Головна сторінка
    
 

Мар’яна ГІРНЯК

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

Народилася 28 червня 1981 року у м. Львові. 2002 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і вступила в аспірантуру при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства.

У березні 2006 року в Інституті літератури ім. Тараса Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В. Домонтовича» (за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури, науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Зубрицька Марія Олексіївна).

Сфера наукових зацікавлень – проблеми літературної комунікації, авторська свідомість та рецепція художнього твору, інтелектуальна проза ХХ століття.

e-mail: maryana_hirniak@yahoo.com

   

 

   

Публікації:

Монографії:

 1. Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича / Мар’яна Гірняк. – Львів : Літопис, 2008. – 286 с.

Наукові переклади:

 1. Рікер П. Що таке текст? Пояснення і розуміння (переклад Мар’яни Гірняк) //Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. /за ред. М. Зубрицької. 2-е вид. – Львів: Літопис, 2002. – С.305-323. (за виданням: A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination /ed. by M.J. Valdés. – Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1991. – P.43-64.).

 2. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів /Пер. з англ. Мар’яни Гірняк. – Львів: Літопис, 2004. – 384с. (за виданням: Eco U. The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts. – Bloomington: Indiana University Press, 1984. – 273p.)

Наукові статті:

 1. Гірняк М. Авторська свідомість і наративна ідентичність (на матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича) //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. Вип.ХІІІ /Ред. кол. Поліщук Я.О. та ін. – Рівне: Перспектива, 2004. – С.34-40.

 2. Гірняк М.О. Авторська свідомість як метатекстуальна категорія //Вісник Житомирського педагогічного університету. – Житомир, 2004. – Вип.15. – С.122-126.

 3. Гірняк М. Дзеркало в тексті і текст як дзеркало (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) // Вісник Львівського університету. – 2004. – Вип.33. Серія філологічна. – Ч.1. – С.137-145.

 4. Гірняк М. До проблеми “взаємин” формалізму і В. Петрова-Домонтовича //Матвієнко С. Дискурс формалізму: український контекст (Соло триває… нові голоси. Лекція на пошану Соломії Павличко. – Львів: Літопис, 2004. – С.69-71.

 5. Гірняк М. Слово і мовчання: самоусвідомлення через Іншого (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) // Слово і час. – 2004. – №11. – С.28 –36.

 6. Гірняк М. У пошуках значень, або Мандрівка лабіринтами думок Умберто Еко //Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – Львів: Літопис, 2004. – С.5-20.

 7. Гірняк М. Ідентичність персонажа як модусу імплікації автора в тексті (на прикладі творчості В. Петрова-Домонтовича) //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. Вип.ХV /Ред. кол. Поліщук Я.О. та ін. – Рівне: Перспектива, 2005. – С.80-90.

 8. Гірняк М.О. Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005. – Вип.22. – С.168-172.

 9. Гірняк М. Автор у тексті: присутність чи зникнення? (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) //Studia methodologica. Вип. 16. Наративні виміри літератури: Матеріали міжнародної конференції з наратології (Тернопіль, 23-24 жовтня 2003р.). /упор. І.В. Папуша. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. – С.93-100.

 10. Гірняк М. Гра масок і багатоликість у контексті проблеми авторської ідентичності (на матеріалі інтелектуальної прози Віктора Петрова-Домонтовича) //Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 9. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2005. – С.41-49.

 11. Гірняк М.О. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.06 /Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – 20с.

 12. Гірняк М. Іронія і самовираження //Іронія: Зб. статей /Упор. О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська. – Львів: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С.66-71.

 13. Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В.Домонтовича) //Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – Вип.13. – С.18-29.

 14. Гірняк М. Наративні стратегії прози Віктора Петрова-Домонтовича у контексті проблеми авторської присутності в тексті //Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 12. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. – С.65-74.

 15. Гірняк М. Жанрова парадигма прози В.Петрова-Домонтовича в контексті проблеми авторської самоартикуляції // Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика: Зб. наук. праць з нагоди 70-річчя проф. Р. Гром’яка. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С.226-236.

 16. Гірняк М. Існування на межі, або Екзистенціалістські умонастрої у прозі В.Петрова-Домонтовича //Слово і Час. – 2007. – №8. – С.29-40.

 17. Гірняк М. Часопросторові координати інтелектуальної прози Віктора Домонтовича як форма вираження авторської свідомості // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – 2007. – Вип. 39.– Ч. 1. – С.112-118.

 18. Гірняк М. Сюжетно-композиційна організація творів В. Домонтовича як вияв авторської функції // Парадигма : зб. наук. праць. Вип. 3. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 367–391.

 19. Гірняк М. Від Себе до Іншого: творення ідентичностей у процесі літературної комунікації // Studia methodologica. – Вип. 24. Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. – Тернопіль, 2008. – С. 47–53.

 20. Гірняк М. Образ автора у збірці Івана Франка «Semper tiro» // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 493–504.

 21. Гірняк М. Ігри з ідентичністю в романах Юрія Андруховича // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – 2008. – Вип. 44. – Ч. 1. – С.72–85.

 22. Гірняк М. Між Сциллою і Харибдою власної ідентичності (за романом Вітольда  Ґомбровича «Фердидурке») // Парадигма : зб. наук. праць. Вип. 4. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 189–209.

 23. Гірняк М. О. Розуміння і саморозуміння у романі Агатангела Кримського «Андрій Лаговський» / М. О. Гірняк // Маґістеріум. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – К. : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 29–36 (1 др. арк.).

 24. Hirnjak M. Das Ich und der Andere – das Identitätsproblem im Werk von Jurij Andruchovyč //Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute): Zussammenfassungen der Vorträge (Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Universitäs Münster. 26-29. Jan. 2010). – Münster, 2010. – S. 20.

Навчально-методичні видання:

 1. Гірняк М. Методичні рекомендації до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість» / Мар’яна Гірняк. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 70 с.

Лекційні курси:

 1. Семіотика

 2. Теорія літератури

 3. Історія світової літератури ХІХ – ХХ століть

     

 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак