: Знання, 2003. – С. 129–142.

 34. Програма-мінімум кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.01 – російська література. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 15 с. (у співавт. – Л.І.Полякова, І.Г.Саєвич).

 35. Особливості сприйняття часу автором-оповідачем в автобіографічній прозі Ю.Андруховича //Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – № 631. Серія Філологія. Вип. 41. – Харків. – 2004. – С.280–284.

 36. Тема творчества и творческой личности в автобиографическом романе Г.Газданова «История одного путешествия» // Мова і культура. Серія “Філологія”. У 10-ти т.: Вип.7. – Т. VІІ.– Ч.2. Художня література в контексті культури. – К.: Вид. Дім Дмитра Бурого. – 2004.– С.353-359.

 37. Характер відображення гармонійної єдності людини і світу в романі Л.Уліцької «Медея и ее дети» // Проблеми славістики.– Луцьк. – 2004.– № 3-4.- C.195-201.

 38. Художественный мир автобиографического романа Г.Газданова «Вечер у Клэр» // Ученые записки Таврического национального университета им.И.Вернадского. Серия «Филология». – Т. 19 (58). – № 3. – Симферополь: Изд-во Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, 2006. – С. 310-315.

 39. Особенности повествовательной манеры М.Осоргина в рассказе «Выбор невесты» // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. Сб. науч. тр. Киев: Изд-во Киевского Национального ун-та им.Т.Г.Шевченко.– 2006.– - C.254-258.

 40. Мир автора-повествователя в романе Г.Газданова «Ночные дороги» // Język. Człowiek. Dyskurs. – Szczecin, 2007. – С. 419-428.

 41. «Специфіка відображення дитячого світосприйняття в автобіографічному романі В.Сосюри «Третя Рота» //Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – Філологічні науки”, 2007.– № 14 (130) Липень. – C. 209-215.

 42. «Событие – память – воспоминание» в автобиографическом романе Г.Газданова «Вечер у Клэр» // Ритми сучасноі філології. Зб. наук. статей. До 50-річчя проф. Т. Космеди – Львів: ПАІС, 2007.- С. 187-194.

 43. Пам’ять душі в автобіографічній прозі І.Шмельова // Олександр Галич – особистість, учений, громадянин: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Олександра Галича / Упор. О.М.Горошкіна, В.Г.Фоменко, І.Л.Савенко. – Луганськ: Знання, 2008. – С. 120-128.

 44. Поэтика документализма в творчестве М.Волошина 1920-х гг. // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Наук. видання / Збірник. – Вип. 12. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції «Лінгвістична теорія і практика: надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку». – Ч. 1. – Одеса, 2008. – С. 95-99.

 45. Жанрові особливості творчого доробку М.Осоргіна // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – № 137. ­ Т. 2. ­ Симферополь: Изд-во Таврического национального университета им. И. Вернадского, 2008. – С. 63-66.

 46. Бродський І.О. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І.Підкови та Р.Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 122.

 47. Волошин М. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­ Львів: Літопис, 2008. – С. 175-176.

 48. Некрасов В.П. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.559.

 49. Осоргін М. //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.593-594.

 50. Пастернак Б. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.608-609.

 51. Платонов А.П. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.640.

 52. Солженіцин О.І. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.746.

 53. Шмельов І.С. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.941-942.

 54. Шукшин В.М. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.­ ­– Львів: Літопис. – 2008. – С.944.

 55. Автобиографическая проза Г.Газданова: к вопросу о соотношении художественного и документального начал // Slovo. Text. Chas. –   Szczecin. – 2008. – С.332-339.

 56. «Старый Валаам» И.С.Шмелева: характер отражения впечатленй о жизни монастырской обители // И.С.Шмелев и писатели литературного зарубежья. ХVІ Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник научных статей международной конференции. 19-23 сентября 2007 г. Алушта, 2009. –  С.71-79.

 57. Особенности функционирования фразеологизмов в цикле лирических миниатюр М.Осоргина «Там, где был счастлив» // Greifswalder Beiträge zur Slawistik IX. – «WortText Zeit»: Phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen. – Materialien der gemeinsamen wissenshaftlichen Konferenz des Instituts für slawische Philologie der Universität Szczecin und des Lehrstuhls für slawische Sprachwissenschaft des Instituts für fremdsprachliche Philologien der universität Greifswald. – Greifswald. – 2009. – C.37-38.

 58. Итальянская тема в книге воспоминаний М.Осоргина «Там, где был счастлив» // Национально-культурный компонент в тексте и   языке: Материалы ІV Международной научной конференции. – 3-5 декабря    2009 г. – Минск: В 2-х ч. – Ч.1. /Отв. ред. Прохорова С.М. – Минск: БГУ. – 2009. – С. 85-87.

 59. Плани практичних занять та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія російської літератури к.ХІХ - поч.ХХ ст.» для студентів 3 курсу російського відділення філологічного факультету.   - Львів: ВКП «ВМС», 2009. – 20 с.

 60. Живая жизнь фразеологизмов в автобиографической прозе М.Осоргина //Slovo. Text. Chas - Х. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych.   Szczecin Greifswald: Print Group Sp. z o.o. – 2010. – C.181-189.

 61.  «І серце знов знаходить слово…»: антоничезнавчі студії М.Ільницького //Парадигма. Збірник наукових праць на пошану Миколи Ільницького. – Вип.5.– Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. - 2010. - С.35-43. http://www.anthropos.org.ua/jspui/handle/123456789/3307

 62. Методичні вказівки та плани практичних занять з курсу «Історія російської літератури ХХ ст.» для студентів філологічного факультету  напряму підготовки 6.020303 «Філологія».   - Львів: ВКП «ВМС», 2010.– 24 с.

 63. Плани практичних занять та методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Поетика документальної прози"  для студентів спеціальності 8.02030302 «Мова та література (російська)» - Львів: ВКП «ВМС», 2010.- 16 с.      

 64. Своєрідність оповідної структури нарисів-спогадів І.С.Шмельова «Старый Валаам» // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Том 24 (63). № 2. Часть 2. Серия "Филология. Социальные коммуникации". – Симферополь. 2011. С. 490-494. http://repository.crimea.edu/jspui/handle/123456789/5288

 65. «Не помістити в цьому вірші ні зір, ні неба, ні землі…»: тема неосяжності світу в поезії Богдана Ігоря Антонича // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: збірник наукових праць. – Львів.- 2011. – С.177-188. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип.11).

 66. Відображення особливостей поетичної пам’яті автора-оповідача у романі Володимира Сосюри «Третя Рота» // WortText Zeit: Die slawische Phraseologie in onomasiologischer, linguokultureller und phraseographischer Sicht. Greifswalder Beitrage zur Slawistik X. - Greifswald, 2011. – С.46-47.

 67. Вишневський І.П. // ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C.285.

 68. Гажева І.Д. // ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C.315-316.

 69. Гамада Р.Р. // ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C.322-323.

 70. Кондратенков О.В. // ENCYCLOPEDIA. Львівський   національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C.641.

 71. Плани практичних занять та методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу  "Історія становлення та розвитку російської автобіографічної прози"  для студентів спеціальності  8.02030302 «Мова та література (російська)». - Львів: ВКП «ВМС», 2011. -18 с.

 72. Автобіографічна проза Г.Газданова: до питання про  традиції та новаторство //Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 20. – Ч.2. – С. 294–302. http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/Visnyk/visnyk/.../39Ihnativ.pdf

 73. Методичні вказівки та плани практичних занять до вивчення курсу «Література російського зарубіжжя» для студентів спеціальності 7.02030302 «Мова та література (російська)». - Львів: ВКП «ВМС», 2012. - 18 с.

 74. Мотив дороги в автобіографічній прозі Гайто Газданова //Лінгвістика. Комунікація. Освіта : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 14 – 15 берез. 2013 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С. 108-111.

 

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак