Головна сторінка
 

Інна ГАЖЕВА

 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри російської філології

 

Народилася  24.05.1972 р. у м. Краснодар (Росія). 1995 року закінчила Львівський державний університет імені І.Франка. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Функціонально-семантичне дослідження дієслівної метафори: семасіологічний та ономасіологічний аспекти (на матеріалі “Симфоній” А.Бєлого)”, 10.02.02 – російська мова, 2002, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

Досліджує проблеми дієслівної семантики, теорії метафори та метонімії, мовних аномалій в аспекті функціональної ономасіології, теорії орнаментальної прози; проблеми поетики та естетики російського символізму. Останнім часом наукові інтереси викладача зосереджено навколо теми «Християнська картина світу в російській словесності».

Загальна кількість наукових праць становить 53 наукові статті.

2010 року опубліковано «Творчість А. Бєлого в контексті культури Срібної доби: Навчальний посібник для студентів філологічного факультету (гриф Міністерства освіти та науки України). – Львів, 2009. – 284 с.

Навчальний посібник присвячено творчості А.Бєлого, одного з найяскравіших представників російського символізму. Найбільшу увагу в посібнику приділено симфоніям та романам письменника, які стали першими зразками неоміфологічної прози в російській літературі та багато в чому визначили її подальший розвиток. Автор поєднує літературний аналіз тексту з викладом теоретичних положень та багатою інформацією про різні аспекти російської культури Срібної доби (філософію, живопис, музику, театр). Значне місце в посібнику посідає дослідження мовної майстерності А.Бєлого, який був справжнім новатором мови та стилю російської художньої літератури.

 

Перелік курсів та спецкурсів, які читає викладач:

 • Сучасна російська літературна мова (словотвір).

 • Російська мова як іноземна.

 • Історія культури Росії.

 • Пропедевтичний курс історії російської літератури.

 • Історія російської літератури ІІ половини ХІХ ст.

 • Спецкурс «Християнська картина світу в російській словесності».

 • Спецкурс “Творчість А.Бєлого в контексті культури ХХ ст.”

E-mail: gazheva-inna@rambler.ru

 

 

 

 

 

Основні публікації:

 1. Ономасиологический подход к метафоре в контексте смены лингвис-тических парадигм // Семантика мови і тексту: Матеріали V Міжнар. наук. конференції. – Івано-Франківськ, 1996. – С.42-43.

 2. Функціонально-ономасіологічне вивчення дієслівної метафори // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукр. наук. конференції. – Львів, 1996. – С.55-56.

 3. Глагольная метафора как средство формирования языковой картины мира // Язык. Культура. Взаимопонимание: Материалы Междунар. науч. конференции. – Львов, 1997. – С.76-81.

 4. Полухина В., Пярли Ю. Словарь тропов Бродского (рецензия) // Vocabulum et Vocabularium: Сб. науч. трудов по лексикографии /Под ред. В.В.Дубичинского. – Харьков, 1997.– Вып. 4. – С.106-110.

 5. О возможностях концептуального анализа при исследовании художественных заимствований // Російське слово в українському тексті. Українське слово в російському тексті. – Львів, 1998. – С.61-79.

 6. Глагольное олицетворение имен “психофактов” у А.Белого (на материале “Симфоний”) // Антропоцентричний підхід у дослідженні мови: Матеріали VІІ Міжнар. Карських читань. – Ніжин-Гродна, 1998. – С.167-169.

 7. О критериях разграничения общеязыковой и индивидуально-авторской глагольных метафор // Русская филология. Украинский вестник: Республиканский научно-методический журнал. – Харьков, 1998. – № 3-4. – С.11-16.

 8. Концептуальный анализ художественных заимствований (на материале «Сорочинской ярмарки» Н.В.Гоголя) // Матеріали Міжнародної славістичної конференції пам’яті Костянтина Трофимовича (1923-1993).- Львів: “Літопис”, 1998. – С.292-297.

 9. О способах индивидуализации глагольной метафоры (на материале “Симфоний” А.Белого) // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.:Логос, 1999. – Ч.2. – С.205-215.

 10. “Неагентивность” в русском языке и дискурсе А.Белого (на материале “Симфоний”) // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы Междунар. науч. конференции: В 3-х ч. – Минск, 1999. – Ч.1.– С.108-111.

 11. Аспекти і методика вивчення слова у контексті зміни лінгвістичних парадигм // Мовознавство. 1999. С.39-46 (в соавторстве с Т.А.Космедой).

 12. О принципах построения функционального метафорического тезауруса // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – Вип. 28. – С. 111-117.

 13. До питання про системне вивчення індивідуально-авторської дієслівної метафори (на матеріалі “Симфоній” А.Бєлого) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – Вип. 29. – С. 141-147.

 14. Опыт концептуального анализа имени игра // Филологические науки. НДВШ. – Москва, 2000. – №4. – С . 73-82.

 15. Структурно-семантические типы глагольной метафоры А.Белого (на материале «Симфоний») // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им.В.И.Вернадского, 2003. № 5. http://elib.crimea.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=36

 16. Политропы в «Симфониях» А.Белого: номинативный аспект // Slowo. Теkst. Czas. – Szczecin, 2004. – S.369-376.

 17. К проблеме идентификации современной лингвистической терминологии: профилирование и метонимизация – зоны пересечения смыслов // Матеріали Міжнародної конференції «Мова і культура”. Київ: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – С.8-12.

 18. Глагольная метафора как средство развоплощения образа мира в поэтическом космосе А. Белого (на материале «Симфоний») // Матеріали Міжнародної конференції «Мова і культура”. Київ: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. – С.1001-107.

 19. Небо Андрея Белого в зеркале концептуальных метафор (на материале «Симфоний» // Славянские языки в свете культуры: Сборник научных статей. – М.: ООО «А Темп», 2006. – С.325-334.

 20. Изменения в актантной структуре как способ индивидуализации глагольной метафоры // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – №5 (100) – квітень. –  2006. – С.134-142.

 21. Идиостиль писателя в свете теории функциональной асимметрии мозга // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Том 19(58). №3. Филология. – Симферополь, 2006. – С. 300-305. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/uztnu/zapiski/2006/filologiya/uch_19_3fn/gazheva_65.pdf

 22. Метафорический потенциал эвентивных предикатов // Номинация и дискурс: Сборник материалов Международной научной конференции. – Минск: Изд-во Минского государственного лингвистического университета, 2006. – С. 56-59.

 23.  Языковые аномалии в прозе А. Белого // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Том 23(61). №4. Филология. – Симферополь, 2007. – С. 261-266.

 24. Принципы орнаментализма в “Северной симфонии” А.Белого // Ритми сучасної філології. Зб.наукових статей. – Львів, 2007.– С.209-224.

 25. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу “Семантика російської мови” (для магістрантів російського відділення філологічного факультету). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 (54 с.)

 26.  Функции языковых аномалий в прозе Андрея Белого // MegaLing’2007. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Доповіді міжнар. Конф. (24-28 вересня 2007 р., Україна, Крим, Партеніт). – Сімферополь,: ДиАйПи, 2007. – C. 46-47.

 27. Орнаменталъная поэтика ранней прозы Андрея Белого// Admiratio et Humilitas. – Wydawnictwo Akademia Słowiańska; Leszno-Nowy Tomyśl-Thessalonike 2007. – S. 18-28.

 28.  Языковые механизмы остранения в прозе Андрея Белого // Jezyk. Czlowiek. Dyskurs. – Szczecin, 2007. – S.399-404.

 29.  Бєлий А. // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник. Львів, 2008. С.84-85.

 30.  Концепт глубина в симфонии А. Белого «Возврат» // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. –  № 137. – Т 1. – Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им.В.И.Вернадского, 2008. –  С. 92-97.

 31. Семантика творительного при глагольном метафорическом предикате (на материале симфоний А.Белого) // MegaLing’2008. Горизонти прикладної лінгвістики та лвнгвістичних технологій: Доповіді міжнар. конф. (24-28 вересня 2007 р., Україна, Крим, Партеніт). – Сімферополь,: ДиАйПи, 2007.  – C.111-112.

 32. Оппозиция «Кубок метелей-Огневой бокал» в Четвертой симфонии Андрея Белого // Материалы конгресса «Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве». Санкт-Петербург, 15-17 октября 2008 г. – Т.2.Ч.1. Литература ХХ- начала ХХ вв.: новые взгляды и концепции.  – СПб, 2008. – С.57-62. http://meropr.ropryal.ru/liter2008/img/tom21.pdf

 33. Динамические метафорические модели в художественном дискурсе младосимволистов (на материале «Симфоний» Андрея Белого) // Revista «Limbaj si context» este fundata in cadrul Universitatii de Stat «Alecu Russo» din Balti, Republica Moldova (Речь и контекст). – 2009. – №1. – С.91-101: http://libruniv.usb.md/publicatie/limbaj.files/limbaj1-2009.pdf

 34. Синкретизм тропов в «Симфониях» А. Белого // Магістер гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю проф. Ф. С. Бацевича. – Львів, 2009. – С. 68-73.

 35. Эвентивные предикаты  как средство понижения акциональности текста // MegaLing’2009. Горизонти прикладної лінгвістики та лвнгвістичних технологій: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. (20-27 вересня 2009 р., Україна, Київ). – Київ, 2009.  – C.111-112.

 36. Ідеологія «нової релігійної свідомості» у «Московській свідомості» А. Бєлого // Мова і культура. (Науковий журнал). – Київ.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2009. – Вип..12. – Т.VII (132). – С.200-2006.

 37. Творчість А. Бєлого в контексті культури Срібної доби: Навчальний посібник для студентів філологічного факультету. – Львів, 2009. – 284 с. (Полякова Л.І.Вагомий здобуток університетської русистики // Слово і час. 2010. С. 118-123; Моклиця М. В. Нова книга про Андрія Бєлого // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. №21. 2010. С.15-18.)

 38. Эвентивные предикаты  как средство понижения акциональности текста // MegaLing’2009. Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій: Доповіді Міжнар. наук. конф. (20-27 вересня 2009 р., Україна, Київ). – С 110-116.

 39. Стереотип китайца в языковом сознании русских и украинцев //  Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 2010. –Т.23 (62). - №2. Ч.1  –  С. 30-35 (в соавторстве с Ли Гуан).

 40. «Чужое слово» в лирике Александра Кушнера: опыт интертекстуального анализа одного стихотворения // Вісник Харківського національного університету 2010. Серія: Філологія. Вип. 60. Частина І . - С.127-133.

 41. Когнитивные доминанты идиостиля Андрея Белого // Когнитивная лингвистика и вопросы языкового сознания: Материалы Международной научно-практической конференции. 25-26 ноября 2010 г. – Краснодар: Кубанский университет, 2011. – С. 133-135.

 42. «Неподвижно лишь солнце любви…». Философия эроса в симфониях Андрея Белого // Життя у вимірах абсолюту як проблема філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 16. матеріали Міжнародної наукової конференції 2010 р. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 433-446.

 43. «Північна симфонія» Андрія Бєлого як |взірець| неомiфологiчний текст // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-дослідний журнал. №1 (8). Січень-березень. С.27-36.

 44. Принципы орнаментализма в «Северной симфонии» Андрея Белого // Speech and Context is founded at Alecu Russo State University of Bălţi, Republic of Moldova. 2/2011. S. 152-163/ http://www.usb.md/limbaj_context/12011.html

 45. Украинизмы как имена культурных концептов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Вісник ЗНУ. Філологічні науки. -Запоріжжя.- 2011.- № 1.- С. 137 - 143.

 46. Образ Порфирия Петровича в свете вопроса о жанровом своеобразии романа «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. 2011: Сб. науч. тр. – К., 2011. - С.384-387.

 47. Б.І. Антонич і поети Світового дерева («Горда рослина Антонич» і сад російської словесності) // Мистецтво творять шал і розум». Творчість Б.І. Антонича: рецепції та інтерпретації: збірник наукових праць // Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства. – Львів, 2011. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми», Випуск 11). – С. 162-176.

 48. Творчество Андрея Белого и религиозные искания начала ХХ в. // Проблеми вивчення і викладання російської мови та літератури в полікультурному просторі ХXІ століття (до 190-річчя від дня народження Ф.М.Достоєвського): Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару. – Луцьк, 2012. – С. 259- 267.

 49. Проблемы эволюции идиостиля Андрея Белого: от метафоры к языковой аномалии // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени  Г. С. Сковороды. – Научно-методический журнал. – 2012. –  №1-2 (46). – С. 3-9.

 50. Эволюция творчества Андрея Белого и становление «новой прозы»  в литературе ХХ в. (лингвостилистический аспект) // Серебряный век: диалог культур: сборник научных статей по материалам ІІІ Международной научной конференции, посвященной памяти профессора С.П.Ильева / Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова; отв. Ред. Н.М.Раковская. – Одесса: Астропринт, 2012. – С. 760-768.

 51. Функції ідеального простору в симфонії Андрія Бєлого «Повернення» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 20. – Ч.2. – С. 285–294.

 52. Саломея, чашка и пьяная вишня Мариенгофа //Режим доступу: http://russian-literature.com/ru/node/97

 53. Роль украинских культурных концептов в художественном дискурсе Н. В. Гоголя // Languages and Literatures. Вып. 24. Режим доступу: http://www.frgf.utmn.ru/mag/24/76

 

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак