Головна сторінка
 

Світлана ГРИГОРУК 

 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

 

Народилася 16.06.1969 року у м. Броди Львівської обл. 1992 року закінчила Львівський державний університет імені І.Франка. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Колористична лексика в поезії Г.Р.Державіна (у контексті поетичного мовлення епохи)”, 10.02.02 – російська мова, 29.09.1998, Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України, м.Київ.

Досліджує проблеми лексичної семантики, лінгвокультурології, лінгвістичної поетики, перекладознавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні публікації:

 1. Окказионализмы в поэзии И.Северянина (на материале новообразований – имен существительных) //Сучасна філологічна наука в національному відродженні: Матеріали звітної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. Т.Комаринця, 5 травня 1992. Львів: ЛДУ, 1994. С.199-201.

 2. Проблеми мовної колористики у працях філологів Львівського університету //Українська філологія: досягнення, перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. Львів: Вид-во ЛДУ, 1994. С.95-99.

 3. Цветообозначения красного тона в поэтическом тексте Г.Р.Державина // Научные чтения, посвященные 50-летию образования кафедры русского языка филологического факультета: Материалы: доклады, сообщения, тезисы. Львов: Изд-во ЛГУ, 1995. С.208-211.

 4. Психосемиотика цвета и семантика цветонаименований в восточнославянских культурах и языках //Славянские народы и их культура в современном мире: Материалы международной научной конференции. Гомель: БелГУТ, 1996. С.196–197.

 5. Актуализация импликационала колористических наименований в художественном тексте (на материале поэзии Г.Державина) //Семантика мови і тексту: Матеріали У Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ: Вид-во “Плай”, 1996. Ч.2. С.55-56.

 6. Уникальные колоризмы в поэтическом тексте Г.Державина //Slowo. Tekst. Czas. Materialy z Miedzynarodowej Konferencji naukowej. Szczecin: Uniwersytet Szczecinski, 1996. S.147-152.

 7. Поэтическая “картина мира” Г.Р.Державина (на материале колористической лексики) //Язык. Культура. Взаимопонимание: Материалы Международной научной конференции. Львов: ЛГУ, 1997. С.186–191.

 8. Слово художественной речи в концепции А.А.Потебни (на материале прилагатель-ных-цветообозначений поэтического текста Г.Р.Державина) //Львівська потебніана: Матеріали наукових читань, присвячених 160-річчю з дня народження О.Потебні. Львів: Світ, 1997. С.105-109.

 9. Цветовая лексика в поэтической речи Г.Державина (на материале наименований со значением синего тона) //Мова і соціальні процеси: Вісник Львівського державного університету ім.І.Франка. Серія філологічна. Львів, 1997. Вип.26. С.95-100.

 10. Специфика колористики поэтического текста Г.Р.Державина //Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. № 177. Slavica Stetinensia. 1998. № 6. С.97–103.

 11. Колористическая лексика в моделировании поэтической картины мира А.С.Пушкина // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. 2000. Вип.28. С.237-243.

 12. Прагматичні функції колористичної лексики у художньому тексті (на прикладі поезії Г.Державіна) //Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. 2000. Вип.29. С.183-189.

 13. Психологический аспект исследования поэтической колористики // Вісник Харківського національного університету. Серія філологія. № 491. Харків, 2000. С.612-615.

 14. Синкретизм семантики кольору та світла в поетичній мові Г.Державіна //Семантика мови і тексту: Зб. статей УІ Міжнародної конференції, 26-28 вересня 2000 р. Івано-Франківськ: Плай, 2000. С.115-118.

 15. Концепт Беларусь в поэзии Максима Танка (на материале русскоязычных переводов) //Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: Матэрыялы ІІ Міжнароднага кангрэса, 17-19 мая 2000г. Мінск, 2001. Кн.3. Ч.1. С.52-57.

 16. Концепт кольору в українській та російській релігійній поезії //Історія релігій в Україні: Праці ХІ Міжнародної наукової конференції, 16-19 травня 2001 р. Львів: Логос, 2001. Кн.2. С.273-279.

 17. Фразеологизмы с цветовым компонентом как носители этнокультурной информации (на материале сборника В.Даля «Пословицы русского народа») //Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования: Сб. научных работ. Киев: Изд.-полиграф. центр «Київський університет», 2002. С.132-134.

 18. Проблема толкования основных цветообозначений: традиции и перспективы лексикографического описания //Видатні вчені Львівського університету ХХ століття: Євген Володимирович Кротевич (1901-1979). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С.505-514.

 19. Концепт цвета в русской и украинской народной паремиологии (аксиологический аспект) //Слово. Фраза. Текст: Сб. научн. статей к 60-летию проф.М.А.Алексеенко. М.: Азбуковник, 2002. С.137-144.

 20. Достоинства лексикографических описаний “Толкового словаря живого великорусского языка” В.И.Даля (на материале цветообозначений) // Володимир Даль і сучасна філологія: Науковий збірник. Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003. С.38-46.

 21. Концепт синего цвета в поэзии Георгия Иванова //Культура народов Причерноморья. Научный журнал. Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им.В.И.Вернадского, 2003. № 44. С.125-129.

 22. Лексико-семантические трансформации цветообозначений в художественном переводе (на материале украинских переводов лирики А.Блока и С.Есенина) //Культура народов Причерноморья: Научный журнал. Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им.В.И.Вернадского, 2004. №49. Т.2. С.103-105.

 23. Концепт белого цвета в русской поэзии серебряного века //Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. № 631. Серія філологія. Вип.41. Харків: Видавничий відділ ХНУ, 2004. С.172-176.

 24. Ассоциативная связь цветовых и эмоциональных концептов (на материале русской лирики начала ХХ века) //Славянские языки в свете культуры: Сб. научн. статей. М.: ООО «А Темп», 2005. С.289-295.

 25. Мир эмоций сквозь призму цвета (на материале поэзии русских символистов) // Русский язык и литература: Проблема изучения и преподавания в школе и вузе. Сб. науч. тр. К.: Изд-во КНУ им. Т.Шевченко, 2006. С. 326-329.

 26. Модуляция в поэтическом переводе //Ритми сучасної філології: до 50-річчя проф. Т.А.Космеди: Зб. наук. статей. Львів: ПАІС, 2007. С.253-263.

 27. І.Франко і М.Гоголь: до 125-річчя видання поеми “Мертвые души” українською мовою // Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Симферополь, 2007. Т.20 (59). № 4. Серия. Филология. С.318-322 (у співавторстві з І.А.Єременко).

 28. Художественно-изобразительное и лингвостилистическое новаторство поэзии Г.Р.Державина (на материале языковых средств колористики) //Русская филология. Украинский вестник: Республиканский научно-метод. журнал. Харьков, 2007. №4 (34). С.22-27.

 29. Іван Франко як дослідник, перекладач та популяризатор творчості Миколи Гоголя //Język. Człowiek. Dyskurs. – Szczecin: Wydawca Print Group D.Krzanowski, 2007. S.439-445 (у співавторстві з І.А.Єременко).

 30. Ориентация на широкий авторский контекст в поэтическом переводе //Język. Człowiek. Dyskurs. Szczecin: Wydawca Print Group D.Krzanowski, 2007. S.405-411.

 31. Аверченко А. //Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови, Р.Шуста. Львів: Літопис, 2008. С.11-12.

 32. Максимов В. //Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови, Р.Шуста. Львів: Літопис, 2008. С.502.

 33. Пришвін М. //Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред.. І.Підкови, Р.Шуста. Львів: Літопис, 2008. С.664-665.

 34. Твардовський О. //Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови, Р.Шуста. Львів: Літопис, 2008. С.795.

 35.  Тихонов М. //Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови, Р.Шуста. Львів: Літопис, 2008. С.799-800.

 36. Шаламов В. //Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови, Р.Шуста. Львів: Літопис, 2008. С.935.

 37. “Зів’яле листя” І.Франка в перекладі А.Ахматової: особливості відтворення емоційних концептів //Культура народов Причерноморья: Научный журнал. Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им.В.И.Вернадского, 2008. № 137. Т.1. С.102-105.

 38. Концепт синего цвета в поэзии А. Блока //Русская филология: Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды. Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы. Харьков, 2009. № 3 (40). С. 43-49.

 39. Вірш О.Блока «Поздней осенью из гавани…» в перекладі Г.Кочура: особливості відтворення поетичної картини світу //Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра: Матеріали ІУ Міжнар. наук. конф. (Львів, 15-17 листопада 2008 р.) Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. С.173-182.

 40. Коннотации наименований лазурного цвета в поэзии русских символистов // Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych. Szczecin – Greifswald: Print Group Sp. z o.o., 2010. С.158-166.

 41. Поезії Богдана Ігоря Антонича в перекладах Зигмунда Левицького: особливості відтворення сенсорних характеристик образів дерев //«Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 11). С.385-394.

 42. Воссоздание авторского художественного целого в поэтических переводах Г.Кочура и Д.Павлычко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2011. № 2. С. 16-21.

 43. Возможности использования «Русско-украинского словаря словосочетаний» Л.Г.Савченко в практике обучения переводу // Słowo. Tekst. Czas XІ. Frazeologia slowianska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. Szczecin – Greifswald, 2012. С.505-512.

 44. Использование приема эквиваленции в русском переводе новеллы В.Стефаника «Камінний хрест»// Проблеми вивчення і викладання російської мови та літератури в полікультурному просторі XXI століття (до 190-річчя від дня народження Ф.М.Достоєвського): Матеріали III Міжнародного науково-методичного семінару. Луцьк, 2012. С.188-192.

 45. Возможности использования русско-украинского словаря словосочетаний Л.Г.Савченко в практике обучения переводу // Wort – Text – Zeit: Die slawische Phraseologie in onomasiologischer, linguokultureller und phraseographischer Sicht. Greifswalder Beitrage zur Slawistik X. – Greifswald, 2011. С.43-44.

 

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак